ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 1599/ 12.12.22 г. е допуснато изработването на ПУП - План за регулация за УПИ VI (ПИ 67951.501.1150), кв. 37 по плана на с. Соколово, община Балчик, и План за застрояване на новообразувания урегулиран поземлен имот, в съответствие с параметрите на устройствена зона за жилищно застрояване "Жм", съгласно преписка с  вх.  № заявление вх. № УТ-2002-31/ 23.11.22  г..
Прикачени файлове: