ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 92/ 31.01.23 г. е допуснато изработването на ПУП – План за регулация за УПИ ХХXV (02508.1.225) и УПИ ХХ (02508.1.227), кв. 26, по ПУП на в.з. „Изгрев“, гр. Балчик, община Балчик, и План за застрояване за новообразувания урегулиран поземлен имот, собственост на възложителя, в съответствие с параметрите на устройствена зона Вилно застрояване “Ов“, съгласно преписка с  вх.  № УТ-2002-1/ 03.01.2023 г..      

Прикачени файлове: