ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че с решение № 580, протокол № 35 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 28.07.2022 г. е допуснато изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Оптично кабелно трасе на „А1 България" до за комплекс „Лайтхаус Голф", ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Оптично кабелно трасе на „А1 България" до за комплекс „Лайтхаус Голф"., съгласно преписка с  вх.  № УТ-2025-1/ 11.05.22   г.   Прикачени файлове: