ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 1649/ 22.12.22 г. е допуснато изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 02508.81.203 по КК на гр. Балчик, м-т. „Двете чешми”, община Балчик, с устройствена зона съгласно ОУП за Вилно застояване -“Ов”, съгласно преписка с  вх.  № УТ-2060-23/ 06.12.22  г.       

Прикачени файлове: