• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание  чл. 35, ал. 1 от ЗОС;  чл. 44 от  НОРПУРОИ  на  ОбС - Балчик, приета  с  Решение  №238/27.02.2009 г. на ОбС-Балчик,  Решения  № 584/28.07.2022 г., № 612/23.09.2022 г. на Общински съвет Балчик  и във връзка със Заповед    № 1286/10.10.2022 година на Кмета на Община Балчик.                                   

               ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:  

               1. Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор №  02508.55.85 по кадастралната карта на град Балчик, с площ  6 961.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 278 440.00 лв /двеста седемдесет и осем хиляди четиристотин и четиридесет лева/

              2. Незастроен поземлен имот с идентификатор №  06793.502.16 по кадастралната карта на село Брястово, община Балчик, с площ  3 607.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 13 923.00 лв /тринадесет хиляди деветстотин двадесет и три лева/

               Търгът ще се проведе на 08.11.2022 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл. "21 септември"  № 6.

               Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 24.10.2022 г. до  07.11.2022 г. на касата на ОбА - Балчик.

Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 часа на 07.11.2022 г.

 Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на  07.11.2022 г. информационния център на Община Балчик.

За справки : тел.  0579 7-10-41  М.Караиванова,  Й.Денева