• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текстаО Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П  О  К  А  Н  А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 29 ноември 2022 година от 09.ºº часа, в залата на Общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния:

Д н е в е н  р е д:

1.Предложение за отмяна на Решение №628, Протокол №37 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 20.10.2022 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

2.Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от „ВиК Добрич" АД гр. Добрич на 30.11.2022г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

3. Вземане на Решение на общински съвет за удължаване на срока на Договор подписан между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България -  ФЛАГ" ЕАД

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

4. Вземане на Решение на общински съвет за удължаване на срока на Договор подписан между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България -  ФЛАГ" ЕАД

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

5. Актуализиране и приемане на компенсирана промяна в частта за целевата субсидия за капиталови разходи в инвестиционната програма за 2022 година на Община Балчик,

6. Отпускане на финансови средства от бюджета на общината, за закупуване на автоматичен хематологичен анализатор Mythic 22 с auto loader и комплект принадлежности за нуждите на „МБАЛ Балчик" ЕООД

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

7. Предложение за безвъзмездно прехвърляне на движимо имущество-частна общинска собственост - дълготрайни материални активи, поискани от РУ- Балчик и закупени по функция "Отбрана и сигурност" за финансиране на издръжка на полицейски инспектори и Детска педагогическа стая.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

8.Допълнение на Решение № 632, Протокол № 37 от 20.10.2022г. за кандидатстване  пред Министерството на труда и социалната политика, чрез фонд „Социална закрила" по  ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ПАТРОНАЖНА МОБИЛНОСТ ЗА ДОСТАВКА НА ТОПЪЛ ОБЯД"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

9.Кандидатстване на Община Балчик с проект „ повишаване енергийната ефективност на СУ „Христо Смирненски" с. Оброчище, Община Балчик по „Програма за развитие на селските райони" за периода 2014-2020г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

10. Предоставяне безвъзмездно за управление на Министерство на земеделието и храните, Областна дирекция „Земеделие" Добрич за нуждите на Общинска служба по земеделие гр. Балчик, на помещения в сграда на ул. „Албенски път" №23, гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

11. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост на Паркинг „Двореца", с площ 1 205 кв. м., 50 броя паркоместа по алея „Ехо" /от бивш летен кинотеатър до паркинг „Двореца"/ и 40 броя паркоместа по ул. „Албенски път" /от паркинг „Двореца" до кръстовището/, гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

12.Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот -  публична общинска собственост, представляващ терен в с. Кранево, част от ПИ№ 39459.503.243, за поставяне на поставяем обект за извършване на търговска дейност.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

13. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на части от имоти - публична общинска собственост, представляващи 2 бр. медицински кабинети с обща площ 29.50 кв.м, ½ манипулационна, ½ коридор, всичко с обща площ 39.40 кв.м, обособена част от Здравна служба - сграда с идентификатор № 53120.502.490.2 по КК на с. Оброчище, актувани с АОС 434/ 27.01.2015г., за срок от 5 години;

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

14. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от ПИ 3 02508.5.22 по кадастралната карта на гр. Балчик,  В.З „Овчаровски плаж" - публична-общинска собственост, представляващ терен в гр. Балчик, за поставяне на павилион/каравана/ за продажба на кафе и закуски с площ 10.00 кв.м.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

15.Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляваща 1 бр. медицински кабинет и ½ коридор с обща площ 22.00 кв.м, обособена част от Здравна служба в с. Соколово - сграда с идентификатор № 67951.501.326.2 по КК на с. Соколово, актувана с АОС 398/ 07.11.2014г., за срок от 5 години

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

16. Определяне предназначението на общинските жилища

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

17. Определяне на имоти - частна общинска собственост, които подлежат на застраховане.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

18. Съгласие за изменение на Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване, за УПИ III, кв. 6 по ПУП на кв. „Младост", с. Оброчище, община Балчик, с цел привеждане в съответствие регулационните и кадастрални граници на имота, без промяна на уличната регулация;

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

19. Одобряване на   Подробен устройствен план - План регулация  на обект от първо степенно значение „Поетапно изпълнение на укрепване на свлачища на ул. „2-ра", ул. „3-та" и ул. „4-та", вилна зона „Фиш-фиш", община Балчик, на УПИ XXI , кв. 10 по ПУП на в.з. "Фиш-фиш",  гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

20. Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура "Кабелна  линия 20 КV от СРС-РОМ „Орехите„ до  трафопост в имот с идентификатор  53120.105.51 по КККР на с. Оброчище   общ. Балчик.".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик      

21. Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ №02508.82.88 по кадастралната карта на гр.Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

22. Продажба чрез  търг на ПИ № 02508.77.129 по кадастралната карта на гр.Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

23. Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.21 по кадастралната карта на гр. Балчик, м.

 „Двете чешми"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

24. Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.22 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми"

25. Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.23 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

26. Отпускане финансови помощи на граждани

Вносител: Симеон Симеонов - председател на ПКЗССД

27. Разни.

Присъствието Ви като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран/а/ като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.

 

 

НИКОЛАЙ КОЛЕВ, 

Председател на

ОбС-Балчик