Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план
 ОБЯВЛЕНИЕ            Община Балчик съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, със заповед № 47 / 12.01.2023 г., e одобрен ПУП - План за регулация за УПИ XV (53120.502.128), УПИ XVI (53120.502.608), УПИ XIV (53120.502.127) и УПИ XIII (53120.502.129) с отреждането му за жилище и автомивка, кв. 16 по ПУП на с. Оброчище, Община Балчик, и ПУП-План за застрояване за УПИ XIII (53120.502.129), кв. 16 по ПУП на с. Оброчище, Община Балчик, в съответствие с параметрите на устройствена зона за жилищно застрояване -„Жм", по заявление вх. № УТ-2117-62/ 20.10.2022 г           

            Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 004 в сградата на Община Балчик и сайта на Община Балчик.

            Като индивидуален административен акт, настоящата заповед подлежи на съдебен контрол по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава X, раздел I от Административно-процесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд-Добрич в 14-дневен срок от съобщаванетоПрикачени файлове: