ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 48/ 12.01.23 г., е отказано разрешение за изработване на ПУП - ПЗ за ПИ 53120.29.124 по КК на с. Оброчище, община Балчик, съгласно преписка с  вх.  № УТ-2060-20/ 24.11.22 г.. 


Прикачени файлове: