• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П  О  К  А  Н  А

 

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 22 декември 2022 година от 09.ºº часа, в залата на Общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на Общински съвет - Балчик, при следния:


Д н е в е н  р е д:

1. Определяне на максимални и минимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на Община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

2. Отпускане на лимит на гориво, за общинските автомобили предоставени за ползване от Община Балчик на РУ Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

3. Осигуряване на временен безлихвен заем на „Кибела 2014" ЕАД

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

4. Предложение за актуализиране на списъка на педагогическите специалисти от общинските училища и детски градини, които имот право на транспортни разноски за 2022 година, съгласно приложение №11 в, прието с Решение 292, Протокол №20 от 15.01.2018г. на Общински съвет Балчик, поради настъпили промени в обстоятелствата през учебна 2022/2023г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

5. Разглеждане на заявление от „Аква Гест" ЕООД за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 48982.501.212 по кадастралната карта на с. Царичино.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

6. Кандидатстване на Община Балчик с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001"ГРИЖА В ДОМА" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

7. Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на кабелна линия НН - „Кабелна касета ШК-4. Електрозахранване на „Сграда за настаняване и хранене", в ПИ № 53120.109.33, м-ст. „Кумбаалар", с. Оброчище, общ.Балчик, обл. Добрич

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

8. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за разширение на кв. "Изток", град Балчик, област Добрич

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

9. Изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ V, кв. 241, УПИ VII, кв. 242 и УПИ I, УПИ II кв. 243, с. Кранево, общ. Балчик, и даване на съгласие по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 134, ал. 6 от ЗУТ;

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

10. Приемане на инвестиции в активи публична общинска собственост, направени от „Водоснабдяване и канализация Добрич" АД, гр. Добрич, като част от одобрената инвестиционна програма, във връзка с изпълнение на ангажимент на минимално ниво на инвестиции съгл. Договор № АВиК - 01-1-1 от 07.03.2016г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

11.  Разни.

 

Присъствието Ви като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран/а/ като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.

 

 

НИКОЛАЙ КОЛЕВ,

Председател на

 ОбС-Балчик