ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 1297/ 11.10.22 г. е допуснато изработването на ПУП - План за регулация за УПИ XXI (ПИ 02508.87.197), кв. 317 по плана на гр. Балчик, община Балчик и ПУП-План за застрояване за новообразувания урегулиран поземлен имот, собственост на възложителя, в съответствие с параметрите на устройствена зона за жилищно застрояване "Жм", съгласно преписка с  вх.  № УТ-2002-27/ 15.09.2022 г.   
Прикачени файлове: