• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 16.01.2023 г.ОБЯВЛЕНИЕ

по чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове

 

за предложение за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик,  (приета с Решение № 31 по Протокол № 5/22.12.2016 г.; изм. с Решение № 264 от 13.06.2017 г. по адм. дело № 150 от 2017 г. на Административен съд Добрич - отм. чл. 29, ал. 1; чл. 33, ал. 1 и ал. 2 и чл. 43, т. 10, публикувано на 17.07.2017 г.; изм. и доп. с Решение 222 по Протокол № 15 от 19.10.2017 г.; изм. и доп. с Решение № 353 по Протокол № 23 от 26.04.2018 г; доп. с Решение № 531 по Протокол № 37 от 29.03.2019 г.; отменя чл. 48, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 3 по Решение № 486  от 26.11.2019 г. по Адм. дело № 536/2019 г. на Административен съд - Добрич; доп. нов § 6 с Решение № 91 по Протокол № 8 от 23.04.2020 г. на ОбС Балчик). );  доп. нов § 7 с Решение № 186 по Протокол № 14 от 29.10.2020 г. на ОбС Балчик; изм. доп. нов Чл. 57 и Чл. 58 с Решение № 268 по Протокол № 18 от 25.02.2021г. на ОбС Балчик; изм. доп. с Решение № 462 по Протокол № 29/21.01.2022г.)


            УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че се предоставя възможност в 30 дневен срок , считано от 16.01.2023 г. до 14.02.2023 г., за предложения, становища, мнения и препоръки по настоящия проект.   

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Балчик, приета с Решение №31 по Протокол №5/22.12.2016 г., с редакции 2017 - 2021, последно изм. доп. с Решение № 462 по Протокол № 29/21.01.2022г.)

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

      На хартиен носител:

  • Адрес: гр. Балчик, пл. „21-септември" № 6, информационен център
  • На вниманието на: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

По електронен път:

  • На ел. поща:  mayor@balchik.bg

2. Място на публикуване на отговори:

На уеб сайта на Община Балчик, където е публикувано настоящото съобщение

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани  във вида, в който са постъпили.

І. Мотиви в съответствие с чл. 28, ал. 2 от ЗНА

 

1.      Причини за промените на настоящата редакция на НОАМТЦУТОБ са следните:

2.       

Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение НОАМТЦУТОБ има за цел да актуализира и допълни подзаконовия нормативен акт, като го приведе в съответствие с актуалните редакции на приложими закони и подзаконови национални и международни актове.


В частта § 1 на проекта, предложената редакция на Глава втора Местни такси Раздел І Такса битови отпадъци произтича от следното: Образувано е Административно дело №740/2022 г. в АС - Добрич по протест по чл.186, ал.2 във връзка с чл.185 от АПК от Веселин Вичев -  зам. окръжен  прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич -  относно Предложение за отмяна на текст в чл.17, ал.1 от Наредбата „и не са тяхно основно жилище„ като незаконосъобразен. Община Балчик го приема за резонен и основателен, поради което се предприема настоящата нормативна редакция. Промяната в Раздел ІІІ се налага от отмяната на чл.81 в ЗМДТ/ ДВ бр.17 от 01.03.2022г. в сила от 01.04.2022г./ с което се отменя събирането на такси за ползване на детски ясли и детски градини в нов Раздел Такси за лагери и социални услуги, финансирани от общинския бюджет.В частта § 2 на проекта, предложената промяна е за синхронизация с  настоящо действащата Наредба №1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация, издадена от министъра на финансите и обн. в ДВ. Бр.22 от 18 март 2022 г. Досегашната редакция на чл. 48, ал. 2 в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик, към момента не кореспондира с Наредба №1/07.03.2022 г., вр.  с чл. 20, ал. 2 Закон за достъп до обществена информация.


В частта §3 на предложения проект, причините за редакция са следните:


Предложените промени на цени в чл.56, ал.1, т.16 от Наредбата касаят дейността 

на  Исторически музей, Взаимно училище, Етнографски музей и Художествена галерия. Увеличенията са минимални и основно касаят услуги свързани с човешки труд. Ново предложените: такса за провеждане на Образователни програми и Заснемане на музеен експонат и произведение на изкуството -  към момента липсват в Наредбата. Съгласно чл. 35, ал.1 от Закона за културното наследство, основната дейност на музея е опазването и популяризирането на движими и недвижими културни ценности. Начините за финансиране на тази дейност са определени в чл.39 от ЗКН - сред които са общинските бюджети, както и собствени приходи. Към настоящия момент цените за посещение на музея не акумулират достатъчно средства за изпълнение на плановете за развитието на дейностите към музея.


Предложеният размер на новите такси е минимален и съобразен  с Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им /приета с ПМС №1 от 05.01.2012г./


Цените на услугите, в тази връзка, в настоящия проект са определени при спазване принципите на съобразяване на разходите за предоставяне на съответната услуга, включващи възнаграждения на съответните служители, консумативи и материали, режийни и други разходи, специфични в зависимост от съответната услуга.

Предложението за актуализация с увеличение на съществуващите такси е обусловено от множество фактори от икономически и социален характер, свързани с дейностите и услугите, които се предоставят от Исторически музей-Балчик, в чийто ресор попадат. Следва да бъдат отчетени както цялостно финансовото състояние на Община Балчик, в частност и на Исторически музей - Балчик, така и необходимостта от модернизация и предоставяне на адекватни условия в аспект възможност за предоставяне на съответните услуги. Исканите промени са обвързани и с решенията на държавния регулатор, с които е определено увеличение на цените за ел. енергия и вода, драстично нарастване цените на горивата в национален план, сравними към днешна дата с тези фактори към датата на последните предходящи редакции в тази връзка на общинската наредба, спрямо тогава определените цени на въпросните услуги. Актуализирането на цените на тези такси се следва, за съжаление и от неблагоприятните ефекти на икономическата криза върху изпълнението на общинския бюджет и финансовата издръжка на музея, независимо от предприетите рестриктивни мерки на икономии, оптимизиране на цялостната организация на работа за смекчаване на отражението на кризата при обслужването на населението и решаване на основни проблеми на гражданите на общината, разумно управление и пестеливо разходване на финансовия ресурс, финансова стабилност и нормално функциониране на системите и механизмите в общината в съответствие с принципите на икономичност, ефикасност и ефективност на дейност.

Освен предоставянето на административни услуги, Община Балчик има визия и правомощия да управлява ефективно и в интерес на обществото общинското имущество, управлявайки материалната база в сферите на образованието, културата, спортните дейности и друга инфраструктура. Община Балчик осъществява активна политика и важна роля в осигуряването на гражданите, бизнеса и посетителите на общината в сферата на социалните, културно-историческите дейности, градоустройството и други. Съгласно чл. 6, ал. 2 ЗМДТ за всички услуги и права, предоставяни от общината, с изключение на тези по ал. 1 от същия член, в правомощията именно на Общински съвет е да определя цената на съответната услуга или право, в съответствие и кореспонденция с действащото законодателство, разбира се. В тази връзка, Община Балчик стопанисва и материално-техническа база, която освен за потребностите и функциите на администрацията е целесъобразно с оглед ефективното използване и намиране на източници на приходи, различни от данъчните, да бъде предлагана за ползване от граждани и организации. Така, в проекта на наредбата е предвидено заснемане на музеен експонат и произведение на изкуството. По този начин, освен източник на приходи, този вид услуги ще удовлетворява потребността на населението в сферата на културния и социален живот. От друга страна, организациите и физическите лица, които имат желание и необходимост от заснемане на музеен експонат и/или произведение на изкуството, ще могат да го направят без да извършват значителни или непосилни инвестиции.


Предложените размери на цени в чл. 56 т.42 „Корична цена на вестник „Балчик", респективно „ Годишен абонамент/12 месеца" в Глава трета - Цени на неуредени със закон услуги и права, оказвани или предоставяни от общината на физически и юридически лица  се налагат основно от повишаването на цени за печатни услуги, ползвани от външен изпълнител за Общината, което повишаване е отзвук от цялостната икономическа обстановка в национален аспект, нарастването на инфлационния индекс, като предложената цена от 0.60 за брой се равнява на цената за отпечатване на брой. Приложена докладна с вх.№93-00-378/14.12.2022 г. от Албена Иванова - Главен редактор на вестник „Балчик".

Промяната в размера на цената за брой вестник „Балчик", определена в чл.56 на Наредбата е поради следните причини: Разходите за предоставянето на услугите в т.ч. /преки, непреки, материални, разходи за управление и контрол/ са в пъти увеличени спрямо размера на таксите, които не са променяни от години. Многократното увеличение на горива, материали, минимална работна заплата и горепосочените причини довеждат до не възстановяване на себестойността на услугите,  под настоящо определената и действаща крайна продажна цена на общинския вестник. Предложените размери са изчислени на база съществуващата отчетност и повишените реални разходи и не надвишават себестойността на услугите към днешна дата.


С настоящия проект, в по-голямата му част се предвиждат промени, продиктувани основно от промените в динамичната икономическа и пазарна икономика в национален и глобален аспект, както и в настъпили промени в потребностите и очакванията на населението.


 Цели, които се поставят с приемане на предлаганата Наредба:

 

Привеждане досега действащи разпоредби на общинската наредба в съответствие и кореспонденция със законовите, предвид мотивите на подадения, /посочен по-горе/ от Окръжна прокуратура - Добрич протест и промените в ЗМДТ  - за редакцията в §1 и причините, посочени по-горе за редакцията, предприета с §2.


С предлаганите промени в Наредбата ще се разшири обхвата на извършваните от Община Балчик услуги, ще се постигне по-пълно и качествено обслужване на лицата, които ги ползват, както и ще се приведат нормите в съответствие със законовите изисквания.

С приемането на промените в настоящите текстове от Наредбата се цели освен постигането на рационално и законосъобразно определяне на местните такси и цени на услуги, то и във възможните аспекти избягване прекомерното финансово натоварване на физическите и юридически лица - ползватели на тези услуги, предоставянето на максимално благоприятни условия за ползването на описаните услуги във всеобхватен аспект - от една страна с възможността от постъпленията от таксите и цените, общината да има възможност за инвестиции и оптимизиране с повишаване качеството на услугите, от друга - тяхната достъпност във финансово изражение за потребителите.

Цели се също постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете от наредбата с нормите на ЗМДТ, и други закони и подзаконови нормативни актове. Спазване принципите на откритост, справедливост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, конкретно при определяне размера и вида на следващите се за заплащане местни такси и цени на услуги.


3. Финансови средства, необходими за прилагането на новата Наредба:

За прилагането на наредбата, в частите §1 и §2 няма да бъдат необходими финансови средства за прилагането им.

За прилагането на настоящите промени в размера на такси и услуги и обособяването на нови такива (изключая в §3, конкретно измененията и допълненията в чл. 56, ал. 1, т. 42 §1 Абонамент /хартиено и електронно издание - коментирани по-долу/)  - няма да бъдат необходими финансови (допълнителни или повече от сегашните публични разходи) или други допълнителни средства, общината няма да носи специално обвързана и произтичаща от конкретните, настоящи промени финансова или материална тежест. Администрирането на дейностите, свързани с прилагане на новата редакция на нормативния акт ще се извършва от същите звена, без промяна на численост, структура или ред за извършване на дейностите. С прилагането на новата уредба не се очаква значително влияние върху финансовите разходи на Община Балчик, /а напротив - стабилизирането им/.  Ако се наложи да бъдат ангажирани такива, същите ще бъдат осигурени от местни приходи, в условията на чл. 6 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик, ако да е налице надделяващ обществен интерес.

Предвижданите изменения, се обосновават  - в едната им част - оптимален размер на такси за страните -при възможност възстановяване разходите на общината за предоставянето им,  избягване на прекомерното им и необосновано в закон финансово натоварване при заплащането на такси и цени за съответните услуги. Не се предвиждат, а и няма да са необходими разширяване на наличната или нова материално-техническа база, назначаване на допълнителен човешки ресурс, осигуряване на кадри и нов интелектуален потенциал или вменяване на допълнителни задължения върху наличния такъв, не се предвиждат и не се налагат промени в структурата на администрацията в тази връзка, услугите се предоставят при същата обезпеченост със служители, които са извършвали тази трудова дейност в кръга на работните им задължения и до сега, липсва допълнително натоварване в това отношение.

По отношение актуализацията с повишаване размерите на цени на услуги /§3/ - същата е продиктувана и съобразена със становище и предложението за промяна от Гл. редактор на вестник „Балчик", обоснована с увеличение на цените на флуиди и консумативи, някои от които одобрени от държавни органи и комисии, други - поради нарастване на пазарните  и доставни цени, натрупаната инфлация в страната в периода от приемане на предходните размери на цени и услуги, съотнесено към настояща дата, предвид и увеличаването на минималната работна заплата и минималните осигурителни прагове за всяка професия, при отчитане реалното разходване на средства при предоставяне на услуги. Не се предвижда необходимост от допълнителен човешки ресурс или влагане на нови финансови средства, (което да е извън посочените причини за актуализиране на някои такси и цени с предложения проект, посредством което актуализиране ще се реваншира съотношението реални разходи/себестойност - нови размери такси и цени), за да се прилага новата уредба.

Финансовото и материално обезпечаване на приложението на наредбата е налице, с оглед факта, че и към настоящия момент се предоставят услугите и правата, включени в нея. Предвидените изменения и допълнения в Наредбата не предполагат преки финансови средства, нито необходимост от новоназначаване на допълнителен човешки ресурс или вменяване на допълнителни задължения върху наличния такъв, не се предвиждат и не се налагат промени в структурата и на общинското предприятие в тази връзка, услугите се предоставят при същата обезпеченост с работници и служители в предприятието, цели се актуализация на размерите на цени и такси, като същата ще създаде условия за повишаване на тяхното качество, а в определена степен /в част §3 от проекта/ стимулиране на потреблението, за което вече бяха изложени мотиви.

Предвид горното и съгласно икономическата теория за модели и показатели за анализ на финансовата устойчивост на организациите, външно проявление на финансовото състояние е платежоспособността, а вътрешно -
финансовата устойчивост, отразяваща балансирането на паричните потоци,
на приходите и разходите, активите и пасивите, средствата и източниците за
формирането им. Анализът в тази връзка навежда, че самият администриращ процес по прилагане и за прилагане настоящите изменения с новата общинска наредба не дава отражение нито върху външното проявление на финансовата устойчивост на общината, т.е. платежоспособността, нито върху вътрешната финансова устойчивост при баланса на приходи и разходи, активи и пасиви, средствата и източниците за формирането им. Отражение върху финансовата устойчивост на общинската институция ще има и се предвижда да има при резултатите от, „в резултат на" и след прилагането на новите разпоредби, но не и в етапа за прилагането им.

 

4. Очаквани резултати от приемане на Наредбата:   


Привеждане текстове на досега действащата общинска наредба с актуалната в момента нормативна база.

Подобряване качеството на предлаганите услуги, включване и на нови услуги, при запазване тяхната достъпност в числовото изражение, както и осъвременяване на услугите, съобразно тяхната социално-значима функция, прецизиране и определянето им в справедлив размер, което ще допринесе за повишаване на удовлетвореността на гражданите и организациите, насърчаване на стопанската дейност при налагане на разумна в размер административна тежест, повишаване имиджа на общинската администрация и покриване на държавните изисквания и регламенти в тази област, както и развиване и насърчаване на културните дейности и социалните потребности на обществеността.

 Очакванията, естествено са свързани и с увеличаване на финансовите постъпления за общината, с оглед припокриване на реално понасяните разходи за предоставяните услуги. Непрекомерното, а необходимо (продиктувано от динамичната икономическа и външна пазарна среда, както и от завишаване качеството на предлаганите услуги) повишаване на част от таксите и цените, диференцирането на разумни и справедливи по размер такси, би следвало да доведат до по-голяма удовлетвореност на обществото от потреблението им, повишаване активността на потребление на съответните административни услуги и положително отражение върху финансовата устойчивост на общината с повишаване на постъпленията. Местните такси и цени на услуги постъпват в приход на общината и формират съответната част от общинския бюджет и в настоящо предложените им размери не противоречат на националното законодателство.

Очакваният резултат в генерален план е постигане на по-справедлив за всички страни начин за определяне на размера на таксите и цените, които се събират в Община Балчик при предоставяне на услугите, а следователно и правилното прилагане на закона. Постигане на баланс, оптимална допирна точка и хармонизиране между направени от Община Балчик разходи по предоставяне на услуга с - от друга страна - интересите и удовлетвореността на физическите и юридическите лица - ползватели на тези услуги на територията на общината. Резултатите, които се очакват от прилагането на предложения проект за изменение на наредба, се свеждат до постигане, обективна и субективна реализация на целите, наложили приемането на същия.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България.

Настоящата наредба е създадена в съответствие с принципите на Европейската харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директивите на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основния нормативен акт (ЗМДТ) и другите относими закони и подзаконови нормативни актове за прилагането им (Например Наредба Н-1/07.03.2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация, вр. с ЗДОИ) с тях, предвиждащи изискване и правомощия за събиране на цени и такси на услуги и права, предоставяни от Община Балчик.

Анализът показва, че предлаганото приемане на новия нормативен акт е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с това на Европейското законодателство. Принципите на местното самоуправление и местната администрация са ясно конкретизирани в „Европейската харта за местно самоуправление". Според нея е необходимо в правните актове да се отчитат всички особености на местното самоуправление, с оглед задоволяване потребностите на населението. Тази задача се реализира чрез изпълнение на обществените задължения, възложени на властите, които са най-близко до населението и в непосредствен контакт с него - в случая възложените задължения се реализират чрез приемането на акт, който урежда местни отношения, възложени от властите чрез закон.

Спазени са принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост и откритост. Спазен е принципът на съгласуваност, като проектът за нормативен акт, заедно с настоящите мотиви, чрез интернет страницата на Общината, публично са предоставени на заинтересованите лица и групи и в хода на обсъждането ще бъдат взети предвид и разгледани всички направени предложения и изказаните мнения и становища. Такива са отчетени и съобразени, видно от изложението и още в предварителна фаза - при и с разработването на проекта на акта. Спазени са принципите на субсидиарност, пропорционалност и стабилност, като приемането и прилагането на новия нормативен акт ще се извършва по досегашния ред без промени за гражданите, от структурните звена на Община Балчик, при спазване на изискванията на наредбата.

Трябва също да се отчете, че наредбата е подзаконов нормативен акт, поради което и съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието с правото на ЕС на нормите на националното ни законодателство от по-висока степен, в изпълнение на което е приета - ЗМДТ, ЗМСМА, и др. относими закони и подзаконови нормативни актове. В качеството си на подзаконов нормативен акт, наредбата (както вече е отбелязано) е в съответствие и с разпоредбите на Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с урежданата с наредбата материя. Европейското законодателство глобално е изградено върху водещите принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съвпада с целите, поставени с настоящия проект на наредба за изменение.

 

       

Предвид гореизложеното, предоставяме възможност на всички заинтересовани лица да участват в инициираната промяна.

 

 

            Приложение: Докладна вх. №93-00-378/14.12.2022 г. от Албена Иванова - гл. редактор в. „Балчик"

-------------ПРОЕКТ!

на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик, (приета с Решение № 31 по Протокол № 5/22.12.2016 г.; изм. с Решение № 264 от 13.06.2017 г. по адм. дело № 150 от 2017 г. на Административен съд Добрич - отм. чл. 29, ал. 1; чл. 33, ал. 1 и ал. 2 и чл. 43, т. 10, публикувано на 17.07.2017 г.; изм. и доп. с Решение 222 по Протокол № 15 от 19.10.2017 г.; изм. и доп. с Решение № 353 по Протокол № 23 от 26.04.2018 г; доп. с Решение № 531 по Протокол № 37 от 29.03.2019 г.; отменя чл. 48, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 3 по Решение № 486  от 26.11.2019 г. по Адм. дело № 536/2019 г. на Административен съд - Добрич; доп. нов § 6 с Решение № 91 по Протокол № 8 от 23.04.2020 г. на ОбС Балчик);  доп. нов § 7 с Решение № 186 по Протокол № 14 от 29.10.2020 г. на ОбС Балчик; изм. доп. нов Чл. 57 и Чл. 58 с Решение № 268 по Протокол № 18 от 25.02.2021г. на ОбС Балчик; изм. доп. с Решение № 462 по Протокол № 29/21.01.2022г.)   


Предлагам да се приеме Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик, като се измени и допълни  в частта, както следва:

 

§1

В Глава Втора   Местни Такси

Раздел I Такса битови отпадъци

В чл.17, ал.1 текста „...и не са тяхно основно жилище..." се заличава.


Раздел III се изменя така: Такси за лагери и социални услуги, финансирани от общинския бюджет

Чл. 28 се отменя

Чл. 29 се отменя

Чл. 30 се отменя

Чл. 31 се отменя

Чл. 32 се отменя

Чл. 33 се отменя

Чл. 34 се отменя


§2

В Глава Втора   Местни Такси

Раздел VIII Такси и цени на услуги уредени в други закони

В чл.48, ал.2 се изменя така:

За услуга по предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация се заплащат такси по Наредба Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация издадена от министъра на финансите обн. ДВ бр.22 от 18.03.2022 г.


§3

В Глава Втора   Местни Такси

В чл.56, ал.1, т.16 в подт.1 Вход-експозиция се правят следните изменения и допълнения:

-        Семеен билет /един/двама родители и техните деца до 18 години/ - 10.00 лв.

-        Групови посещения /над 10 души/ на човек:

-        За ръководителя на групата - безплатно

-        За деца до 7 години - безплатно

-        За деца от 7-18 години, студенти и пенсионери - 2.00 лв.

-        За лица над 18 години - 3.00 лв.

В чл.56, ал.1, т.16 в подт.2 Беседа се правят следните изменения:

-        Беседа на български език - 10.00 лв.

-        Беседа на чужд език - 30.00 лв.

В чл.56, ал.1, т.16 в подт.5 Справки се правят следните изменения:

-        Специализирани консултации за  1 час /минимум 1 час/ - 10.00 лв.

В чл.56, ал.1, т.16 в подт.6 Услуги се правят следните изменения:

-        Ползване на научна литература - 5.00 лв.

-        Копирни услуги - 0.20 лв.

В чл.56, ал.1, т.16 се създава нова подт.7 Такса за провеждане на Образователни програми:

-        За деца до 18 години - 5.00 лв.

-        За групи /на дете/ - 3.00лв.

-        За лица над 18 години - 15.00 лв.

В чл.56, ал.1, т.16 се създава нова подт.8 Заснемане на музеен експонат и произведение на изкуството:

-        С фотоапарат - 10.00 лв.

-        С камера - 30.00 лв.

-        С мобилен телефон - 5.00 лв.

-        Заснемане на външни продукции в музеен обект - 50.00 лв.

В чл.56, ал.1, т.42 §1 Абонамент /хартиено и електронно издание/:

-        Корична цена на вестник „Балчик" - 0.60 лв.

-        Годишен абонамент /12месеца/ - 28.80 лв.


 

ПРЕДЛОЖИЛ:

 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик                                             
-------------------


ПОКАНА

по чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове

 

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА,

       Представям на Вашето внимание проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик, приета с Решение № 462 по Протокол № 29/21.01.2022 г., на общински съвет - Балчик.

       Каня Ви на 01.02.2023г. от 10,00 часа в заседателната зала в сградата на Община Балчик, находяща се на пл. "21-ви септември" №6 да участвате в обсъждане и обществени консултации, свързани с предложеното изменение на нормативния акт.

 

С уважение,

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик


========================================================================================

публикувано на 02.02.2023 г.П Р О Т О К О Л


      Днес 01.02.2023 г. се проведе обществена консултация съгласно предложено изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик, публикувана на сайта на Община Балчик на 16.01.2023 г.


      На проведената обществената консултация от Община Балчик присъстват Магдалена Георгиева - директор дирекция МДТХСД и БФС, Димитрин Димитров - зам. кмет по строителството. Няма присъстващи представители на местните медии и граждани на Община Балчик.


Изготвил протокола:

Магдалена Георгиева - директор дирекция МДТХСД и БФС


----------

14.02.2023 г. справка относно получени предложения (PDF)