Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план

 
 ПУБЛИКАЦИЯ         Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, че с решение № 603, протокол № 36 от заседание на Общински съвет – Балчик, проведено на 23.09.2022 година е одобрен ПУП – парцеларен план за обект: „Захранващ водопровод и тласкател за курортни сгради със СПА Комплекс, ресторанти и басейни“ в ПИ 53120.106.443 и 53120.106.417 по КК на  с. Оброчище, Община Балчик, съгласно преписка с  вх. № УТ-2117-46/ 21.06.22 г. 


Прикачени файлове: