З А П О В Е Д

№ 1280/10.10.2022 год.

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл. 92, ал. 8 от Закона за  гражданската регистрация 

Н А З Н А Ч А В А М:

Комисия за установяване на обстоятелства при извършване на адресна регистрация на лица, които не могат да представят документи по чл. 92 ал. 2 от Закона за гражданската регистрация както следва:

Председател: Елица Кръстева-Василева - началник отдел „ГРАО"

Членове:         Павлета Костова - ръководител на ТЗ "ГРАО" Добрич

                        Юрист от отдел „ПИТО" към Община Балчик

                        Детелина Иванова - ст. специалист „ГРАО"

                        Представител на Дирекция Социално подпомагане, град Балчик

                        Представител на РУ - Балчик

Комисията да разгледа обстоятелствата по подадените заявление с вх. № 94-00-1357/14.09.2022 год. в съответствие с чл. 92, ал. 8 от ЗГР и да даде становище за адресна регистрация в седем дневен срок от датата на настоящата заповед - на 19.10.2022 год. от 10.00 часа в залата на Община Балчик.         

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражня лично.                                                  

Копие от  заповедта да се връчи на горепосочените длъжностни  лица за сведение и изпълнение.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на община Балчик