ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 1469/ 09.11.22 г. е допуснато изменение на ПУП - План за регулация за УПИ IV, кв. 9 по ПУП на в.з. „Фиш-фиш", община Балчик, и ПУП-План за застрояване за новообразувания урегулиран поземлен имот, в съответствие с параметрите на устройствена зона за Вилно застрояване "Ов", съгласно преписка с  вх.  № УТ-2060-16/ 04.10.22 г. 


Прикачени файлове: