• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 09.02.2023 г.


изх. № 23-БЧ-001731 / 08.02.2023 г.


О Б Я В А

 

         Днес, 09.02.2023г., в изпълнение на Решение №686 по Протокол №40/26.01.2023г. на Общински съвет- гр. Балчик, публикувано на същата дата в Общински седмичник "Балчик", се

 

I. ОТКРИВА КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА „КИБЕЛА 2014" ЕАД, с ЕИК: 203326035, управляващо Зоната за платено паркиране на територията на община Балчик, със следния предмет, както следва:

Позиция 1: „Избор на изпълнителен член на Съвета на директорите"

1 брой, който отговаря на изискванията на чл. 20, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните предприятия

Позиция 2: „Избор на член на Съвета на директорите"

2 броя, които отговарят на изискванията на чл. 20, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните предприятия.

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

1. Общи изисквания към кандидатите и за двете позиции:

- да са български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария

-  да имат завършено висше образование;

- да имат най-малко 5 години професионален опит;

- да не са поставени под запрещение;

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

- да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност;

- да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

- да не са били член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

-да  не са съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и по сватовство - до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

- да не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 - 38 и 41 - 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и секретар на община;

- да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име;

- да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

- да не са управители или членове на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;

2. Изисквания към кандидатите за изпълнителни членове по Позиция 1:

2.1. Да отговарят на посочените в т. 1 от настоящия раздел изисквания;

2. 2. Не може да бъде изпълнителен член на съвета на директорите лица, които работят по служебно или по трудово правоотношение, освен като преподаватели във висше училище и/или като лекари или лекари по дентална медицина в лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения.


III. РЕД И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА, КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА КАНДИДАТИТЕ, НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ, МЯСТОТО И СРОКА, В КОЙТО ДА БЪДАТ ПОДАДЕНИ.

1. Оценката на всяка кандидатура се извършва при съобразяване със следните критерии за подбор и оценка за двете позиции:

1.1. Образователно-квалификационна степен: Завършено висше образование в сферата на публично- правните, техническите или икономическите науки;

1.2. Професионален опит: минимум 5 години професионален опит, осигуряващ необходимите умения за професионално изпълнение на задълженията на задълженията та член на орган на управление и контрол;

1.3. Добра репутация: Кандидат за член на орган на управление и контрол се счита с добра репутация, освен ако няма доказателства за противното и няма основателни съмнения относно добрата репутация на лицето. При оценяване на репутацията на кандидат за член по двете позиции се взема предвид информацията, която е на разположение на Общински съвет- гр. Балчик, упражняващ правата на общината и на комисията за номиниране, за извършване на оценката.

1.4. Умения в областта на стратегическото планиране: умение да се поставят ясни краткосрочни и дългосрочни цели на предприятието, да се познава нормативната база, свързана с предмета на дейност на дружеството, вкл. и местните нормативни актове, касаещи платеното паркиране на територията на община Балчик, умение да се анализира дейността на предприятието, умение да се планират и управляват промени, и др. Оценката на комисията по този показател се формира при провеждане на интервю с допуснатите кандидати.

1.5. Умения в областта на оперативното управление: умение да се ръководи, да се организира работата в екип, да се мотивират членовете на екипа, да се формира широка мрежа от професионални контакти, които да се използват за професионални цели, умение да се предлагат няколко решения на един проблем.

Оценката на комисията по този показател се формира при провеждане на интервю с допуснатите кандидати


2. Процедурата за оценка включва две части: писмена част /бизнес-програма/ и устна част /интервю/, като и за двете части се определят минимални оценки, непостигането на които е основание за отстраняването от по- нататъшно участие в конкурсната процедура. При провеждане на конкурсната процедура се спазват принципите на публичност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и пропорционалност, както и недопускане на дискриминация.

2.1. Писмената част включва представяне на бизнес-план за развитие на дружеството, съобразена с предмета на дейност на предприятието относно платеното паркиране на територията на общината. Бизнес- планът следва да е съобразен и с политиката на Община Балчик за участие в публичните предприятия и приноса на кандидата към неговото управление.

         Оценява се доколко концепцията е конкретна, логични ли са отделните стъпки, има ли времева рамка, направен ли е анализ на силните и слабите страни на предприятието , наличие на измерими показатели за икономическо развитие след реализиране на бизнес-плана, планиран социален ефект.

2.2. Устна част /интервю/ се състои от предварително определени и одобрени от комисията по номиниране въпроси, на които всеки от кандидатите следва да отговори. До оценка на устната част се допуска кандидат, който е получил оценка на писмената част /бизнес-плана/ „Много добър 4,50".

2.3. Оценката на всеки етап от конкурсната процедура се определя по шестобалната система, като максималната оценка, която кандидат може да получи на всеки от етапите на процедурата е „Отличен 6" при точност на оценката 0, 25. Минималната допустима оценка на всеки етап от процедурата е „Много добър 4,50". Кандидат, получил оценка  по- ниска от „Много добър 4,50" се отстранява от следващ етап от конкурсната процедура.


3. Необходими документи за допустимост:

3.1. Заявление за участие в свободен текст, в което задължително се посочват трите имена, ЕГН, адрес за кореспонденция и електронен адрес, както и позицията, за която участва кандидатът.

3.2. автобиография;

3.3. заверено от кандидата копие на диплома за завършено висше образование, придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност /ако образованието изисква такава/;

3.4. заверени копия на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /трудова, служебна, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ най- малко петгодишен професионален опит/;

3.5. декларация за удостоверяване липсата/наличието на обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните предприятия за кандидатите за изпълнителен член;

3.6. декларация за удостоверяване липсата/наличието на обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, ал. 2 от Закона за публичните предприятия за кандидатите за членове на Съвета на директорите на публичното предприятие;

 

4. Документите по т. 3. от настоящия раздел се поставят в запечатан плик с надпис „Участие в конкурс за възлагане управлението на „КИБЕЛА- 2014"ЕАД, трите имена и позицията, за която се участва и се депозират в работно време /8:00-16:30 часа/ и се регистрират в деловодството на Община Балчик, находяща се на адрес: гр. Балчик, пл. „21-ви септември" №6.

4.1. Срокът за представянето им е 35/тридесет и пет / календарни дни от обявяването на конкурса в Общински седмичник „Балчик" и на интернет страницата на Община Балчик.

4.2. В случай че кандидат не представи някой от изброените в т.3 от настоящия раздел документи, не попълни задължителните реквизити в заявлението за участие и/или се установят от комисията  основания, които възпрепятстват по- нататъшното му участие в процедурата, или представи предложението след изтичане на срока, се отстранява от участие.

4.3 Документите по допустимост се разглеждат в 2-дневен срок от изтичането на срока за представяне на документи. 


5. След извършване на проверка по допустимост въз основа на представените документи, комисията по провеждане на конкурса публикува на интернет страницата на Община Балчик списък с допуснатите кандидати  в 1-дневен срок от изтичане на срока в т.4.3., като определя 5- дневен срок за представяне на бизнес-план, който започва да тече от датата на уведомяването на всеки кандидат на посочения в заявлението електронен адрес.

5.1. На допуснатите до участие на този етап кандидати на посочения в заявлението  електронен адрес се представя последният годишен финансов отчет, шестмесечният междинен финансов отчет и годишният доклад за дейността на дружеството.

5.2. Бизнес-планът се представя в работно време /от 8:00 до 16:30 часа/ и се регистрира в деловодството на Община Балчик в запечатан плик с надпис „Бизнес-план за управление на „КИБЕЛА 2014"ЕАД и трите имена на кандидата.

5.3. Не се разглеждат предложения, представени след срока и съответният  кандидат се отстранява от по- нататъшно участие в процедурата.


6.  В 3- дневен срок от изтичането на срока за представяне на бизнес-плана, комисията разглежда и оценява предложенията, за което изготвя протокол. В същия срок, на базата на резултатите от протокола, комисията публикува на интернет-страницата на Община Балчик списък на допуснатите до устната част /интервю/ кандидати, като с това обявява и датата на провеждане на интервюто. Допуснатите участници се уведомяват по посочения от тях в заявлението електронен адрес.


7. Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от оценките на бизнес-плана и оценката от проведеното интервю.

 

7.1. За позиция 1 „ Избор на изпълнителен член на Съвета на директорите" за спечелил се обявява кандидатът с получена най- висока окончателна оценка;

7.2. За позиция 2 „Избор на член на Съвета на директорите" за спечелили се определят двамата кандидати, получили най- високи окончателни оценки.

8. В тридневен срок от провеждането на устния етап, комисията представя на кмета протокол за резултатите от проведения конкурс. Едновременно с това, окончателното  класиране се публикува и на интернет- страницата на Община Балчик. Въз основа на него, кметът внася  в Общински съвет- Балчик предложение за възлагане на управлението на предприятието.

9. Начин на комуникация между кандидатите и  комисията по провеждане на конкурса:

Чрез електронната поща на Община Балчик- mayor@balchik.bg и чрез публикации на интернет страницата на Община Балчик- www.balchik.bg

IV. КОМИСИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА И НОМИНИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В НЕГО Е В СЛЕДНИЯ СЪСТАВ:

 

                Председател: Димитрин Димитров

                 Членове 1. Женя Манолова- правоспособен юрист

                                 2. Деница Андреева

                                 3. Пламен Сидеров

                                 4. Татяна Василева

                Резервни: 1. Гергана Николова- правоспособен юрист 2. Мария Дойчева

1. За заседанията си комисията да води протоколи, който да са подписани от всички присъстващи на заседанието членове и в който се съдържат съответните решения и оценяване.

2. Конкурсът се провежда, ако присъстват председателя и поне половината от останалите членове на комисията, дори ако се е явил само един кандидат. Когато няма подадени заявления за участие в конкурса или няма допуснати кандидати, комисията предлага да се удължи срока за подаване на заявленията с 15 дни и кмета следва да публикува обява за удължаването в един местен  вестник и  на официалната Интернет страница на общината. В случай, че отново няма подадени заявления за участие или няма допуснати кандидати, общинският съвет прекратява процедурата и взема съответното решение.

V. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ПО ДВЕТЕ ПОЗИЦИИ и СРОК НА ДОГОВОРИТЕ.

1. За Позиция 1:  „Месечното трудово възнаграждение на изпълнителния член е в размер на месечното трудово възнаграждение на заместник-кмет на Община Балчик. Средствата за изплащане на възнагражденията са за сметка на разходите на дружеството.


2. За Позиция 2: „Месечното трудово възнаграждение на член на Съвета на директорите е в размер на минималната работна заплата за страната. Средствата за изплащане на възнагражденията са за сметка на разходите на дружеството.


3. Договорите за възлагане на управление и контрол се сключват за срок от 3 години.

 

 

За въпроси и допълнителна информация: тел.: 057971036, Женя Манолова

 

УТВЪРДИЛ:

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА „КИБЕЛА 2014" ЕАД


29.03.2023 - СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА "КИБЕЛА 2014" ЕАД


04.04.2023 - ПРОТОКОЛ № 6 ЗА ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ