ОБЯВЛЕНИЕ
            Относно: Преписка с вх. № УТ-2117-50/ 17.08.22 г.

            На основание чл. 129, ал.1 от ЗУТ, Община Балчик обявява на заинтересованите граждани и юридически лица, че с решение № 659, протокол № 38 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 29.11.2022 година е одобрен ПУП - План регулация  на обект от първо степенно значение „Поетапно изпълнение на укрепване на свлачища на ул. „2-ра", ул. „3-та" и ул. „4-та", вилна зона „Фиш-фиш", община Балчик, на УПИ XXI , кв. 10 по ПУП на в.з. "Фиш-фиш",  гр. Балчик.        
            Площта на новообразувания имот е 3789 кв.м, съгласно площообразуване  

Имот №  

Трайно предназначение 

НТП на имота 

Местност 

Площ на имота в дка 

Площ за отчуждаване в дка 

Обща площ в дка 

Вид собственост 

505.34 

Haселени места 

ТЕРИТОРИИ ЗАЕТИ ОТ НАСЕЛЕНИ МЕСТА 

в.з."Фиш-фиш", 

0.0515 

0.052 

0.052 

Общинска частна 

505.35 

Haселени места 

Улици 

в.з."Фиш-фиш", 

0.9664 

0.045 

0.045 

Общинска публична 

505.36 

Haселени места 

Индивидуално застрояване 

в.з."Фиш-фиш", 

0.36397 

0.364 

0.364 

Общинска частна 

505.37 

Haселени места 

Индивидуално застрояване 

в.з."Фиш-фиш", 

0.30053 

0.3 

0.3 

Общинска частна 

505.183 

Haселени места 

Улици 

в.з."Фиш-фиш", 

1.04964 

0.083 

0.083 

Общинска публична 

505.200 

Haселени места 

Индивидуално застрояване 

в.з."Фиш-фиш", 

0.45612 

0.058 

0.058 

Частна 

505.201 

Haселени места 

Индивидуално застрояване 

в.з."Фиш-фиш", 

0.39994 

0.4 

0.4 

Частна 

505.202 

Haселени места 

Индивидуално застрояване 

в.з."Фиш-фиш", 

0.37006 

0.366 

0.366 

Частна 

505.205 

Haселени места 

Улици 

в.з."Фиш-фиш", 

1.22966 

0.279 

0.279 

Общинска публична 

505.206 

Haселени места 

Индивидуално застрояване 

в.з."Фиш-фиш", 

0.65922 

0.659 

0.659 

Частна 

505.209 

Haселени места 

Индивидуално застрояване 

в.з."Фиш-фиш", 

0.53834 

0.538 

0.538 

Частна 

505.430 

Haселени места 

Индивидуално застрояване 


0.50691 

0.507 

0.507 

Общинска частна 

505.431 

Haселени места 

ТЕРИТОРИИ ЗАЕТИ ОТ НАСЕЛЕНИ МЕСТА 

в.з."Фиш-фиш", 

0.13816 

0.138 

0.138 

Общинска частна 


Общо:  7.03045 

3.789 

3.789 


            Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 004 в сградата на Община Балчик.

            На основание чл. 215 ЗУТ, решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в "Държавен вестник" чрез Община Балчик пред Административен съд- Добрич.            Прикачени файлове: