ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 1357/ 21.10.22 г. е допуснато изменение на ПУП - План за регулация за УПИ II (ПИ 39459.502.413), кв. 26 по плана на с. Кранево, община Балчик и ПУП-План за застрояване за новообразувания урегулиран поземлен имот, собственост на възложителя, в съответствие с параметрите на устройствена зона за жилищно застрояване "Жм", съгласно преписка с  вх.  № УТ-2002-25/ 12.08.22  г.      Прикачени файлове: