Обявление за изработен проект за подробен устройствен план
 ОБЯВЛЕНИЕ            Община Балчик съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че е постъпило заявление с вх. № УТ-2117-68/ 24.11.22 г.  за одобряване на проект ПУП - ПРЗ за УПИ LXIV (ПИ 02508.87.115) и УПИ LXV (ПИ 02508.87.197) кв. 317 по плана на
гр. Балчик, община Балчик.
            Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 004 в сградата на Община Балчик и сайта на Община Балчик.

            На основание чл. 128. ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.        Прикачени файлове: