Обявление за изработен проект за подробен устройствен план
 ОБЯВЛЕНИЕ            Община Балчик съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, със заповед № 1590/ 08.12.22г., e одобрен ПУП - План за регулация за УПИ XVII (53120.502.630), УПИ XVI (53120.502.631) и УПИ XVIII (53120.502.632) кв. 45 по ПУП на с. Оброчище община Балчик, и ПУП-План за застрояване за УПИ XVI (53120.502.631), кв. 45 по ПУП на с. Оброчище община Балчик, в съответствие с параметрите на устройствена зона за жилищно застрояване -„Жм", по заявление вх. № УТ-2117-51/ 14.09.22 г        
            Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 004 в сградата на Община Балчик и сайта на Община Балчик.

            Като индивидуален административен акт, настоящата заповед подлежи на съдебен контрол по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава X, раздел I от Административно-процесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд-Добрич в 14-дневен срок от съобщаването 


Прикачени файлове: