публикувано на 09.11.2022 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ ЗА
ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК ЗА 2023 г.

На основание чл.24а, ал.11 и ал.12 от Закона за автомобилните превози и чл.24, ал.5 и ал.6 от Наредба № 34 от 6 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници, общинските съвети определят минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа за следващата година, валидни за територията на съответната община. Решението на общинския съвет за определяне на тези цени, представлява общ административен акт, съгласно чл.65 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). В този смисъл, за да е налице законосъобразно протичане на производството по издаване на общия административен акт, следва да се изпълни разпореждането на чл.66 от АПК, като предложението за актуализация на минималните и максималните цени за таксиметров превоз на пътници се оповести публично, чрез средствата за масово осведомяване.

На 28.09.2022 г., в Община Балчик е внесено Заявление №94-00-1429/28.09.22 г. от таксиметрови превозвачи, извършващи таксиметров превоз на територията на общината за актуализация на цените на таксиметровите услуги, както следва:

    1. Предложени нови минимални и максимални цени:


Минимален размер

Максимален размер

Дневна тарифа

1.40лв.

2.50лв.

Нощна тарифа

1.70лв.

2.80лв.


    2. Действащи към момента цени, приети с Решение № 468, Протокол №32/29.11.2018 г. на Общински съвет Балчик:


Минимален размер

Максимален размер

Дневна тарифа

1.00лв.

1.80лв.

Нощна тарифа

1.50лв.

2.00лв.


    3. Мотивите, изложени в предложението за актуализация са свързани с растящата инфлация:

3.1. Повишаване цените на горивата

3.2. Повишаване цените на консумативите и услугите, използвани за поддръжка на автомобилите

3.3. Повишаване цените на задължителните застраховки


На основание чл.69, ал.2 от АПК, на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение на интернет страницата на Община Балчик и във вестник „Балчик" за даване на предложения и становища, относно предложението за актуализация на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа за 2023 година, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Общинска администрация на адрес: гр. Балчик, пл."21-ви септември" №6, в рамките на работното време от 08.00ч. до 16:30ч., или чрез факс: 0579/74118, официалната служебна електронна поща на Община Балчик - mayor@balchik.bg или през Системата за сигурно електронно връчване на Министерство на електронното управление https://edelivery.egov.bg/.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик