публикувано на 19.01.2023 г.

На основание чл. 26 от Закон за нормативните актове, Община Балчик представя на вниманието на обществеността за провеждане на обществени консултации с гражданите и юридическите лица проект на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните моторни превозни средства на територията на Община Балчик, ведно с мотивите за необходимостта от нейното приемане.

Провеждането на обществените консултации ще се осъществява под формата на „Писмени консултации"

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на Община Балчик за даване на предложения и становища относно проекта на наредбата, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Общинска администрация на адрес: гр. Балчик, пл."21-ви септември" №6, в рамките на работното време от 08.00 ч. до 16:30 ч., или чрез: Факс: 0579/74117, Интернет страница: www.balchik.bg; Електронна поща: mayor@balchik.bg, лице за контакти г-н Д. Димитров - зам.-кмет „УТТЕМСЕ"

В изпълнение на законовите разпоредби, предлагаме на вниманието на всички граждани, заинтересовани организации и юридически лица, както и на компетентния за одобрението му орган, следния доклад:

МОТИВИ

За приемане на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните моторни превозни средства на територията на Община Балчик:

1. Причини, които налагат приемането на наредбата:

Материята относно реда за престой и паркиране на пътни превозни средства е уредена в Закона за движение по пътищата и Правилника за неговото прилагане, както и частично, и несистематизирано в настоящо действащите, приети от ОбС - Балчик наредби, например Наредба за управление на общинските пътища в община Балчик, Наредба за обществения ред на територията на Община Балчик, Наредба за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на Община Балчик, Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Балчик, поради което е необходимо текстовете в цитираните наредби да бъдат систематизирани, доразвити и обединени  в един нормативен акт. Приетата с Решение №340 по протокол №22 от заседание на ОбС - Балчик, проведено на 03.06.2021 г. Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните превозни средства на територията на Община Балчик е неприложима поради липсата на утвърдени цени във връзка с прилагане на разпоредбите й, непълноти в нормите й, както и процесуални нарушения при приемането й, и е предвидена нейната отмяна с настоящия проект. Приемането на настоящо предложената наредба е продиктувано от необходимостта за подобряване на организацията на движение и паркиране. Очакват се икономически, още съществено социален и екологичен ефект за града. Към момента липсва специфична, местна регламентация при организиране на паркирането, поради което, въпреки наличието на места за безплатно и платено паркиране, се наблюдава трудно контролиращо се паркиране в нарушение на ЗДвП, което затруднява участниците в движението и гражданите, като създава предпоставки за ПТП с автомобили и пешеходци, особено през туристическия сезон и повишения тогава автомобилен и човекопоток, включая семейства с малки деца и хората с увреждания. Безразборното паркиране, освен затруднения в цялостната организация на движение, води и до увреждане и щети на публична общинска собственост - тротоари, кръстовища, бордюри, алеи, градинки и други елементи на инфраструктура, озеленяване и благоустройството.

Практиката показва, че след въвеждане на участъци от сини зони и друг вид платено паркиране в населените места се наблюдава значителна регулация и по-висока дисциплинираност при паркирането, както в прилежащите участъци на самата синя зона поради завишения контрол и налични средства - технически, финансови и човешки, за осъществяване на нужния контрол, така и в останалите в близост райони. Публичните органи са отговорни за провеждането на политика, насочена към устойчивото и екологично развитие. В този смисъл, в различни градове в Европа и България са предвидени различни методи, средства, механизми за ограничаване използването на пътни моторни превозни средства, като например насърчаване използването на електрически такива, ограничаване достъпа до определени зони на населеното място или на определена категория автомобили в тези части, насърчаване използването на обществен транспорт и други с оглед спецификата на населеното място. Чрез въвеждането на зони за платено паркиране в определени часове на денонощието се цели именно и този ефект - подобряване на екологичната обстановка в града посредством намаляване на прах и вредни емисии, излъчвани от изгорелите газове на МПС, предизвикани от интензивния трафик, особено засилени през туристическия/летния сезон, и повишаване безопасността и комфорта в тази връзка на туристите, отседнали в курортния ни град, плажуващи и населението, както временно, така и постоянно пребиваващото в града и общината като цяло.

Не на последно място, чрез въвеждането на зони със съответните режими за паркиране и тяхното обособяване, с настоящата наредба ще се регламентират и осигурят по-голям брой паркоместа, предназначени за хората с увреждания. При сегашната обстановка, такива места не са „гарантирани" като възможност и не само на паркингите, но и на места по улиците, по местодомуване, до работното място - обособени като места за безплатно паркиране автомобилите на хора в неравностойно положение.

С уредбата в предлагания проект на наредба се цели при разумна в размера си административна тежест, прилагането на по-гъвкави и справедливи нормативни разрешения за упражняване правата на различни категории лица, включително за пълноценно упражняване на социалните и други човешки права на хората с увреждания, както бе посочено.

Чрез тази наредба Общински съвет - Балчик определя реда за упражняване на правомощията на кмета на Община Балчик, съгласно разпоредбата на чл. 99, ал. 1 ЗДвП, която дава право в населените места да бъдат определени зони за платено и безплатно паркиране в определени часове на денонощието. Регламентира се и начинът на заплащане на цената за паркиране, както и на освободените от плащане на цени за паркиране МПС. С наредбата се уреждат и начинът за осъществяване на контрол и принудителни административни мерки в зоните на платено паркиране, както и съответните административно-наказателни разпоредби.

При изработването на проекта са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност.

Принцип на необходимост - Приемането на наредбата произтича от необходимостта от пряко регулиране от страна на администрацията на обществените отношения при ползването на райони, улици, пътища и части от пътища на територията на Община Балчик като зони за платено паркиране. С приемането на настоящия подзаконов нормативен акт се търси уреждане на обществените отношения с местно значение относно правилата, ограниченията и забраните за паркиране в съответните зони - общинска собственост.

Принцип на обоснованост - ще се създадат осъвременена, унифицирана нормативна рамка и правила за паркиране в зоните за платено паркиране, ще се подобри организацията на движение, на паркиране и ще се подобри екологичната обстановка.

Принцип на предвидимост и откритост - Проектът на Наредбата, заедно с мотивите за предлагането и приемането й ще бъдат публикувани на официалния интернет сайт на Община Балчик за обществено обсъждане, становища и предложения от заинтересованите лица, всички които ще бъдат взети предвид, разгледани, обсъдени и съобразени, обосновано приемани или мотивирано и аргументирано отхвърлени (при нецелесъобразност, липса на техническа възможност или др.) в последващия етап - разработването на окончателния вид на проекта.

Принцип на съгласуваност - с публичността на проекта се дава възможност за ефективен съгласувателен процес между кмета на общината, Общинския съвет и широката общественост - гражданите, заинтересовани лица, стиковане на позиции, приоритети и интереси, постигане в максимална степен на съгласуваност в този аспект. Проектът на наредбата е сведен до знанието на изпълнителния директор на Агенция за хората с увреждания за вземане на участие в разработването му и изразяване на становище и позиция, съгласно изискванията на закона - чл. 10, ал. 3, т. 9 от Закон за хората с увреждания вр. с чл. 26, ал. 1 от Закон за нормативните актове. Получените позиции, становища, мотиви, предложения и други в тази връзка, ще бъдат разгледани по съответния ред.

Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност - предлаганата наредба не е в противоречие на закона, спазени са законовите разпоредби на местното, националното и европейското законодателство. Предложени са за уреждане обществени отношения с местно значение, съобразно нормативните актове от по-висока степен. Проектът на подзаконовия нормативен акт с местно значение се предлага на вниманието на компетентен за приемането му според закона, орган и съдържа общи правила за поведение, които да се прилагат към индивидуално неопределен кръг субекти, с нееднократно действие. Административно-наказателните разпоредби на проекта на наредбата са съобразени в пропорционалност с тежестта на съответните нарушения. 


2. Целите, които се поставят с приемането на настоящата наредба:

Основната цел е въвеждането на справедливи правила за ползване на ограниченото публично пространство и съчетаването на множеството функции и интереси на територията на Община Балчик, засега в тесния и широкия градски център, както и по пътните платна, и платени паркинг зони в близост до крайбрежната част на града.

Предложената мярка е балансирана, като държи сметка за интересите както на живущите в зоните за платено паркиране, така и за тези на гражданите от други райони и населени места, или с друго местно и национално гражданство, посещаващи града, и не на последно място интересите и законните права на хората с увреждания.

Предизвикателството пред общинските власти, в контекста на устойчивото развитие на града е огромно - от една страна съчетаване на икономическото развитие и достъпността, а от друга - подобряване на качеството на живот и защита на околната среда.

С предложения проект са предвидени няколко режима на платено паркиране:

*С въвеждането на режим на платено почасово паркиране „Синя зона" се цели постигането на регламентирано паркиране по улиците и паркинг зоните, включени в режима на почасово платено паркиране и ограничаване на нарушенията при паркирането, по-ефективно прилагане и спазване на правилата на движение от гражданите и гостите на града, стимулиране използването на обществения транспорт, на вело- и пешеходното движение като алтернатива на придвижването с автомобили, както вече беше посочено - по-висока дисциплина при паркиране, с ограничаване на възможностите за паркиране върху тротоари и зелени площи, кръстовища и др. предвид завишения контрол върху неправилното паркиране в зоните, подобряване екологичната обстановка чрез намаляване вредните емисии и фини прахови частици от пътните превозни средства;

*С въвеждането на режим на платено паркиране „Служебен абонамент" - „Синя зона" ще се регламентира и предполагаемо редуцира паркирането на автомобили на работници и служители на юридически лица, еднолични търговци, лица упражняващи свободна професия, нотариуси и др., както и от техни клиенти и потребители на услугите им, от което ще се извлекат постъпления от този вид паркиране, тъй като засега липсва действаща нормативна уредба и посочените лица използват безплатно публичното пространство със заемането на голям брой паркоместа. Предложеният проект предвижда ограничение в тази връзка - „специално обозначените за този вид паркиране места да не надвишават 15% от общия брой предвидени места за паркиране;

*С въвеждането на режим на платено локално паркиране на МПС по постоянен адрес в „Синя зона"  се цели редуциране недоволството на постоянно живеещите в районите граждани от недостиг, липса на свободни паркоместа в близост до домовете им. Едновременно с това ще се съберат приходи от ползването на публичната собственост за тази цел.

*С въвеждането на режим на преференциално паркиране на МПС, управлявани или превозващи хора с увреждания в зоните за платено паркиране в съответните им режими, ще се постигне справедливост, достъпна среда, равнопоставеност, интегрираност и правилно прилагане на социалното законодателство за хората с увреждания, предвид липсата на местна нормативна уредба в тази връзка досега. Приходи от този вид паркиране няма да се реализират и цени за разходите по издаването на предвидените разрешителни документи няма да се събират от правоимащите лица.

*С предвиждането на възможност за безплатно паркиране на електрически автомобили, при упражняване на съответния предвиден контролен и разрешителен режим (за избягване на злоупотреби от страна на управляващите „хибридни" пътни моторни превозни средства) за ползване на преференцията, се насърчава и адмирира използването на екологично щадящи превозни средства.

Други цели:

Да се предостави алтернатива, да се постигнат дисциплиниране, превенция и повишена организация на иначе безконтролно паркиране. Да се оптимизира трафика и да се гарантира безопасното движение на МПС и пешеходци, правилното паркиране на автомобили, да се ограничат предпоставките за възникване на ПТП. Предлаганата наредба ще даде възможност да се осъществи контрол при паркирането на постоянно нарастващия брой автомобили, особено през летния сезон, както в зоните за платено паркиране, така и в целия град поради подобряване капацитета на контролните органи и ресурсното обезпечаване. Предвид градоустройствените особености, се предвижда да се използват оптимално и повишено безопасно възможностите на уличната мрежа за обособяването на паркоместа.

Цели се също така мотивирано увеличаване използването от гражданите на алтернативни средства за градска мобилност и опазване качеството на въздуха и околната среда. Основен приоритет е да се изгради подходящ режим на паркиране, който да се превърне в достъпна, подредена и удобна услуга за всички жители и гости на града, да се облекчи трафика, който целогодишно, но и особено през летния туристически сезон е най-проявен в централната крайбрежна улица, в близост до крайбрежната алея, хотели и плажове, но и в централната част на града.

Не на последно място - цели се постигането на активно стимулиране на изграждането на гаражи и предварително планирането на регламентирани паркоместа в и за новостроящите се сгради в града и на територията на общината, съобразно и специалното в тази връзка законодателство;


3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Съгласно икономическата теория за модели и показатели за анализ на финансовата устойчивост на организациите, външно проявление на финансовото състояние е платежоспособността, а вътрешно-финансовата устойчивост, отразяваща балансирането на паричните потоци, на приходите и разходите, активите и пасивите, средствата и източниците за формирането им. Анализът в тази връзка навежда, че самият администриращ процес по прилагане и за прилагане настоящите изменения с новата общинска наредба не дава съществено по размер или значително отражение, нито върху външното проявление на финансовата устойчивост на общината, т.е. платежоспособността, нито върху вътрешната финансова устойчивост при баланса на приходи и разходи, активи и пасиви, средствата и източниците за формирането им, предвид прогнозирания и максимално предвиден размер на първоначални инвестиционни разходи за Общината, възлизащи до 95 000 лева.

 Последващи разходи не се предвиждат, с оглед уредбата на предложената наредба - постъпленията от заплащаните за платено паркиране в съответните режими на „Синя зона" да влизат в приход на общинско дружество „Кибела 2014" ЕАД, което ще реализира и бъдещите необходими разходи за поддръжката, рехабилитацията, новирането и благоустрояването на съответните зони, попадащи в режима на платено паркиране - публична общинска собственост. По-съществено очаквано отражение върху финансовата устойчивост на общинската институция ще има и се предвижда да има при резултатите от, „в резултат на" и след прилагането на новите разпоредби, но не и в етапа за прилагането им.

За прилагане предложения проект на наредба, все пак ще са необходими финансови средства от бюджета на Община Балчик за първоначална инвестиция, както се посочи по-горе, които се предвижда да се оползотворят и осигурят по следния начин:

-използване и оптимизиране на ресурси, използвани към настоящия момент за осъществяването на контрол върху движението - поставяне на вертикална сигнализация и  хоризонтална  маркировка,  упражняване  на  контрол  за  неправилно паркиране на ППС, обслужване (стопанисване и експлоатация) на места за паркиране - паркинги общинска собственост, монтаж и обслужване на технически средства тип Паркомат, закупуване на хардуер и софтуер за контрол и централизиране на системата, специализиран автомобил и други технически и обслужващи дейности. Първоначалните разходи за прилагане на наредбата ще бъдат за сметка на бюджета на Община Балчик.

- Максимален размер на инвестиционните разходи - 95 000 лв. (Размерът е изчислен на база оферти за 4 бр. модулни паркомати, вкл. такси за поддръжка, разходи за вертикална планировка и хоризонтална маркировка и др.).

- Прилагането на наредбата ще доведе и до генериране на приходи - постъпления от заплащането на цени предвидени в наредбата, формирани на разходо-оправдателен принцип, което предполага в голяма степен и даже напълно покриване на нужните за приложението на наредбата разходи от съответно приходите от нейното приложение. Макар следващо се приходите да постъпват в патримониума на общинско дружество „Кибела 2014" ЕАД, се планира тяхното бъдещо вложение да е в поддръжка, благоустрояване и реконструкция на публичната общинска собственост, свързана с поддържане, разширяване, новоизграждане местата и възможностите за паркиране, евентуално изграждане и обособяване на безплатни места за паркиране на велосипеди и мотопеди, подобряване в удобствата и условията при използване на предлагания обществен градски транспорт - с цел стимулиране използването на алтернативен транспорт. Община Балчик трябва да бъде координиращ орган на цялостната политика по паркирането на нейната територия, съответстваща разбира се, с разпоредбите на ЗДвП, Конституцията на Р. България и други относими нормативни актове. Общината, чрез ОбС взема решения относно капацитета на паркирането, тарифите за паркиране и т.н. Действителното осъществяване на дейностите по паркирането ще се извършва от общинското предприятие, при стриктното съблюдаване рамките, установени от общинската политика по паркирането.

Общинското дружество „Кибела 2014" ЕАД ще упражнява уредените в проекто-наредбата задължения за приемане и обработка на заявленията за издаване на стикери и абонаментни карти, издаването на такива, контрола върху паркирането в зоните за платено паркиране, оперативната дейност по използването и прилагането на техническо средство тип „скоба", събирането на цените от собствениците и водачите, както и освобождаването на принудително задържаните МПС, принудителното преместване и отговорното им пазене на специализирани паркинги. От текста на чл. 167, ал. 4, т. 2 ЗДвП следва, че общината осигурява издръжка на органите, осъществяващи дейностите за контрол по закона. С цел финансиране на посочената дейност, нормата на чл. 99, ал. 3 ЗДвП регламентира правомощието на ОбС да определи съответната цена за паркиране в определените за това зони. Неплащане на дължимата цена е основание за принудителното задържане на съответното превозно средство до заплащането й, заедно с разходите по прилагане на техническо средство за принудително задържане по чл. 167, ал. 2, т. 2 ЗДвП. За наличието на необходимите ресурси за това, както и за обособяване и сигнализиране на зоните за платено паркиране, включително прогнозни приходи и разходи на търговското дружество е предоставен приложено подробен финансов анализ. Следва обаче да се държи сметка, че макар като еднолична общинска собственост, предвид самостоятелната правосубектност на това еднолично акционерно дружество, планираните приходи и разходи, извън първоначално необходимата и предвидена инвестиция, посочена по-горе за поддържане на зоните за платено паркиране в последствие, ще касаят единствено бюджета на търговското дружество, но не и пряко на общинския бюджет, при все, че ще се упражнява стриктен контрол по спазване правилата на въведената от общината политика за паркирането.

4. Очаквани резултати от прилагането на наредбата, включително финансовите такива:

Очакваните резултати биха могли да се обобщят по следния начин:

- Започване и последващо с времето доразвиване с повишавана ефективност - политика за ограничаване на трафика в напрегнатите зони на града. Очаква се повишаване безопасността на движение на автомобили и пешеходци;

- Въвеждане на ефективни и ефикасни механизми за контрол на паркирането на МПС;

- Осигуряване на достъпна и по-привлекателна градска среда за всички - чрез обособяване на места за паркиране и отграждане на пешеходни пътеки, тротоари и алеи с препятстващи паркирането на автомобили, средства. Подобряване процеса и степента на удовлетворяване нуждите на физически и юридически лица, при основен приоритет изграждането на режим на паркиране, който да се превърне в достъпна, гарантирана и удобна услуга за всички жители и гости на града, при облекчаване трафика, който е най-проявен в централната и крайбрежна части на града и около търговски обекти и институции, където именно е и обхватът на зоната за платено паркиране;

- Подобряване мобилността на представители от уязвими социални групи - хора с увреждания чрез обособяване на части от тротоари за пешеходни зони с достатъчно ширина, съобразена с размерите на технически средства за придвижване на хора с увреждания, както и предоставяне на съответен брой обособени и гарантирани за паркиране на автомобилите им места;

- Подобряване на средата за живот в екологично измерение, чрез редуциране на вредните емисии, отделяни от ППС в посочените райони;

- Драстично намаляване на потока автомобили в новите райони, обхванати от зоните за платено паркиране, които понастоящем се превръщат в безплатни паркинги за посетителите на зоните за платено паркиране и безразборно, неправилно паркиране.

- Чрез въвеждане на режим на платено почасово паркиране „Синя зона" се очаква постигането на регламентирано паркиране по улиците, включени в режима на почасово платено паркиране и ограничаване на нарушенията при паркирането, по-ефективно прилагане и спазване на правилата на движение от гражданите и гостите на града, мотивиране и насърчаване използването на обществения транспорт, на вело-, мото- и пешеходното движение като алтернативи на придвижването с автомобили, както вече беше посочено - по-висока дисциплина при паркиране, с ограничаване на възможностите за паркиране върху тротоари и зелени площи, кръстовища и др. предвид завишения контрол върху неправилното паркиране в зоните, съблюдаване спазването на въведените с наредбата правила, подобряване екологичната обстановка чрез намаляване вредните емисии и фини прахови частици от пътните превозни средства;

- Чрез въвеждането на режим на платено паркиране „Служебен абонамент" - „Синя зона" се очаква да се реализира и успешно прилага липсващата към този момент регламентация в тази област и предполагаемо да се редуцира (тъй като ще е вече срещу заплащане) паркирането на автомобили на работници и служители на юридически лица, еднолични търговци, лица упражняващи свободна професия, нотариуси и др., както и от техни клиенти и потребители на услугите им, от което платено вече паркиране ще се извлекат постъпления, тъй като засега липсва действаща нормативна уредба и посочените лица използват безплатно публичното пространство със заемането на голям брой паркоместа. Предложеният проект предвижда ограничение в тази връзка - „специално обозначените за този вид паркиране места да не надвишават 15% от общия брой предвидени места за паркиране;

- Чрез въвеждането на режим на платено локално паркиране на МПС по постоянен адрес в „Синя зона"  се очаква да се постигне редуциране недоволството на постоянно живеещите в районите граждани от недостиг, липса на свободни паркоместа в близост до домовете им. Едновременно с това ще се съберат приходи от ползването на публичната собственост за тази цел. В по-дългосрочен план, очаква се по-висока заинтересованост, отговорност, активност  и ангажираност от страна на инвеститорите в строителния бранш при планирането и осигуряването, в съгласие нормативната уредба за целта, на гаражи и паркоместа за новото строителство, за да се избегне в определена степен /с редуцирането на необходимостта, за ангажиране по-малък брой платени паркоместа/ ангажирането и заплащането на абонамент за платено, локално паркиране от живущите.

- Чрез въвеждането на режим на преференциално паркиране на МПС, управлявани или превозващи хора с увреждания в зоните на платено паркиране в съответните им режими, се очаква да се постигне осигуряване на лична мобилност с максимална степен на независимост, достъпност, висока степен интегрираност и ефективно участие в обществения живот, социално приобщаване и правилно прилагане на социалното законодателство за хора с увреждания, предвид липсата на местна нормативна уредба в тази връзка досега. В унисон с европейската и националната социални политики в това отношение, приходи от този вид паркиране няма да се реализират.

- С предвиждането на възможност за безплатно паркиране на електрически автомобили, при следващото се упражняване на съответен контролен режим и при налична регулация - изрични легални дефиниции на „електрически автомобил" и „индивидуално електрическо превозно средство" в допълнителните разпоредби на предложения проект на наредбата (за избягване на злоупотреби от страна на управляващите „хибридни" превозни средства) за ползване на преференцията, се насърчава и адмирира използването на екологично щадящи превозни средства, движещи се изцяло на електричество.

- Във финансов аспект, планираната, прогнозирана ефективност от въвеждане на регламентация в паркирането за период от 36 месеца е над 1 милион лева, което както вече беше посочено ще е в ефект на приход на общинското еднолично дружество „Кибела 2014" ЕАД (под чието управление и контрол попадат зоните с различните режими на платено паркиране) и се планира, и цели този приход да бъде бъдещо оползотворен и вложен в  поддръжка, при нужда евентуално разширяване на паркинг зоните, благоустройство и рехабилитация на пътната мрежа и паркинги в зоните с режим на паркиране на територията на Общината, изграждане, поддържане и благоустрояване на обособени зони за паркиране на велосипеди, мотопеди и други алтернативни и щадящи околната среда средства за придвижване, оптимизиране в удобствата и условията за използване на градски транспорт, изобщо оптимизиране и съблюдаване на цялостна политика в областта на паркирането в града и общината, следващо се упражнявани чрез решения на Общински съвет.

„Кибела 2014" ЕАД е търговско дружество, чийто едноличен собственик на капитала е Община Балчик. От текста на чл. 167, ал. 4, т. 2 ЗДвП следва, че общината осигурява издръжка на органите, осъществяващи дейностите за контрол по закона. Кметът на общината със заповед оправомощава конкретни длъжностни лица от търговското дружество, които да извършват пряката дейност по оперативен контрол.

Следва да се обърне внимание, че в настоящия проект при определяне цените за платено паркиране в различните зони със съответен режим за платено паркиране е взето предвид обстоятелството, че Община Балчик разполага с ограничен и незначителен брой паркоместа (видно от Приложение 1 общо 358 паркоместа), сравнимо с територията и реален брой паркоместа на по-големи общини. Занижаване на цената за паркиране при това обстоятелство под предложената, както и „стесняване" на платения период в по-кратко време през годината (например само за през летните месеци, каквато първоначално идея имаше), ще доведат до нерентабилност и финансова невъзможност за покриване разходите по организацията, поддържането и стопанисването на платените паркинг зони, техническите разходи по консумативи и необходимата работна ръка за цялостната дейност в това отношение, т.е. до нееквивалентност и дисбаланс между приходен и разходен финансови аспекти за дейността.

В пряк приход на общинския бюджет е предвидено да постъпват наложените и събирани глоби и имуществени санкции от извършените нарушения по наредбата, съгласно разпоредбата на закона - чл. 167, ал. 4 от Закона за движение по пътищата. Освен дисциплиниращ ефект върху водачите на МПС при паркиране, това ще има и финансово отражение върху бюджета на общината в положителен аспект. Трудно е да се предвиди в точност, и дори в предполагаемост - хипотетично размерът на този вид постъпления, но същите се предвижда да бъдат използвани за усъвършенстване условията и пълноценно прилагане на цялостна, високоефективна и широко обхватна общинска политика във връзка с възможностите за законосъобразно и удобно във всичките му аспекти и за всички пряко и индиректно заинтересовани страни, паркиране.


5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Наредбата е подзаконов нормативен акт с местно значение и текстовете й са съобразени както с действащото законодателство на Република България (ЗМСМА, ЗОС, ЗДвП, ЗХУ и други приложими), така и с това на Европейския съюз.

Тенденциите в местното самоуправление и местната администрация в областта на европейското право са най-концентрирано изразени в Европейската Харта за местното самоуправление и в Европейската Харта за регионално развитие. Те подчертават необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на местните структури, с оглед на задоволяването на потребностите на населението по места чрез ефективно местно  самоуправление. 

Настоящата наредба е създадена в съответствие с принципите на Европейската харта за регионално развитие, както и с директивите на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основния нормативен акт /ЗДвП/ с тях. Предвидените разпоредби целят подобряване на възможностите на местната власт за осигуряване на достъпна градска среда и на хората с увреждания, в съответствие с чл. 26 от Хартата за основните права. Останалите разпоредби също са съобразени с приложимото право на ЕС и не противоречат на релевантни императивни разпоредби.

Разпоредбите н предложения проект на наредба са в синхрон с европейската политика и ценности по отношение на хората с увреждания. Същите са в съответствие с Харта на основните права на Европейския съюз, на Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 4 юни 1998 г., относно картата за паркиране на хора с трайни увреждания, на Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН и на Националната стратегия за хора с увреждания 2021-2030 г.

По отношение необходимостта или не от предварителна оценка на въздействието по ЗНА, предложителят на настоящия проект изразява следната позиция:

За разлика от мотивите към проектите за нормативни актове, предварителната оценка на въздействието се извършва на етап планиране на законопроектите, с цел да не се допуска субективност при обосноваването на законодателните интервенции. Една от основните цели на въвеждането на института на оценката на въздействието като задължителен елемент от нормотворческия процес в България е повишаването на доказателствената и експертна обоснованост на внасяните законопроекти.  По същество подобна оценка представлява експертен анализ на възникналия проблем и се базира на обективни данни от проведени изследвания, консултации със заинтересованите страни, статистически данни, сравнителни анализи и др. Оценката на въздействието легитимира предлагани законодателни инициативи като базирани на реални данни и анализи, при които са взети предвид интересите и позициите на всички заинтересовани страни в широк, национален аспект.

Предвид вида и характера на нормативния акт в конкретния случай - подзаконов нормативен акт с местно значение и настоящо изложените мотиви за приемането му, предложителят намира, че с тях е елиминиран всякакъв вид субективизъм в обосноваването и липсват последствия за широката общественост,  в национален план от приложението на предложените разпоредби, както е при законопроектите и законодателни инициативи. Интересите и позициите на всички от кръга заинтересовани лица, пряко и косвено засегнати и върху които ще окажат въздействие нормите на проекта, ще бъдат взети предвид с огласяването на проекта и предоставената им възможност за обществено обсъждане, дискусии и участие. Освен това, една евентуална предварителна оценка на въздействието, както вече е посочено, би следвало да се базира на реалистични, налични статистически данни и сравнителни анализи, да гарантира, че приемането на предложеното „законодателство" се базира на реални досегашни практики и данни, а предвид, че до момента изобщо липсва такава уредба за Община Балчик и не са били нормативно въведени такива или подобни режими на платено паркиране до сега, то такива, вече налични, вече прилагани практики, сравнения и статистически данни по тях няма как да бъдат почерпени и извлечени, относими за регулираната административно-териториална единица Община Балчик, съответно биха били явно и напълно хипотетични. Поради което и предложителят на настоящия проект на наредба преценява изискването за изготвяне на предварителна оценка на въздействието на акта за неприложимо и неизискуемо за случая, съгласно чл. 20, ал. 4 от Закон за нормативните актове.

Дефинирането и идентифицирането на проблемите, налагащи приемането на предложената правна регулация в настоящите мотиви е в достатъчна степен обективно и задълбочено и без да е извършвана предварителна оценка на въздействието, а предложеното им разрешаване с настоящия проект е достатъчно обективно аргументирано, при строго недопускане на никакъв субективизъм или дискриминация, при максимално възможна и мотивирана вероятност за бъдещо, високо ефективно,  хуманно и целесъобразно, и оправдано за всички в кръга заинтересовани страни и лица, прилагане.

Приложение:

- Проект на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните моторни превозни средства на територията на Община Балчик, ведно с Приложение 1, Приложение 2 и Тарифа за цените към наредбата;

------


ПОКАНА

по чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове

 

Относно: Обществено обсъждане на проект на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните моторни превозни средства на територията на община Балчик

 

      УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА,


       Представям на Вашето внимание проект на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните моторни превозни средства на територията на община Балчик, приета с Решение № 517 по Протокол № 32/28.04.2022 г. на Общински съвет Балчик.

       Каня Ви на 08.02.2023г. от 10:30 часа в заседателната зала на Общинска администрация Балчик, етаж 1 находяща се на пл. "21-ви септември" №6 да участвате в обсъждане и обществени консултации, свързани с предложеното изменение на нормативния акт.

 

С уважение, 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на община Балчик

Прикачени файлове: