• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П  О  К  А  Н  А

 

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 23 февруари 2023 година от 09.ºº часа, в залата на Общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на Общински съвет - Балчик, при следния:


Д н е в е н  р е д:

1. Отмяна на част от Решение № 569 по Протокол № 34/30.06.20222г.на Общински съвет и приемане на Решение за сключване на договор за наем по реда на чл.102, ал. 3 и 4от Закона за лечебните заведения.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

2. Общинско сътрудничество за споделена услуга „Превод от и на български жестов език при административно обслужване на глухи и сляпо-глухи граждани в Община Балчик "

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

3. Промяна в общинска транспортна схема

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

4. Вземане на Решение на общински съвет за удължаване на срока на Договор подписан между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България -  ФЛАГ" ЕАД

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

5. Предложение за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

6. Приемане на капиталова програма, спортна програма, програма за развитие на туризма, културна програма, програма за дофинансиране на читалищни дейности и други показатели с целеви характер на Община Балчик за  2023 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

7. Предложение за приемане на Общински план за младежта  за 2023 г. на Община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

8. Приемане на Доклад на Община Балчик за извършените дейности и предприети мерки през 2022 година в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите (2021 - 2030г.) и на План за  действие за изпълнение на Общинския план за интеграция на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация през 2023 година

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

9.  Изменение на Приложение № 11-Б-2 към т.6.2 от решение № 684 по протокол №40 от 26.01.2023 г. на Общински съвет-Балчик и допълване на списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разходи пътуващи от местоживеене до месторабота и обратно през 2023г., приходящи от други общини.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

10.  Предложение за приемане на Анализ на потребностите за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици на Община Балчик за 2023 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

11. Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2023 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

12.  Определяне на сгради - частна общинска собственост, които подлежат на застраховане

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

13. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.300 по кадастралната карта на гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

14. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.299 по кадастралната карта на гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

15. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.293 по кадастралната карта на гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

16.  Продажба чрез търг на ПИ № 02508.81.25 по кадастралната карта на гр.Балчик м. „Двете чешми"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

17. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.81.26 по кадастралната карта на гр.Балчик м. „Двете чешми"

Вносител: Симеон Симеонов - Председател на ПКЗССД

18. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.81.43 по кадастралната карта на гр.Балчик м. „Двете чешми"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

19. Продажба чрез търг на ПИ № 39459.504.240 по кадастралната карта на с. Кранево, м. Поляните 

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

20. Продажба чрез търг на ПИ № 39459.506.15  по кадастралната карта на с. Кранево,

 м. Поляните 

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

21. Продажба чрез търг на пункт за изваряване на ракия в с. Пряспа

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

22. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот -  публична общинска собственост, представляващ терен в гр. Балчик, част от ПИ№ 02508.87.127, за разполагане на маси и столове пред заведение за хранене и развлечение

 Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

23. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляващ медицински кабинет /стоматологичен/ с площ 15,00 кв.м, находящ се на 1-ви етаж от двуетажна сграда с идентификатор №18160.501.255.1 по К.К. на с. Гурково, цялата с площ от 164,00 кв.м. - публична общинска собственост, актуван с АОС № 430/ 10.12.2014 г., за срок от 5 години

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

24. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляващ помещение /оптика/, с площ 8,00 кв.м. находящо се в „МЦ I" ЕООД, гр. Балчик, намиращ се в гр. Балчик, ул. „ Д-р Златко Петков" № 1.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

25. Отдаване под наем на общински имоти - публична общинска собственост, представляващи части от ПИ№ 02508.7.359, чрез търг с тайно наддаване на 14 броя павилиони, находящи се в град Балчик, алея "Двореца" всеки с площ 4.5 кв. м.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

26. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имот публична-общинска собственост, представляващи терен за поставяне на 10 броя рекламно-информационни елементи с обща площ 19.92 кв. м.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

27. Писмо с вх. №  419/27.01.2022 г. от Комисията по опрощаване на несъбираеми държавни вземания и приложена към него молба на Метин Юсну Сали с адрес ул. „Дунав" №18, с. Соколово,  Община Балчик, обл. Добрич.

Вносител: Симеон Симеонов - Председател на ПКЗССД

28. Отпускане финансови помощи на граждани

Вносител: Симеон Симеонов - Председател на ПКЗССД

29. Разни.

Присъствието Ви като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран/а/ като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.

 

 

 

НИКОЛАЙ КОЛЕВ,

Председател на

 ОбС-Балчик