• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ЗАПОВЕД

№ 1465
гр. Балчик, 09.11.2022 год.

 

В деловодството на община Балчик е постъпила кореспонденция от МРРБ, заведена с наш вх. № ЕО-854/03.10.2022г. във връзка с активизирали се свлачищни процеси в района на ресторант „Моби дик" находящ се между кк Албена и в.з. „Фиш-фиш" гр. Балчик.

Чрез кореспонденцията са дадени препоръки за извършване на дейности, след настъпила аварийна ситуация - свлачище,  да се предприемат действия за отпушване на изтичалата на дренажни шахти - Ш1 и Ш2 изградени в имот с идентификатор 53120.506.111 и последващо отвеждане и заустване на подходящо място, извън свлачищното тяло на генерираните подпочвени водни количества. За целта следва да се присъедини към изтичалото и последващо да се положи PEHD тръба с подходящ диаметър за поемане на пиковите водни количества, преминаващи през изтичалото, монтирана повърхностно, като заустването да бъде, пред брегозащитната дамба с оглед  да се намали негативното влияние на водата върху устойчивостта на ската. За изпълнение на дейностите на работните групи е необходимо да се осигури достъп в имоти частна собственост, конкретно за направа на тръбната връзка към изтичалото и полагането на тръбата.

Съгласно чл. 194, ал. 2 от ЗУТ Собствениците на недвижими имоти са длъжни да осигуряват свободен достъп в тях за извършване на дейности и мероприятия при бедствия, аварии и катастрофи и изпълнение на комплексни геозащитни проекти (укрепване на свлачища, защита на речни и морски брегове и други отводнителни и укрепителни работи).

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и на чл.194 от ЗУТ

 

НАРЕЖДАМ:

1.      Да се осигури достъп на работните групи за полагане на PEHD тръба до следните поземлени имоти:


- 53120.506.111 по кк на с. Оброчище, община Балчик;
- 53120.106.411 по кк на с. Оброчище, община Балчик;
- 53120.106.412 по кк на с. Оброчище, община Балчик;
- 53120.106.413 по кк на с. Оброчище, община Балчик;
- 53120.106.414 по кк на с. Оброчище, община Балчик;
- 53120.106.283 по кк на с. Оброчище, община Балчик;
- 53120.106.285 по кк на с. Оброчище, община Балчик;
- 53120.106.293 по кк на с. Оброчище, община Балчик;
- 53120.106.441 по кк на с. Оброчище, община Балчик;
- 53120.106.442 по кк на с. Оброчище, община Балчик;

2.      При неизпълнение на задълженията за осигуряване на свободен достъп до имота, описан в настоящата заповед, достъпът се осигурява по административен ред, а при необходимост и със съдействието на полицията

3.      Определям срок за изпълнение на заповедта до приключване на всички предвидени дейности в имота, а именно присъединяване на PEHD тръба към съществуващо изтичало на Ш1 и Ш2 и полагане на тръбата съгласно указанията на МРРБ в кореспонденция с наш вх. № ЕО-854/03.10.2022 г.

 

Организацията и контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Димитрин Димитров - зам-кмет УТТЕМСЕ.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица и на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

Неразделна част от настоящата заповед е кореспонденция с наш вх. № ЕО-854/03.10.2022г. от МРРБ.

Настоящата заповед подлежи на обжалване пред Административен съд - Добрич, по реда на чл. 215 от ЗУТ, като съгласно чл. 217, ал.1, т.8 от същият закон, жалбата не спира изпълнението.

 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик

Прикачени файлове: