публикувано на 06.01.2023 г.

УТВЪРДИЛ:

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик


На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №18/06.01.2023г. на Кмета на Община Балчик,

 

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА

търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот в землището на с. Кранево

 при следните параметри:

 

Цел на търга: „Отдаване под наем на част от общински имот - публична общинска собственост - представляващ терен в с. Кранево с площ 30 кв.м., част от ПИ №39459.503.243, актуван с АОС 496/25.04.2019г., за поставяне на поставяем обект за извършване на търговска дейност в изпълнение на Решение №652, Протокол №38 от 29.11.2022 г. на Общински съвет - Балчик."

  • Отдаваниият под наем част от общински имот е за - поставяне на поставяем обект за извършване на търговска дейност.
  • Начална годишна наемна цена - 874.80 лв./осемстотин седемдесет и четири лева и осемдесет стотинки/ без ДДС.
  • Стъпка на наддаване - 5% от началната цена.
  • Срок на договора: пет години
  • Цена на тръжната документация - 12.00 лв. с включен ДДС, платими всеки работен ден от 13.01.2023 г. до 15:00 часа на 27.01.2023 г. на касата на ОбА - Балчик.
  • Депозит за участие в търга - 87.48 лв. /осемдесет и седем лева и четиридесет и осем стотинки/ без ДДС вносим до 15:00 часа на 27.01.2023 г.
  • Срок за подаване на предложения за участие в търга - 15:30 часа на 27.01.2023 г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл. "21 септември" № 6.
  • Дата и място на провеждане - 30.01.2023 г. от 10:00 ч. в зала на първи етаж в сградата на Община Балчик.
  • Оглед на имота - обезпечава се от служител на отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик
  • За справки и допълнителна информация: 0579/7 10 54