ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че с решение № 660, протокол № 38 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 29.11.2022 г. е допуснато изработването на проект за ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура "Кабелна  линия 20 КV от СРС-РОМ „Орехите" до  трафопост в имот с идентификатор  53120.105.51 по КККР на с. Оброчище   общ. Балчик, съгласно преписка с  вх.  № УТ-2060-18/ 26.10.2022 г.   
Прикачени файлове: