Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план

 
 ПУБЛИКАЦИЯ         Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, че със заповед № 27/ 06.01.2023 г. e одобрен ПУП - План за регулация за УПИ XIII (02508.2.91), УПИ XIV (02508.2.90) кв. 4 по ПУП на в.з. „Момчил", община Балчик и ПУП-План за застрояване за  УПИ XIII (02508.2.91) кв. 4 по ПУП на в.з. „Момчил", гр. Балчик, община Балчик, в съответствие с параметрите на устройствена зона за Вилно застрояване "Ов", съгласно преписка с  вх. . № УТ-2117-63/ 21.10.22 г.    
            Като индивидуален административен акт, настоящата заповед подлежи на съдебен контрол по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава X, раздел I от Административно-процесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд-Добрич в 14-дневен срок от съобщаванетоПрикачени файлове: