Обявление за изработен проект за подробен устройствен план
 ОБЯВЛЕНИЕ            Община Балчик съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че е постъпило заявление с вх. № УТ-2117-63/ 21.10.22  г.  за одобряване на проект за ПУП - План за регулация за УПИ XIII (02508.2.91), УПИ XIV (02508.2.90) кв. 4 по ПУП на в.з. „Момчил", община Балчик и ПУП-План за застрояване за  УПИ XIII (02508.2.91) кв. 4 по ПУП на в.з. „Момчил", гр. Балчик, община Балчик, в съответствие с параметрите на устройствена зона за Вилно застрояване "Ов".        
            Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 004 в сградата на Община Балчик и сайта на Община Балчик.

            На основание чл. 128. ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.  


Прикачени файлове: