• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +"

Община Балчик стартира изпълнението по договор № BG05M9OP001-6.002-0142 oт 23.06.2021 г., проект „Патронажна грижа + в община Балчик" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд:

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

- Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора

- Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране.

ДОПУСТИМИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

- Хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване.

- Лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19.


Желаещите да бъдат включени в социалната услуга подават заявление по образец  лично или чрез законния си представител или изрично упълномощено лице (Приложение № 1), по настоящ адрес в общината  - бенефициент по проекта. СРОК ДО 07.09.2021 г. ВКЛ.

Предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги е за период от 12 месеца.

ВСЯКО ЛИЦЕ ОТ ЦЕЛЕВАТА ГРУПА МОЖЕ ДА ПОЛУЧАВА ЗДРАВНО - СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ДО 2 ЧАСА НА ДЕН.


    Кандидатите за Предоставяне на услугата „Патронажна грижа +" за длъжностите  „Домашен чистач/санитар", по проекта подават заявление по образец лично  (Приложение № 2), по настоящ адрес в общината - бенефициент по проекта.

  Всеки, който е завършил обучителен курс по сходни програми/проекти, трябва да приложи копие на удостоверение/сертификат (или декларация - свободен текст, с описание за завършения обучителен курс). СРОК ДО 07.09.2021 Г. ВКЛ.

    Кандидатите за Предоставяне на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания за длъжностите „Медицински.специалист" и „Психолог" по проекта подават заявление по образец лично (Приложение № 3),  по настоящ адрес в общината - бенефициент по проекта, като прилагат към него документ за специалист. СРОК ДО 07.09.2021 Г. ВКЛ.

На лицата подали заявления в Община  Балчик  за  ползване на услуга „Патронажна грижа +"  се изготвя  индивидуална оценка на потребностите от подкрепа от специалист на Община Балчик, след което се извършва оценка за подбор на потребителите на базата на компоненти, включени във формуляра за оценка на потребностите  от социалната услуга. Ще бъдат класирани 47 потребители на почасови здравно-социални услуги.

С подалите заявления за работа ще се проведе интервю след като е осъществено класирането на потребителите. В зависимост от резултатите от това интервю и предпочитанията на потребителите ще бъдат класирани за назначаване на работа на трудов договор домашни чистачи/санитари, които трябва да полагат почасови грижи за потребителите.

С одобрените кандидати за работа като медицински специалист и психолог ще се сключи договор за почасови услуги.

Очакваните резултати от реализацията на проекта са:

  • Подобрено качество за живот и грижа на лица с тежки заболявания и увреждания и самотно живеещи хора, чийто самообслужване е невъзможно
  • Намален риск от зависимост от институционален тип грижи на лица, нуждаещи се от помощ за обслужване и социално включване чрез превенция на риска и подкрепена ре интеграция в случаите, в които услугата е предоставена на лица изведени от специализирана институция.

 

За контакти: тел. 0579 73698; 0895 554028                                                      
Ръководител на проекта  - Нели Иванова