• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П  О  К  А  Н  А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 20 октомври 2022 година от 09.ºº часа, в залата на Общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния:

Д н е в е н  р е д:

1.Ново обсъждане на Решение № 604 по Протокол № 36 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 23.09.2022г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

2. Предложение за отмяна на Решение №619, Протокол №36 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 23.09.2022 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

3. Вземане на Решение на общински съвет за удължаване на срока на Договор подписан между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България -  ФЛАГ" ЕАД

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

4. Постановление №283 от 19.09.2022 г. за изменение на Постановление №216 на Министерски съвет от 2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони  за 2022г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

5. Определяне на максимални и минимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

6. Приемане на актуализиран бюджет на Община Балчик за 2022г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

7. Актуализация на бюджета за 2022 г. в дофинансиране на читалище "Паисий Хилендарски-1870" гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

8. Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2022 г

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

9. Отпускане на финансови средства от бюджета на общината, за извършване на ремонтни дейности по сградата на храм „СВМЧК Георги Победоносец" в гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

10. Кандидатстване  пред Министерството на труда и социалната политика, чрез фонд „Социална закрила" по  ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ПАТРОНАЖНА МОБИЛНОСТ ЗА ДОСТАВКА НА ТОПЪЛ ОБЯД"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

11. Разкриване на местна дейностТопъл обяд" във връзка с участието на Община Балчик в процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001- „Топъл обяд"  по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

12. Одобряване на ПУП - Парцеларен план за захранващ водопровод за поливна система от ПИ № 0673.502.93 по КК на с. Брястово до ПИ № 18160.69.24.18160.69.35 и 18160.70.9 по КК на с.Гурково, Община Балчик и придружаващата схема в обхвата на урбанизираните територии.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

13. Продажба чрез търг на ПИ № 39459.506.306 по кадастралната карта на с. Кранево, м. Поляните

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

14. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.81.19 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. Двете чешми

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

15. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.81.41 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. Двете чешми

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

16. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.81.155 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. Двете чешми

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

17. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.81.27 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. Двете чешми

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

18. Приемане на решение за предоставяне на земеделски имоти или части от тях - полски пътища, за стопанската 2022/2023 година, на съответния ползвател.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

19.Разни.


Присъствието Ви като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран/а/ като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.

 

 

НИКОЛАЙ КОЛЕВ, 

Председател на

ОбС-Балчик