Публикувано на 22.03.2023 г.


Справка по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове относно Обществено обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение  на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните моторни превозни средства на територията на община Балчик, приета с Решение 517 по Протокол №32/28.04.2022 г. на Общински съвет Балчик.


Промяна в схемата на ул. "Иван Вазов".


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


публикувано на 17.02.2023 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

по чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове

за предложение за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните моторни превозни средства на територията на община Балчик, приета с Решение 517 по Протокол №32/28.04.2022г. на Общински съвет Балчик


            УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че се предоставя възможност в 30 дневен срок , считано от 17.02.2023 г. до 20.03.2023 г., за предложения, становища, мнения и препоръки по настоящия проект.   

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните моторни превозни средства на територията на община Балчик, приета с Решение 517 по Протокол №32/28.04.2022г. на Общински съвет Балчик

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

      На хартиен носител:

  • Адрес: гр. Балчик, пл. „21-септември" № 6, информационен център
  • На вниманието на: Николай Ангелов - Кмет на община Балчик

По електронен път:

  • На ел. поща:  mayor@balchik.bg

2. Място на публикуване на отговори:

На уеб сайта на община Балчик, където е публикувано настоящото съобщение

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани  във вида, в който са постъпили.

І. Мотиви в съответствие с чл. 28, ал. 2 от ЗНА

1.      Причини за промените на настоящата редакция на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните моторни превозни средства на територията на община Балчик, са следните:

                В приетата  с Решение 517 по Протокол №32/28.04.2022г. на Общински съвет Балчик  Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните моторни превозни средства на територията на община Балчик е необходимо да се промени часовия диапазон и календарните дни извън летния сезон за режимът на платено почасово паркиране, с оглед, че зоните през периода 01.10. до 30.04 са с по голяма посещаемост през почивни и празнични дни. Часовият диапазон да е 8:00 до 20:00 часа с цел използване на възможностите на зоните в близост морски плажове, алея, спортни дейност,  атракциони и други.

                 В Раздел IV , чл.14, ал.1 е необходимо да отпадне  правото собствениците да се възползват от възможността да получат стикер за платено локално паркиране на МПС с удостоверение за настоящ адрес,  с цел предотвратяване възможността за злоупотреби.

                 В Раздел IV , чл.15 да се дава възможност само на собствениците на недвижими имоти в зоните за платено почасово паркиране, за да се избегнат противоречия с това, че като притежават имот на територията на община Балчик могат да се ползват от правата на раздела.

                В Раздел V , чл.16, чл.4, т.4  заявленията да се подават до изпълнителния директор на дружество „Кибела 2014"ЕАД , което упражнява дейностите по прилагането разпоредбите на Наредбата.

                В Раздел V , чл.16, чл.5, т.3 заявленията да се подават до изпълнителния директор на дружество „Кибела 2014"ЕАД , което упражнява дейностите по прилагането разпоредбите на Наредбата.

                Необходимо е добавяне на нови зони за платено паркиране, това ще се окаже подходящ метод за регулиране на паркирането и непрекъснато използване на всички елементи от пътното платно, в допълнение на това се добавят нови зони в Приложение 1 и Приложение 2 към чл.1, ал.2 и чл.13, ал.1 от Наредбата.

               С въведените зони за платено почасово паркиране и дейността до момента се стигна до заключение, че при тези цени на платено почасово паркиране и дневен абонамент дружеството „Кибела 2014"ЕАД генерира голяма загуба, както се вижда от финансовия анализ. Тава налага повишаване на цената на смс на 2 лв. по този начин дружеството  може да се самоиздържа и да реализира минимална печалба (приложен финансов анализ).


      2.Цели, които се поставят с приемане на предлаганата Наредба:

         Прецизиране и привеждане досега действащи разпоредби на общинската наредба и постигане на по-висока ефективност в регулиране паркирането и безопасното ползване на елементите на пътното платно в зоните за платено почасово паркиране и постигане на приемлива рентабилност на финансово състояние на дружеството „Кибела 2014"ЕАД.

    3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

      За прилагането на новата уредба по отношение на дейностите е необходимо да се направят капиталови разходи в размер на 67 502,00 лева.

 

       4. Очаквани резултати от прилагането, включително финасовите:   

        Очакванията, естествено са свързани и с увеличаване на финансовите постъпления за дружеството, с оглед припокриване на реално понасяните разходи за предоставяните услуги, облекчаване на трафика, регулиране паркирането и облекчение на движението в зоните.

       Резултатите, които се очакват от прилагането на предложения проект за изменение на наредба, се свеждат до постигане, обективна и субективна реализация на целите, наложили приемането на същия.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

 

Настоящите изменения и допълнения на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на община Балчик са в съответствие с европейското законодателство - Европейската  харта за местно самоуправление.

       

Предвид гореизложеното, предоставяме възможност на всички заинтересовани лица да участват в инициираната промяна.

 

Проект на наредба (PDF)

Схеми към проекта (PDF)

финансов анализ (PDF)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------