ГРАФИК ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2022 г,

Изнесени приемни за граждани по съставни общини с
регионалния представител на Комисия за защита от дискриминация/КЗД/


ОБЩИНА ШАБЛА -  08.11.2022г. /вторник/ от  10.30ч.  до 12.00ч.                           

ОБЩИНА БАЛЧИК - 16.11.2022г. /сряда/ от 10.30ч. до 12.30ч.                                      

ОБЩИНА КРУШАРИ - 22.11.2022г. /вторник/ от 10.30ч. до 12.00ч.


Комисията за защита от дискриминация е специализиран  орган, призван да провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на Република България.  Различията между хората, основани на пол, възраст, увреждане, раса,  етнос,  религия, обществено положение, както и на какъвто и да било друг признак,  не могат и не бива да стават причина за неравенство,  привилегии или каквито и да било други прояви на нетолерантност.

Регионалният представител на Комисията консултира граждани, които са били обект на дискриминационни действия в работата, на улицата, в училище, в общината, в здравното заведение, в магазина, тези които се чувстват с нарушени права заради недостъпна архитектурна среда или редица други практики на дискриминация, и  им оказва методическа помощ при подаване на жалби, сигнали, ако това  е необходимо.

Координати на регионалното представителство на КЗД в Добрич:

 пл. „Свобода" № 5, ет.8, стая 801/802, 803;

Тел:  058/620 636;  

GSM: 0895/507 340; 

e-mail: dobrich.kzd@kzd.bg

Ширин Касаб - Регионален представител