• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание  чл. 35, ал. 1 от ЗОС;  чл. 44 от  НОРПУРОИ  на  ОбС - Балчик, приета  с  Решение  №238/27.02.2009 г. на  ОбС-Балчик,  Решения № 613/23.09.2022 г.,  № 614/23.09.2022 г.,№ 615/23.09.2022 г.  на Общински съвет Балчик  и във връзка със Заповед  № 1287/10.10.2022 г.  на Кмета на Община Балчик.

               ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:  

               1. Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.81.74 по кадастралната карта на град Балчик, местност „Двете чешми", община Балчик  с площ 690.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 21 510.00 лева  /двадесет и една хиляда петстотин и десет лева/

               2. Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.81.55 по кадастралната карта на град Балчик, местност „Двете чешми", община Балчик  с площ 231.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 7 200.00 лева  /седем хиляди и двеста лева/.

               3. Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.81.83 по кадастралната карта на град Балчик, местност „Двете чешми", община Балчик  с площ 475.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 14 810.00 лева  /четиринадесет хиляди осемстотин и десет лева/

               Търгът ще се проведе на 09.11.2022 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл. "21 септември"  № 6.

               Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 24.10.2022 г. до     07.11.2022 г. на касата на ОбА - Балчик.

Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 часа на 07.11.2022 г.

Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на  07.11.2022 г. информационния център на Община Балчик.

     За справки : тел.  0579 7-10-41  М.Караиванова,  Й.Денева