ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че с решение № 676, протокол № 39 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 22.12.2022 г. е допуснато изработването на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за разширение на кв. „Изток", град Балчик, община Балчик, област Добрич, съгласно преписка с  вх.
 № УТ-2001-2/ 02.12.2022 г.          
Прикачени файлове: