Във връзка на чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че със заповед № 1116/ 30.08.2022 г., e одобрен ПУП - ПPЗ за УПИ IV, УПИ V, УПИ VI, УПИ VII  и УПИ VIII, кв. 72 по ПУП на с. Оброчище, Община Балчик.

            Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 004 в сградата на Община Балчик и сайта на Община Балчик.

            Като индивидуален административен акт, настоящата заповед подлежи на съдебен контрол по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава X, раздел I от Административно-процесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд-Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.Прикачени файлове: