• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Проектът предвижда предоставянето на топъл обяд на 80 лица от следните целеви групи:

- Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
- Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
- Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/;
- Скитащи и бездомни деца и лица;
- Лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.
- Лица, изпаднали в тежка ситуация, в следствие на епидемичната обстановка - поставени под карантина, лица завърнали се от други държави, останали без работа и без доход.

Ползващите услугата  ще получават обяда  в трапезарията на Домашен социален патронаж - Балчик , ул. „Варненска" № 2, през периода 04.01.2022 г. - 30.04.2022 г. и от 1.10.2022 г. - 31.12.2022 г..  За периода на изпълнение на проекта  ще се изготвят седмични менюта. Ще се спазва изискването за  балансиран хранителен режим на най-нуждаещите се. 

Контрол по изпълнението на дейността ще се упражнява от екипа на проекта. Ще се извършват внезапни проверки, проследяващи хода на приготвяне и предоставяне  на храната.

Заявления се подават в "Информационен център" на община Балчик, гр. Балчик, пл. 21-ви септември № 6.

Прикачени файлове: