На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ, Община Балчик обявява на заинтересованите граждани и юридически лица, че е постъпил проект за ПУП - ПР на обект от първостепенно значение за УПИ XXI, кв. 10 по плана на в.з. „Фиш- Фиш", град Балчик, Община Балчик, Област Добрич.

            Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 004 в сградата на Община Балчик.

            На основание чл. 128, ал. 5 от  ЗУТ, в едномесечен срок от обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация 


Прикачени файлове: