• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


З  А П О В Е Д

 № 134

 гр.Балчик, 14.02.2023 г.


На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА  и чл. 41, ал.1 и ал.3 от Изборния кодекс, във връзка с провеждане на избори за народни представители на 02.04.2023 год.


Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М :


1. ОПРЕДЕЛЯМ  местата за обявяване на  избирателните списъци в община Балчик за произвеждане на избори за народни представители на 02.04.2023 год., както следва:


№ на избирателна секция

Адрес на обявяване

на избирателния списък

Място на обявяване

на избирателния списък

080300001

гр. Балчик, пл. „кап. Г. Радков" № 1, ТИЦ „Мелницата"

витрината на ТИЦ

080300002

гр. Балчик, пл. „кап. Г. Радков" № 1, ТИЦ „Мелницата"

витрината на ТИЦ

080300003

гр. Балчик, ул. "Черно море" № 40, СУ „Христо Ботев"

витрината на физкултурния салон на СУ „Хр. Ботев"

080300004

гр. Балчик, ул. "Черно море" № 40, СУ „Христо Ботев"

витрината на физкултурния салон на СУ „Хр. Ботев"

080300005

гр. Балчик, ул. „Черно море" № 40, СУ „Христо Ботев"

витрината на физкултурния салон на СУ „Хр. Ботев"

080300006

гр. Балчик, ул. „Христо Ботев" № 6, ОУ „Св.св. Кирил и Методий"

витрина на ОУ „Св.св. Кирил и Методий"

080300007

гр. Балчик, ул. „Дунав" № 16, ОУ „Антим І"

витрина на ОУ „Антим І"

080300008

гр. Балчик, ул. „Дунав" № 16, ОУ „Антим І"

витрина на ОУ „Антим І"

080300009

гр. Балчик, ул. „Христо Ботев" № 6, ОУ „Св.св. Кирил и Методий"

витрина на ОУ „Св.св. Кирил и Методий"

080300010

гр. Балчик, ул. „Христо Ботев" № 6, ОУ „Св. св. Кирил и Методий"

витрина на ОУ „Св.св. Кирил и Методий"

080300011

гр. Балчик, ул. „Дунав" № 16, ОУ „Антим І"

витрина на ОУ „Антим І"

080300012

гр. Балчик, ул. „Христо Ботев" № 6, ОУ „Св.св. Кирил и Методий"

витрина на ОУ „Св.св. Кирил и Методий"

080300013

гр. Балчик, ул. „Дунав" № 16, ОУ „Антим І"

витрина на ОУ „Антим І"

080300014

гр. Балчик, ул. „Дунав" № 16, ОУ „Антим І"

витрина на ОУ „Антим І"

080300015

гр. Балчик, МБАЛ-Балчик, ул. „Д-р Зл.Петков" №34

/изготвят се от ръководителя на учреждението/

080300016

с. Безводица, ул."Девета" № 7

витрината на кметството

080300017

с. Бобовец, ул. „Първа" № 6

витрината на кметството

080300018

с. Гурково (+ с. Брястово), магазин на РПК „Черно море"

витрината на хран. магазин

080300019

с. Дропла, ул. „Ст. планина" № 1, клуб на РПК Черно море

витрината на клуба

080300020

с. Дъбрава, магазин на РПК Черно море

витрината на хран. магазин

080300021

с. Змеево, ул. „Искър" № 8

витрината на кметството

080300022

с. Кранево, ул."Черно море" № 7 в Търговски комплекс

витрината на Търговския център

080300023

с. Кремена, ул. „Първа" № 13

входа на кметството

080300024

с. Ляхово, ул. „Първа" № 14

витрината на кметството

080300025

с. Царичино, ул. „Девета" № 31

витрината на кметството

080300026

с. Оброчище, ул. "Комсомолска" № 2

информационно табло

080300027

с. Оброчище, ул. "Комсомолска" № 2

информационно табло

080300028

с. Рогачево, ул. "Лозар" № 24

витрината на клуба

080300029

с. Пряспа, магазин на РПК Черно море

витрината на хран. магазин

080300030

с. Сенокос, магазин на РПК Черно море

витрината на хран. магазин

080300031

с.Карвуна, ДПБ Карвуна

/изготвят се от ръководителя на учреждението/

080300032

с. Соколово, ул. "Кирил и Методий" № 57

витрината на НЧ „Просвета"

080300033

с. Стражица, ул. "Четвърта" № 5

витрината на НЧ „Стефан Караджа"

080300034

с. Тригорци, ул. „Втора" № 14

витрината на кметството

080300035

с. Храброво, клуб на пенсионера

витрината на клуба

080300036

с. Църква, ул. Втора" № 5А

витрината на кметството

080300037

СБР Тузлата

/изготвят се от ръководителя на учреждението/

080300038

СБР „Медика-Албена" (к.к. Албена)

/изготвят се от ръководителя на учреждението/


2. Настоящата заповед да се обяви на интернет страницата на Община Балчик и средствата за масово осведомяване, а копие от нея да се изпрати на електронната поща на  РИК - Добрич rik08@cik.bg


3. Изпълнението на заповедта възлагам на служителите от отдел ГРАО, кметове и кметски наместници на населените места в Община Балчик.


Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Къймет Тургут - секретар на Община Балчик.


 

 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик