• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текстаОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК


ПРОТОКОЛ

№35

от заседание на Общински съвет - Балчик,

проведено на 28 юли 2022 година

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, в залата на Общинска администрация, първи етаж се проведе заседание на Общински съвет - Балчик.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Уважаеми господин Ангелов, уважаема госпожо главен секретар, уважаеми зам.-кметове,  уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми кметове на населени места и кметски наместници, в залата присъстват ...... Общински съветници, имаме необходимия кворум, откривам днешното заседание на ОбС. Обявеният дневен ред е от 18 точки. Постъпили са  три допълнителни точки:

 

-----Разрешение за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: "Повишаваща подстанция СрН/110kV, представляваща част от инвестиционен проект „Вятърна електрическа централа (ВяЕЦ), в землището община Балчик, м. Кремена - Тригорци, обл. Добрич с обща инсталирана мощност 70 MW"", засягащо ПИ 23769.29.15 по КККР на с. Дропла, ЕКАТТЕ 23769, общ. Балчик, обл. Добрич. 
Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

----Предложение за даване на разрешение за формиране на паралелки под минималния брой ученици и на паралелки от два класа (слети) в общинските училища за учебна 2022/2023г., съгласно чл. 68 и чл. 69 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование от 05.09.2017г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

----Актуализация на списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи за 2022 г.

 Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

 

Имате думата за изменение и допълнение на дневния ред. Моля колеги да гласуваме с вдигане на ръка за включване на три допълнителна точка в Дневния ред:

 „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Предложението се приема.

Предлагам да гласуваме целия Дневен ред, който е от 21 точки:

 „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0,

Дневният ред е приет.


Д н е в е н  р е д:


1.Относно  Заповед № АдК-04-8/11.07.2022 г. на Областен управител - Добрич, с която е върнато за ново обсъждане Решение № 548 по протокол № 34 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 30.06.2022 г.

Вносител: Николай Колев - председател на община Балчик

2. Изпълнение на Договор № BG06RDNP001-7.001-0057-C01/03.12.2021 г

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

3. Одобряване на извършените разходи за командировка и получени средства от Кмета на община Балчик и Председателя на Общинския съвет за периода от 01.04.2022г. до 30.06.2022г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

4. Актуализация на бюджета за 2022 г. в дофинансиране на читалище "Просвета-1901" с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

5. Доклад за финансовото състояние на търговските дружества през  2021г., съгласно чл. 137, ал.1, т.2  и 3 от Закона за публичните финанси.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

6. Приемане отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Балчик за периода от 01 януари 2021 г. до  31 декември  2021 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

7. Възлагане на превози по автобусни линии от републиканска, областна и общинска транспортни схеми

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

8. Осигуряване на временен безлихвен заем на „Кибела 2014"ЕАД

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

9. Разрешение за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Оптично кабелно трасе на „А1 България" до за комплекс „Лайтхаус Голф". ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Оптично кабелно трасе на „А1 България" до за комплекс „Лайтхаус Голф".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

10. Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2022 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

11. Продажба чрез  търг на ПИ № 67951.501.1136 по  кадастралната карта на  с. Соколово

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

12. Продажба чрез  търг на ПИ № 67951.501.1137 по  кадастралната карта с. Соколово

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

13. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.55.85 по кадастралната карта на гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

14. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от ПИ №02508.5.24 по кадастралната карта на в.з. „Овчаровски плаж"-  публична общинска собственост, представляващ терен в гр. Балчик, за поставяне на павилион за продажба на плодове и зеленчуци с площ 8.00 кв.м.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

15. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен до бивша „Автошкола" на ул. „Д-р Желязко Бончев" в ж.к "Балик", гр. Балчик, обособена част от ПИ № 02508.76.48 по кадастрална карта на гр. Балчик, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност /обущарски услуги/ с площ 10.00 кв. м.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

16. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на павилион за продажба на закуски и пакетирани стоки с площ 30.00 м2, намиращ се на първи етаж в „МЦ I" ЕООД, гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

17. Отпускане финансови помощи на граждани

Вносител: Симеон Симеонов - председател на ПКЗССД

18. Разрешение за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: "Повишаваща подстанция СрН/110kV, представляваща част от инвестиционен проект „Вятърна електрическа централа (ВяЕЦ), в землището община Балчик, м. Кремена - Тригорци, обл. Добрич с обща инсталирана мощност 70 MW"", засягащо ПИ 23769.29.15 по КККР на с. Дропла, ЕКАТТЕ 23769, общ. Балчик, обл. Добрич. 
Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

19. Предложение за даване на разрешение за формиране на паралелки под минималния брой ученици и на паралелки от два класа (слети) в общинските училища за учебна 2022/2023г., съгласно чл. 68 и чл. 69 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование от 05.09.2017г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

20. Актуализация на списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи за 2022 г.

 Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

21. Разни.


 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: По първа точка -   Относно  Заповед № АдК-04-8/11.07.2022 г. на Областен управител - Добрич, с която е върнато за ново обсъждане Решение № 548 по протокол № 34 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 30.06.2022 г., колеги понеже аз съм вносителя ще помоля г-н Жечев да води заседанието.

Г-н Атанас Жечев - водещ заседание на ОбС: Колеги по първа точка Относно  Заповед № АдК-04-8/11.07.2022 г. на Областен управител - Добрич, с която е върнато за ново обсъждане Решение № 548 по протокол № 34 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 30.06.2022 г.,, давам думата на вносителя г-н Николай Колев - председател на ОбС:

 

 

По първа точка от дневния ред:

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Уважаеми господин Ангелов, уважаеми общински съветници, с писмо с вх. № 596/13.07..2022 г., регистрирано в деловодството на Общински съвет - Балчик,  е депозирана Заповед № АдК-04-8/11.07.2022 г. на Областен управител - Добрич, с която е върнато за ново обсъждане Решение № 548 по Протокол № 34 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 30.06.2022 г. С посочената заповед Решение № 548 по Протокол № 34 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 30.06.2022 г. е определено за незаконосъобразно, поради следните съображения:

Делегирането представлява възможност, временно  - за определен случай или период  от време, съгласно конкретната обстановка и преценка на горестоящ административен орган, той да предостави част от правомощията си на някой от подчинените му органи. Подчиненият орган издава административни актове въз основа на това специално овластяване от органа, в чиято компетентност поначало е решаването на съответния проблем.

Той не запазва за постоянно делегираното правомощие. Обикновено делегацията е продиктувана от фактическата невъзможност по-горният орган да реагира своевременно от издаване на множество актове  на територията на по-голям или цялата страна. Възможността  за делегиране на административни правомощия  се характеризира с няколко принципни ограничения: никой не може да делегира правомощия които не притежава; не могат да бъдат делегирани правомощия , които законът определя като изрична компетентност на съответния орган; органът на когото са делегирани правомощия, не може да ги предоставя другиму.

Поради факта, че делегирането е административна функция, то може да бъде валидно осъществено само при наличие на закон, който да го допуска (разрешава).

Съгласно чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобилните превози, превозите по автобусни линии се възлагат след проведена процедура по Закона за концесиите или Закона за обществените поръчки и в съответствие с Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/96 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (L 315/1 от 3 декември 2007 г.) в зависимост от разполагаемите финансови средства и възможностите за прехвърляне на оперативния риск на икономически оператор. Когато превозите по автобусни линии се възлагат, без да се прехвърля оперативният риск на икономическия оператор, възлагането се извършва по реда на Закона за обществените поръчки. Когато оперативният риск се прехвърля на икономическия оператор, превозите се възлагат при условията и по реда на Закона за концесиите в съответствие с чл. 4 от Регламент (ЕО) № 1370/2007.

Според чл.16в, ал. 1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Общинският съвет възлага превозите по автобусни линии след проведена процедура по Закона за концесиите или Закона за обществените поръчки и в съответствие с Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/96 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (L 315/1 от 3 декември 2007 г.), когато възложителят предвижда компенсиране на превозвачите за извършени разходи и/или им предоставя изключителни права срещу изпълнението на задължение за обществена услуга.

В горепосочените нормативни актове , както и други липсва конкретна правна норма , която да предоставя възможност на общинския съвет, да делегира на кмета на Общината правомощията си относно възлагането на превозите на пътници по маршрутни разписания от общинската, областната и републиканската транспортни схеми. Общинските съвети са органи на местното самоуправление и съгласно чл. 16в, ал. 1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на Обществени превози на пътници с автобуси, „...общинският съвет възлага превозите по автобусни линии" Цитираната разпоредба не предвижда възможност общинският съвет да делегира правомощията си на други органи. Делегирането на правомощията е допустимо, само ако е регламентирано от закон. Освен горното, от текста на решението не става ясно каква е волята на Общински съвет - Балчик, същото е написано общо и неразбираемо.

Предвид горното на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията във връзка с чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА, Решение № 548 по Протокол № 34 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 30.06.2022 г. е върнато за ново обсъждане.

С оглед гореизложеното, предлагам следното проект-решение:


ПРОЕКТ-РЕШЕНИЕ!

 

С писмо с вх. № 596/13.07..2022 г., регистрирано в деловодството на Общински съвет - Балчик,  е депозирана Заповед № АдК-04-8/11.07.2022 г. на Областен управител - Добрич, с която е върнато за ново обсъждане Решение № 548 по Протокол № 34 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 30.06.2022 г.

С посочената заповед Решение № 548 по Протокол № 34 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 30.06.2022 г. е определено за незаконосъобразно, поради следните съображения:

Делегирането представлява възможност, временно  - за определен случай или период  от време, съгласно конкретната обстановка и преценка на горестоящ административен орган, той да предостави част от правомощията си на някой от подчинените му органи. Подчиненият орган издава административни актове въз основа на това специално овластяване от органа, в чиято компетентност поначало е решаването на съответния проблем.

Той не запазва за постоянно делегираното правомощие. Обикновено делегацията е продиктувана от фактическата невъзможност по-горният орган да реагира своевременно от издаване на множество актове  на територията на по-голям или цялата страна. Възможността  за делегиране на административни правомощия  се характеризира с няколко принципни ограничения: никой не може да делегира правомощия които не притежава; не могат да бъдат делегирани правомощия , които законът определя като изрична компетентност на съответния орган; органът на когото са делегирани правомощия, не може да ги предоставя другиму.

Поради факта, че делегирането е административна функция, то може да бъде валидно осъществено само при наличие на закон, който да го допуска (разрешава).

Съгласно чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобилните превози, превозите по автобусни линии се възлагат след проведена процедура по Закона за концесиите или Закона за обществените поръчки и в съответствие с Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/96 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (L 315/1 от 3 декември 2007 г.) в зависимост от разполагаемите финансови средства и възможностите за прехвърляне на оперативния риск на икономически оператор. Когато превозите по автобусни линии се възлагат, без да се прехвърля оперативният риск на икономическия оператор, възлагането се извършва по реда на Закона за обществените поръчки. Когато оперативният риск се прехвърля на икономическия оператор, превозите се възлагат при условията и по реда на Закона за концесиите в съответствие с чл. 4 от Регламент (ЕО) № 1370/2007.

Според чл.16в, ал. 1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Общинският съвет възлага превозите по автобусни линии след проведена процедура по Закона за концесиите или Закона за обществените поръчки и в съответствие с Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/96 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (L 315/1 от 3 декември 2007 г.), когато възложителят предвижда компенсиране на превозвачите за извършени разходи и/или им предоставя изключителни права срещу изпълнението на задължение за обществена услуга.

В горепосочените нормативни актове , както и други липсва конкретна правна норма , която да предоставя възможност на общинския съвет, да делегира на кмета на Общината правомощията си относно възлагането на превозите на пътници по маршрутни разписания от общинската, областната и републиканската транспортни схеми. Общинските съвети са органи на местното самоуправление и съгласно чл. 16в, ал. 1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, „...общинският съвет възлага превозите по автобусни линии" цитираната разпоредба не предвижда възможност общинският съвет да делегира правомощията си на други органи. Делегирането на правомощията е допустимо, само ако е регламентирано от закон.

С оглед горното съгласно Заповед № АдК-04-8/11.07.2022 г. на Областен управител - Добрич, Решение № 548 по Протокол № 34 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 30.06.2022 г. се отменя. Възлагането на превоза на пътници по маршрутни разписания от общинската, областната и републиканската транспортна схеми, следа да бъде съобразено с мотивите на Заповед № АдК-04-8/11.07.2022 г. на Областен управител - Добрич

Приложение: Писмо с вх. № 596/13.07.2022 г., регистрирано в деловодството на Общински съвет - Балчик

 

Г-н Атанас Жечев - водещ заседание на ОбС: Благодаря г-н Колев, колеги имате думата, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема  Относно  Заповед № АдК-04-8/11.07.2022 г. на Областен управител - Добрич, с която е върнато за ново обсъждане Решение № 548 по протокол № 34 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 30.06.2022 г.,  и подкрепя със „За" - 4 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Галин Началников - председател на ПКОРСТ: ПКОРСТ приема Относно  Заповед № АдК-04-8/11.07.2022 г. на Областен управител - Добрич, с която е върнато за ново обсъждане Решение № 548 по Протокол № 34 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 30.06.2022 г.,,, със „За" - 5 гласа; „Против" - 0 гласа; „Въздържали се" - 0 гласа и прие следното


Г-н Атанас Жечев - водещ заседание на ОбС: Благодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на предложението:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ 572: На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията във връзка с чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА, Решение № 548 по Протокол № 34 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 30.06.2022 г. е върнато за ново обсъждане.

С писмо с вх. № 596/13.07..2022 г., регистрирано в деловодството на Общински съвет - Балчик,  е депозирана Заповед № АдК-04-8/11.07.2022 г. на Областен управител - Добрич, с която е върнато за ново обсъждане Решение № 548 по Протокол № 34 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 30.06.2022 г.

С посочената заповед Решение № 548 по Протокол № 34 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 30.06.2022 г. е определено за незаконосъобразно, поради следните съображения:

Делегирането представлява възможност, временно  - за определен случай или период  от време, съгласно конкретната обстановка и преценка на горестоящ административен орган, той да предостави част от правомощията си на някой от подчинените му органи. Подчиненият орган издава административни актове въз основа на това специално овластяване от органа, в чиято компетентност поначало е решаването на съответния проблем.

Той не запазва за постоянно делегираното правомощие. Обикновено делегацията е продиктувана от фактическата невъзможност по-горният орган да реагира своевременно от издаване на множество актове  на територията на по-голям или цялата страна. Възможността  за делегиране на административни правомощия  се характеризира с няколко принципни ограничения: никой не може да делегира правомощия които не притежава; не могат да бъдат делегирани правомощия , които законът определя като изрична компетентност на съответния орган; органът на когото са делегирани правомощия, не може да ги предоставя другиму.

Поради факта, че делегирането е административна функция, то може да бъде валидно осъществено само при наличие на закон, който да го допуска (разрешава).

Съгласно чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобилните превози, превозите по автобусни линии се възлагат след проведена процедура по Закона за концесиите или Закона за обществените поръчки и в съответствие с Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/96 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (L 315/1 от 3 декември 2007 г.) в зависимост от разполагаемите финансови средства и възможностите за прехвърляне на оперативния риск на икономически оператор. Когато превозите по автобусни линии се възлагат, без да се прехвърля оперативният риск на икономическия оператор, възлагането се извършва по реда на Закона за обществените поръчки. Когато оперативният риск се прехвърля на икономическия оператор, превозите се възлагат при условията и по реда на Закона за концесиите в съответствие с чл. 4 от Регламент (ЕО) № 1370/2007.

Според чл.16в, ал. 1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Общинският съвет възлага превозите по автобусни линии след проведена процедура по Закона за концесиите или Закона за обществените поръчки и в съответствие с Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/96 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (L 315/1 от 3 декември 2007 г.), когато възложителят предвижда компенсиране на превозвачите за извършени разходи и/или им предоставя изключителни права срещу изпълнението на задължение за обществена услуга.

В горепосочените нормативни актове , както и други липсва конкретна правна норма , която да предоставя възможност на общинския съвет, да делегира на кмета на Общината правомощията си относно възлагането на превозите на пътници по маршрутни разписания от общинската, областната и републиканската транспортни схеми. Общинските съвети са органи на местното самоуправление и съгласно чл. 16в, ал. 1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, „...общинският съвет възлага превозите по автобусни линии" цитираната разпоредба не предвижда възможност общинският съвет да делегира правомощията си на други органи. Делегирането на правомощията е допустимо, само ако е регламентирано от закон.

С оглед горното съгласно Заповед № АдК-04-8/11.07.2022 г. на Областен управител - Добрич, Решение № 548 по Протокол № 34 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 30.06.2022 г. се отменя. Възлагането на превоза на пътници по маршрутни разписания от общинската, областната и републиканската транспортна схеми, следа да бъде съобразено с мотивите на Заповед № АдК-04-8/11.07.2022 г. на Областен управител - Добрич

 

Г-н Атанас Жечев - водещ заседание на ОбС: Благодаря ви колеги, давам думата на

 г-н  Колев, председател на ОбС Балчик:

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря ви г-н Жечев, колеги продължаваме към втора точка от дневния ред - Изпълнение на Договор № BG06RDNP001-7.001-0057-C01/03.12.2021г., давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:

 

 

 

 


По втора точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, Община Балчик изпълнява проект: „Строителство и рехабилитация на улици и тротоари в гр. Балчик",  финансиран по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 - Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях" по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., чрез Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0057-C01/03.12.2021 г. за предоставяне на БФП, сключен между Държавен фонд „Земеделие" и Община Балчик.

За изпълнението на горецитирания проект е необходимо наличието на оборотни средства за разплащания с избрания изпълнител на Строително-монтажни работи, с които Община Балчик да разполага до тяхното възстановяване от програмата, които може да бъдат осигурени чрез кредит от „Фонд ФЛАГ" ЕАД. Във връзка с необходимостта да се поеме дългосрочен общински дълг за осигуряване на оборотни средства във връзка с реализацията на проекта на Община Балчик, предлагам на Вашето внимание следното

ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21 ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 16 от Закона за общинския дълг, във връзка с предложение на Кмета на Община Балчик относно поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг, Общинският съвет на Община Балчик:

РЕШИ:

1.Община Балчик да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ" ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „Строителство и рехабилитация на улици и тротоари в гр. Балчик"  финансиран по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 - Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях" по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., чрез Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0057-C01/03.12.2021 г. за предоставяне на БФП, сключен между Държавен фонд „Земеделие" и Община Балчик, при следните основни параметри:

  • Максимален размер на дълга - 1 406 944,06 (един милион четиристотин и шест хиляди деветстотин четиридесет и четири лева и шест стотинки) лева с вкл. ДДС
  • Валута на дълга - лева
  • Вид на дълга - дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем
  • Условия за погасяване:

-  Срок на погасяване - до 24 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване

-  Източници за погасяване на главницата - чрез плащанията от Държавен фонд „Земеделие" съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0057-C01/03.12.2021г., възстановен данък добавена стойност (ДДС) по проекта и от собствени бюджетни средства.

  • Максимален лихвен процент - шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %
  • Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски - съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
  • Начин на обезпечение на кредита:

-  Учредяване на залог върху вземанията на Община Балчик по Договор за безвъзмездна помощ № BG06RDNP001-7.001-0057-C01/03.12.2021г., сключен между Държавен фонд „Земеделие" и Община Балчик, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

-  Учредяване на залог върху вземанията на Община Балчик, произтичащи от наличност по банкова сметка, представляваща средства  от възстановен данък върху добавената стойност (ДДС) във връзка с изпълнението на горепосочения проект по Договор за безвъзмездна помощ № BG06RDNP001-7.001-0057-C01/03.12.2021г., сключен между Държавен фонд „Земеделие" и Община Балчик;

-  Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Балчик, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а" до „ж" от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б" от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

2.Възлага и делегира права на Кмета на Община Балчик да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на „Фонд ФЛАГ" ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангелов,  колеги имате думата, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява   Изпълнение на Договор № BG06RDNP001-7.001-0057-C01/03.12.2021г., със „За" - 4 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;


Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на предложението:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 573: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21 ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 16 от Закона за Общинския дълг, във връзка с предложение на Кмета на Община Балчик относно поемане на дълг, направено по реда на Закона за Общинския дълг, Общинския съвет на Община Балчик:

1.Община Балчик да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ" ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „Строителство и рехабилитация на улици и тротоари в гр. Балчик"  финансиран по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 - Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях" по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., чрез Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0057-C01/03.12.2021 г. за предоставяне на БФП, сключен между Държавен фонд „Земеделие" и Община Балчик, при следните основни параметри:

Максимален размер на дълга -  1 406 944,06 (един милион четиристотин и шест хиляди деветстотин четиридесет и четири лева и шест стотинки) лева с вкл. ДДС

Валута на дълга - лева

Вид на дълга - дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем

Условия за погасяване:

Срок на погасяване - до 24 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване

Източници за погасяване на главницата - чрез плащанията от Държавен фонд „Земеделие" съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0057-C01/03.12.2021г., възстановен данък добавена стойност (ДДС) по проекта и от собствени бюджетни средства.

Максимален лихвен процент - шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %

Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски - съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

Начин на обезпечение на кредита:

Учредяване на залог върху вземанията на Община Балчик по Договор за безвъзмездна помощ № BG06RDNP001-7.001-0057-C01/03.12.2021г., сключен между Държавен фонд „Земеделие" и Община Балчик, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

Учредяване на залог върху вземанията на Община Балчик, произтичащи от наличност по банкова сметка, представляваща средства  от възстановен данък върху добавената стойност (ДДС) във връзка с изпълнението на горепосочения проект по Договор за безвъзмездна помощ № BG06RDNP001-7.001-0057-C01/03.12.2021г., сключен между Държавен фонд „Земеделие" и Община Балчик;

Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Балчик, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а" до „ж" от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б" от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

2.Възлага и делегира права на Кмета на Община Балчик да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на „Фонд ФЛАГ" ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги продължаваме към трета точка от дневния ред -  Одобряване на извършените разходи за командировка и получени средства от Кмета на община Балчик и Председателя на Общинския съвет за периода от 01.04.2022г. до 30.06.2022г., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По трета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, във връзка с чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, представям за одобрение писмен отчет за извършените разходи за командировки в страната и получени средства от Кмета на община Балчик  и Председателя на ОБС за периода от 01.04.2022г. до 30.06.2022г.


№      по ред

 

Отчетен месец

Извършени разходи за командировки в страната и получени средства от кмета на Община Балчик

Извършени разходи за командировки в чужбина и получени средства от кмета на Община Балчик

1

м. 04.2022г.

0,00в.

0,00лв.

2

м. 05.2022г.

196,00лв.

0,00лв.

3

м. 06.2022г.

0,00лв.

0,00лв.

Общо: 196,00 лв.

Общо : 0,00 лв.


№      по ред

 

Отчетен месец

Извършени разходи за командировки в страната и получени средства от председателя  на Общински съвет

Извършени разходи за командировки в чужбина и получени средства от председателя  на Общински съвет

1

м. 04.2022г.

0,00лв.

0,00лв.

2

м. 05.2022г.

196,00лв.

0.00лв.

3

м. 06.2022г.

0,00лв.

0.00лв.

Общо : 196,00лв.

Общо : 0,00лв.   Съгласно чл. 6, ал. 1, т. 2  от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, заповедите за командировки или специализации в чужбина на кметовете на общини се издават от председателя на общинския съвет.

Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ :

На основание  чл. 21 ал1 т.6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната и чл. 6, ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Балчик,

 

РЕШИ :

1.Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от Кмета на Община Балчик за периода от 01.04.2022 до 30.06.2022г., в размер на  -  196,00лв., отчетени като разход по Функция "Общо държавни служби", Д/ст 122, подпараграф 10-51;

2.Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от Председателя на ОБС за периода от 01.04.2022 до 30.06.2022г., в размер на  -  196,00лв., отчетени като разход по Функция "Общо държавни служби", Д/ст 123, подпараграф 10-51;


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангелов,  колеги имате думата, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема - Одобряване на извършените разходи за командировка и получени средства от Кмета на община Балчик и Председателя на Общинския съвет за периода от 01.04.2022г. до 30.06.2022г., със „За" - 4 гласа ; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на предложението:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 18; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 574: На основание чл. 21 ал1 т.6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната и чл. 6, ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Балчик:

 1.Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от Кмета на Община Балчик за периода от 01.04.2022 до 30.06.2022г., в размер на  -  196,00лв., отчетени като разход по Функция "Общо държавни служби", Д/ст 122, подпараграф 10-51;

2.Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от Председателя на ОБС за периода от 01.04.2022 до 30.06.2022г., в размер на  -  196,00лв., отчетени като разход по Функция "Общо държавни служби", Д/ст 123, подпараграф 10-51;

№      по ред

 

Отчетен месец

Извършени разходи за командировки в страната и получени средства от кмета на Община Балчик

Извършени разходи за командировки в чужбина и получени средства от кмета на Община Балчик

1

м. 04.2022г.

0,00в.

0,00лв.

2

м. 05.2022г.

196,00лв.

0,00лв.

3

м. 06.2022г.

0,00лв.

0,00лв.

Общо: 196,00 лв.

Общо : 0,00 лв.


№      по ред

 

Отчетен месец

Извършени разходи за командировки в страната и получени средства от председателя  на Общински съвет

Извършени разходи за командировки в чужбина и получени средства от председателя  на Общински съвет

1

м. 04.2022г.

0,00лв.

0,00лв.

2

м. 05.2022г.

196,00лв.

0.00лв.

3

м. 06.2022г.

0,00лв.

0.00лв.

Общо : 196,00лв.

Общо : 0,00лв.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги продължаваме към четвърта точка от дневния ред - Актуализация на бюджета за 2022 г. в дофинансиране на читалище "Просвета-1901" с. Оброчище, давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

 

По четвърта точка от дневния ред:

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, във връзка с постъпила докладна записка от председателя на НЧ "Просвета-1901" с. Оброчище с вх.№ 29-00-167 от 14.06.2022 г., за допълнително финансиране в размер на 5 000 лева във връзка с провеждането на тържествен концерт по случай отбелязване на 120 годишен юбилей на читалището предлагам следния проект за:


                                                                Р Е Ш Е Н И Е:                                             

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда  за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на НЧ "Просвета-1901" с. Оброчище да бъде актуализиран в увеличение с 5 000 лева във връзка с провеждане на тържествен концерт по случай 120 годишния юбилей на читалището. Юбилейната година е 2021 г., но поради епидемичната обстановка събитието е отложено и ще се проведе тази година на 28-ми септември.

2.Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2022 г.

3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Ангелов,  колеги имате думата, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  не приема Актуализация на бюджета за 2022 г. в дофинансиране на читалище "Просвета-1901" с. Оброчище., със „За" - 2 гласа; „Против" - 0; „Въздържали се" - 2; 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, заповядайте г-н Лафазански:

Г-н Владимир Лафазански - председател на ПКОКМД: ПКОКМД одобрява Актуализация на бюджета за 2022 г. в дофинансиране на читалище "Просвета-1901" с. Оброчище; със „За" - 3 гласа; „Против" - 0 гласа; „Въздържали се" - 0 гласа, макар да отчете факта, че при подаване на такъв вид предложение е винаги е добре да има обосновка за разходите, а тя реално напълно отсъства.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на проекта:

1. Атанас Жечев Георгиев                                   „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „Въздържал се"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 1;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 575: На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на НЧ "Просвета-1901" с. Оброчище да бъде актуализиран в увеличение с 5 000 лева във връзка с провеждане на тържествен концерт по случай 120 годишния юбилей на читалището. Юбилейната година е 2021 г., но поради епидемичната обстановка събитието е отложено и ще се проведе тази година на 28-ми септември.

2.Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2022 г.

3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги продължаваме към пета точка от дневния ред - Доклад за финансовото състояние на търговските дружества през  2021г., съгласно чл. 137, ал.1, т.2  и 3 от Закона за публичните финанси., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

 

По пета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, във връзка със годишния финансов отчет на Община Балчик за 2021 г.

1.„ МБАЛ - Балчик " ЕООД е 100 % собственост па Община Балчик.

2.Финансово състояние на „МБАЛ-Балчик" ЕООД към 31.12.2021 г.

През отчетната 2021 г., „МБАЛ-Балчик" ЕООД е реализирало приходи от обичайната си дейност в размер на 3 863 000 лева, от които предоставена субсидия- 800 000 лева. Съгласно отчета за приходи и разходи на „МБАЛ-Балчик" ЕООД е на загуба през отчетната 2021 г., в размер на 247 000лв.

Приходите на „МБАЛ-Балчик'' ЕООД от РЗОК през 2021 г., възлизат на 1613 000лв. Реализирани са допълнително приходи от продажба на стоки, услуги, потребителски такси, дарения и други в размер на 133 000лв.

Разходите на „МБАЛ-Балчик" ЕООД през 2021г., възлизат на 4 110 000лв., от които: разходи за материали - 585 000 лева; разходи за възнаграждения -2 575 000 лева; разходи за осигуровки - 457 000 лева;

-                      други разходи - 22 000 лева;

Краткосрочните задължения на „МБАЛ-Балчик" ЕООД възлизат на 523 000лв.,

-                      доставчици - 110 000лв.; персонал - 313 000лв.,

данъчни и осигурителни задължения - 100 000лв.

Краткосрочни вземания в размер на 232 000 лева.

3.„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I БАЛЧИК"ЕООД е 100 % собственост на Община Балчик;

4.Финансово състояние на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I БАЛЧИК"ЕООД към 31.12.2021 г.

През отчетната 2021 г., „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I БАЛЧИК"ЕООД е реализирало приходи от обичайната си дейност в размер на 1 086 000 лева, от които приходи от услуги 1 079 000 лева. и други приходи 7 000 лв., и е извършило разходи на стойност 1 073 000 лева., от които разходи за материали 58 000 лв., услуги - 42 000 лв., разходи за персонала - 960 000 лв., разходи за амортизация - 7 000 лв., и др.разходи 6 000 лв.

През отчетната 2021 г., дружеството е на печалба в размер на 9000 лева. Краткосрочните задължения „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I БАЛЧИК"ЕООД възлизат на 132 000 лв., от които :

задължения към персонала - 87 000 лева; осигурителни задължения - 14 000 лева; задължения към доставчици - 20 000 лева;

- данъчни задължения - 10 000 лева.

Вземанията на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I БАЛЧИК"ЕООД от клиенти и доставчици са в размер на 144 000 лв.

5.     КИБЕЛА-2014"ЕАД е 100 % собственост на Община Балчик.

6.       Финансово състояние на „КИБЕЛА-2014"ЕАД към 31.12.2021 г.

През отчетната 2021 г., „КИБЕЛА-2014"ЕАД е реализирала приходи от обичайната си дейност в размер на 25 000 лева, от които приходи от услуги 25 000 лева , и е извършило разходи на обща стойност 55 000 лева., от които разходи за материали 6 000 лв. През отчетната 2021 г., дружеството е на загуба в размер на 30 000 лева.

Краткосрочните задължения КИБЕЛА-2014"ЕАД възлизат на 0 лева.

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря Ви г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема Доклад за финансовото състояние на търговските дружества през  2021г., съгласно чл. 137, ал.1, т.2  и 3 от Закона за публичните финанси.; със „За" - 4 гласа; „Против" - 0 гласа; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, г-н Господинов заповядайте:

Г-н Симеон Господинов - общински съветник: Аз приемам това, че тези две дружества информират една част от загубите си, амортизационни отчисления, но пак ви казвам старата си  теза, която и друг път съм ви казвал, паркинга на „Кибела" е препълнен и предполагам , че могат да се завишат цените за да се намали тази загуба, която генерират. Разбира се сега „Кибела" ще се разрасне много и скоро ще се въведе  „Зона за платено паркиране", но това не отменя по...как да кажа, рационално отношение към това съоръжение „Подземен паркинг", паркинга е винаги пълен цените са невероятно ниски, аз такава зона за паркиране не съм виждал. В края на краищата е общинско имущество и може да генерира по големи приходи. Благодаря.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, други колеги, заповядайте г-н Станоев:

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Благодаря ви г-н Председател, аз все пак искам да попитам защото г-н Господинов каза, че в най-кратко време ще се въведе „Зона за платено паркиране", аз  не знам колко кратко е това ако може г-н Ангелов да уточни.

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: В началото на другата седмица, знаете че заради решението Общински съвет се забавихме, върнаха ни вписването на Борда на директорите и в момента вече всичко е вписано, дружеството вече набира персонал и има офис, има всичко и от понеделник живот и здраве ще започне „Зоната за платено паркиране". И между другото и за „Платеният паркинг" би трябвало вече самият управител на дружеството да поиска с Докладна актуализация на цените.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангелов, колеги ще подложа на  поименно  гласуване  на проекто-решението :


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 18; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 576: Във връзка със годишния финансов отчет на Община Балчик за 2021 г.

1. „ МБАЛ - Балчик " ЕООД е 100 % собственост па Община Балчик.

2. Финансово състояние на „МБАЛ-Балчик" ЕООД към 31.12.2021 г.

През отчетната 2021 г., „МБАЛ-Балчик" ЕООД е реализирало приходи от обичайната си дейност в размер на 3 863 000 лева, от които предоставена субсидия- 800 000 лева. Съгласно отчета за приходи и разходи на „МБАЛ-Балчик" ЕООД е на загуба през отчетната 2021 г., в размер на 247 000лв.

Приходите на „МБАЛ-Балчик'' ЕООД от РЗОК през 2021 г., възлизат на 1613 000лв. Реализирани са допълнително приходи от продажба на стоки, услуги, потребителски такси, дарения и други в размер на 133 000лв.

Разходите на „МБАЛ-Балчик" ЕООД през 2021г., възлизат на 4 110 000лв., от които: разходи за материали - 585 000 лева; разходи за възнаграждения -2 575 000 лева; разходи за осигуровки - 457 000 лева;

-други разходи - 22 000 лева;

Краткосрочните задължения на „МБАЛ-Балчик" ЕООД възлизат на 523 000лв.,

-доставчици - 110 000лв.; персонал - 313 000лв.,

данъчни и осигурителни задължения - 100 000лв.

Краткосрочни вземания в размер на 232 000 лева.

3.„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I БАЛЧИК"ЕООД е 100 % собственост на Община

Балчик.

4.Финансово състояние на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I БАЛЧИК"ЕООД към 31.12.2021 г.

През отчетната 2021 г., „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I БАЛЧИК"ЕООД е реализирало приходи от обичайната си дейност в размер на 1 086 000 лева, от които приходи от услуги 1 079 000 лева. и други приходи 7 000 лв., и е извършило разходи на стойност 1 073 000 лева., от които разходи за материали 58 000 лв., услуги - 42 000 лв., разходи за персонала - 960 000 лв., разходи за амортизация - 7 000 лв., и др.разходи 6 000 лв.

През отчетната 2021 г., дружеството е на печалба в размер на 9000 лева. Краткосрочните задължения „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I БАЛЧИК"ЕООД възлизат на 132 000 лв., от които :

задължения към персонала - 87 000 лева; осигурителни задължения - 14 000 лева; задължения към доставчици - 20 000 лева;

- данъчни задължения - 10 000 лева.

Вземанията на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I БАЛЧИК"ЕООД от клиенти и доставчици са в размер на 144 000 лв.

5.     КИБЕЛА-2014"ЕАД е 100 % собственост на Община Балчик.

6.       Финансово състояние на „КИБЕЛА-2014"ЕАД към 31.12.2021 г.

През отчетната 2021 г., „КИБЕЛА-2014"ЕАД е реализирала приходи от обичайната си дейност в размер на 25 000 лева, от които приходи от услуги 25 000 лева , и е извършило разходи на обща стойност 55 000 лева., от които разходи за материали 6 000 лв. През отчетната 2021 г., дружеството е на загуба в размер на 30 000 лева.

Краткосрочните задължения КИБЕЛА-2014"ЕАД възлизат на 0 лева.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги продължаваме към шеста точка от дневния ред - Приемане отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Балчик за периода от 01 януари 2021 г. до  31 декември  2021 година.., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По шеста точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в изпълнение на задълженията ми по чл.140 ал.1 от Закона за публични финанси, Ви предлагам  за утвърждаване следния проект за:

 

Р Е Ш Е Н И Е:


На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.140 ал.1 от Закона за публични финанси и чл.9 ал.3 от Закона за общинския дълг Общинския съвет - Балчик приема изпълнението и отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Балчик за 2021 година, както следва:

1. Утвърждава уточнен план към 31.12.2021 г. в размер на 32 885 324 лева.

2. Утвърждава отчета за касово изпълнение на  бюджета към 31.12.2021 г. в  приходната си част  в размер на 29 216 852 лева съгласно Приложение №1 в т.ч.

                        - за делегирани от държавата дейности  в размер на  14 118 024 лева

                        - за местни дейности                                                     15 098 828 лева

3.  Утвърждава отчета за касово изпълнение на  бюджета в разходната си част по функции и разпоредители  в размер на 29 216 852 лева,  съгласно  Приложения  №2 и №3  в т.ч.

                        - за делегирани от държавата дейности  в размер на  14 118 024 лева

                        - за дофинансиране на държавни дейности                   1 221 628 лева

                        - за местни дейности                                                      13 877 200 лева

4. Утвърждава отчета за приходите и разходите на средствата от европейския съюз (СЕС) в т.ч. Кохезионни Структурни Фондове (СЕС-КСФ), Разплащателна Агенция (СЕС-РА) и други европейски средства (СЕС-ДЕС), в съответствие с чл. 140, ал.2, т.1 от ЗПФ, съгласно  Приложениe № 4.

5. Утвърждава отчета на разходите на Общински съвет - Балчик за 2021 г. в размер на 380 060 лв. , както и средствата за представителни разходи в общо в размер на 4 798 лв. на Председателя на Общински съвет и Кмета на Общината, съгласно Приложение № 6.

6.  Утвърждава отчета  за капиталови разходи на Община Балчик към 31.12.2021 г. по обекти, дейности и източници на финансиране в размер на 3 173 910 лв..,  съгласно Приложение № 5.

7. Утвърждава отчета на разходите за читалищна дейност към 31.12.2021 г. в размер на 585 136 лв., съгласно Приложение № 7.

8. Утвърждава отчета на разходите за 2021 г. по програмата за развитие на туризма в размер на 1 370 137 лв., съгласно Приложение № 8.

9. Утвърждава отчета на разходите за развитие на спорта към 31.12.2021 г. в размер на 517 824 лв. съгласно Приложение №: 10.

10. Утвърждава отчет на разходите за 2021 г. за културната програма на Община Балчик в общ размер на 13 165 лв., съгласно Приложение № 9.

11. Приема отчета за състоянието на общинския дълг на Община Балчик към 31.12.2021 година, съгласно приложение №15 към писмо на МФ №ФО-3 от 25.03.2022 г.


 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря Ви г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява  Приемане отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Балчик за периода от 01 януари 2021 г. до  31 декември  2021 година., със „За" - 4;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0  гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, г-н Господинов заповядайте:

Г-н Симеон Господинов - общински съветник: Благодаря ви, понеже това е междинно засичане на бюджета за касово изпълнение...

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Това е окончателният за 2021г.

Г-н Симеон Господинов - общински съветник: Извинете, та мисълта ми е в тази връзка ще кажа, че ние го приемаме такъв какъвто е, но трябва помислим за в бъдеще ще има доста сериозни изменения тъй като инфлационните процеси настъпват сериозно. Те се отразяват както в работната заплата така и в материали, осигуряване на отопление и т.н. възможностите да бъдат променени в приходната част съществуват единствено в посока по висока събираемост. В тази връзка би било интересно, когато се прави анализ за миналата година да се види, има данъци които със сигурност се знае колко би трябвало да се съберат и колко са несъбрани. Това са такса смет и данък върху имуществото, би било интересно да разберем, като Общински съветници какво е неизпълнението на тези пера, които някои наши съграждани очевидно си спестяват или  фирми и т.н. защото няма как да преминем в следващите години да вдигаме данъците това е не покриваемо,  по скоро върху тяхното досъбиране. Същото важи разбира се и за туристическият данък, който не може да бъде предсказан и който не могат да бъдат определено направени, аз тази теза винаги съм я казвал на всяко разглеждане на бюджет, тук имаме доста потиснати клаузи аз съм убеден и браншовиците от района го знаят. Мисля, че и г-н кмета на Кранево беше маркирал този проблем, даже извън обсъжданата точка за бюджета той е пуснал едно писмо и предполагам, че всички сте получили, че има проблеми в Кранево с сметосъбирането, няма да отварям тази тема за Кранево. Така или иначе като потенциала особено в Кранево така и във Балчик като цяло  наблюдавайки обектите  и знаейки какво се случва, пак казвам има един сериозен резерв за досъбиране и за мен това са източниците, които могат да покрият бъдещите инфлационни процеси тъй, като те ще засегнат всички ни и всеки един от нас като индивид, като Община и като фирми. И във тази връзка исках да обърна внимание на това и на начина по който се отчитат, хубаво е да знаем  колко има несъбрани данъци по тези, които са фиксирани и  които би трябвало да се платят и не са платени. Благодаря.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря Ви, ако няма други по тази точка колеги, предлагам  да преминем към поименно гласуване на проект-решението:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 18; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 577: На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.140 ал.1 от Закона за публични финанси и чл.9 ал.3 от Закона за общинския дълг Общинския съвет - Балчик приема изпълнението и отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Балчик за 2021 година, както следва:

1. Утвърждава уточнен план към 31.12.2021 г. в размер на 32 885 324 лева.

2. Утвърждава отчета за касово изпълнение на  бюджета към 31.12.2021 г. в  приходната си част  в размер на 29 216 852 лева съгласно Приложение №1 в т.ч.

- за делегирани от държавата дейности  в размер на  14 118 024 лева

- за местни дейности                                                     15 098 828 лева

3.  Утвърждава отчета за касово изпълнение на  бюджета в разходната си част по функции и разпоредители  в размер на 29 216 852 лева,  съгласно  Приложения  №2 и №3  в т.ч.

- за делегирани от държавата дейности  в размер на  14 118 024 лева

- за дофинансиране на държавни дейности                   1 221 628 лева

- за местни дейности                                                      13 877 200 лева

4. Утвърждава отчета за приходите и разходите на средствата от европейския съюз (СЕС) в т.ч. Кохезионни Структурни Фондове (СЕС-КСФ), Разплащателна Агенция (СЕС-РА) и други европейски средства (СЕС-ДЕС), в съответствие с чл. 140, ал.2, т.1 от ЗПФ, съгласно  Приложениe № 4.

5. Утвърждава отчета на разходите на Общински съвет - Балчик за 2021 г. в размер на 380 060 лв. , както и средствата за представителни разходи в общо в размер на 4 798 лв. на Председателя на Общински съвет и Кмета на Общината, съгласно Приложение № 6.

6.  Утвърждава отчета  за капиталови разходи на Община Балчик към 31.12.2021 г. по обекти, дейности и източници на финансиране в размер на 3 173 910 лв..,  съгласно Приложение № 5.

7. Утвърждава отчета на разходите за читалищна дейност към 31.12.2021 г. в размер на 585 136 лв., съгласно Приложение № 7.

8. Утвърждава отчета на разходите за 2021 г. по програмата за развитие на туризма в размер на 1 370 137 лв., съгласно Приложение № 8.

9. Утвърждава отчета на разходите за развитие на спорта към 31.12.2021 г. в размер на 517 824 лв. съгласно Приложение №: 10.

10. Утвърждава отчет на разходите за 2021 г. за културната програма на Община Балчик в общ размер на 13 165 лв., съгласно Приложение № 9.

11. Приема отчета за състоянието на общинския дълг на Община Балчик към 31.12.2021 година, съгласно приложение №15 към писмо на МФ №ФО-3 от 25.03.2022 г.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към седма точка от дневния ред - Възлагане на превози по автобусни линии от републиканска, областна и общинска транспортни схеми.,  давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:


По седма точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, съгласно Глава втора, Раздел I от Наредба №2/15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Общинският съвет взема решение за възлагане на превозите по автобусни линии. Сключените през 2020г. договори №№426/12.08.2020г. и 427/12.08.2020г. за извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания изтичат през август 2022г. Предвид гореизложеното, на основание чл.87, ал.1 от ПОДОбСНКВОБА, предлагам на Вашето внимание следното:

 

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.19, ал.2 от Закона за автомобилните превози във връзка с чл.16в, ал.1 от Наредба №2/15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Общински съвет Балчик реши:

Дава съгласие да се възложи превоза на пътници по маршрутни разписания от общинската, областната и републиканската транспортни схеми, като упълномощава Кмета на Община Балчик да проведе процедура по реда на Закона за обществените поръчки и да сключи договори с избраните изпълнители.


 Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря Ви г-н Ангелов. Колеги имате думата по точката, заповядайте г-н Началников:

Г-н Галин Началников- председател на ПКОРСТ: ПКОРСТ одобрява- Възлагане на превози по автобусни линии от републиканска, областна и общинска транспортни схеми., със „За" - 5, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, г-жо Фудулова заповядайте:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ:  ПКБФЕЕ приема Възлагане на превози по автобусни линии от републиканска, областна и общинска транспортни схеми; със „За" - 4 „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 ,.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги имате думата по точката,  ако няма  преминаваме към режим  на поименно  гласуване  на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 18; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 578: На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.19, ал.2 от Закона за автомобилните превози във връзка с чл.16в, ал.1 от Наредба №2/15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Общински съвет Балчик:

Дава съгласие да се възложи превоза на пътници по маршрутни разписания от общинската, областната и републиканската транспортни схеми, като упълномощава Кмета на Община Балчик да проведе процедура по реда на Закона за обществените поръчки и да сключи договори с избраните изпълнители.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към осма точка от дневния ред - Осигуряване на временен безлихвен заем на „Кибела 2014"ЕАД., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

 

По осма точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, във връзка с осигуряване на средства за оборотен капитал за стартиране на Платено паркиране на пътни превозни средства, предлагам следния проект за:


                                             Р Е Ш Е Н И Е:


 На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик:

1.Дава съгласието си да бъде отпуснат временен безлихвен заем в размер на 10 000 лева на „Кибела 2014" ЕАД за оборотен капитал във връзка със стартиране на Платено паркиране.

2.Предоставените по т.1 от настоящото решение финансови средства, да бъдат възстановени на Община Балчик до края на 2022 г.

3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря Ви г-н Ангелов, моля колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приемаОсигуряване на временен безлихвен заем на „Кибела 2014"ЕАД, със „За" - 4 гласа; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря, колеги предлагам да преминем към    поименно гласуване на  проект-решението:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 18; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 579: На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик:

1.Дава съгласието си да бъде отпуснат временен безлихвен заем в размер на 10 000 лева на „Кибела 2014" ЕАД за оборотен капитал във връзка със стартиране на Платено паркиране.

2.Предоставените по т.1 от настоящото решение финансови средства, да бъдат възстановени на Община Балчик до края на 2022 г.

3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към девета точка от дневния ред - Разрешение за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Оптично кабелно трасе на „А1 България" до за комплекс „Лайтхаус Голф". ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Оптично кабелно трасе на „А1 България" до за комплекс „Лайтхаус Голф"., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:


По девета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление с вх. № УТ-2025-1/ 11.05.2022 г. Заявителя желае да бъде допуснато възлагането и изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Оптично кабелно трасе на „А1 България" до за комплекс „Лайтхаус Голф". ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Оптично кабелно трасе на „А1 България" до за комплекс „Лайтхаус Голф".    
Общата дължина на проектното трасе е приблизително 1737 m и преминава през следните поземлени имоти (ПИ):

Поземлен имот 02508.540.222, област Добрич, Община Балчик, гр. Балчик, вид собственост- Частна, вид територия- Територия на транспорта. НТП- За път от републиканската пътна мрежа, площ 18428 кв. м. стар номер 222. квартал 0. след което продължава на юг с 23м. хоризонтален сондаж по детайл, трасето пресича главния път до ново изградена кабелна шахта с един капак - КШ2 от другата страна на пътя в същия имот. От КШ2 продължава на юг в Поземлен имот 02508.540.18, област Добрич, Община Балчик, гр. Балчик, м. „Летището", вид собственост- Общинска публична, вид територия- Земеделска, категория 4. НТП- За селскостопански, горски, ведомствен път. площ 10403 кв. м. стар номер 540018 и Поземлен имот 02508.541.349. област Добрич, Община Балчик, гр. Балчик, м. „Летището", вид собственост- Общинска публична, вид територия- Земеделска. НТП- За селскостопански, горски, ведомствен път. площ 6856 кв. м. стар номер 249. квартал 0. като достига нова кабелна шахта 6. Оптичното трасе е с дължина 1737,1Зм. и се състои от 2бр. дебелостенни 11DPE тръби 0 40 - една с червена и една със синя лента, положени в кабелен изкоп 1.1 /0.4м. В една от тръбите се ..издухва" оптичен кабел с 24 влакна. Общ размер на сервитута 0.4 метра двустранно - 694.85 кв. m. Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 87 ал.1 от ПОДОбСНКВОбА внасям следното:

Проекто-решение:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, във връзка чл. 150, ал. 6, чл. 125, ал. 1 ЗУТ,  чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ е допустимо възлагането и изработване на комплексен проект за инвестиционната инициатива за обект: „Оптично кабелно трасе на „А1 България" до за комплекс „Лайтхаус Голф". ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Оптично кабелно трасе на „А1 България" до за комплекс „Лайтхаус Голф", съгласно заявление с регистрационен индекс и дата УТ-2025-1/ 11.05.2022, в качеството му на възложител, проведени процедури за служебно съгласуване по чл. 128а, ал. 2 от ЗУТ, решение на ОБЕСУТ в т. 19 от Протокол № 2/ 12.05.2022 г. Общински Съвет- Балчик:  
1. Одобрява задание, съставено от заявителя, в качеството му на възложител, за изработването на комплексен проект за инвестиционната инициатива за обект: „Оптично кабелно трасе на „А1 България" до за комплекс „Лайтхаус Голф". ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Оптично кабелно трасе на „А1 България" до за комплекс „Лайтхаус Голф". Общата дължина на проектното трасе е приблизително 1737 m. 2. Дава разрешение за изработването на комплексен проект за инвестиционната инициатива за обект: „Оптично кабелно трасе на „А1 България" до за комплекс „Лайтхаус Голф". ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Оптично кабелно трасе на „А1 България" до за комплекс „Лайтхаус Голф". Общата дължина на проектното трасе е приблизително 1737 m и преминава през следните поземлени имоти (ПИ):

Поземлен имот 02508.540.222, област Добрич, Община Балчик, гр. Балчик, вид собственост- Частна, вид територия- Територия на транспорта. НТП- За път от републиканската пътна мрежа, площ 18428 кв. м. стар номер 222. квартал 0. след което продължава на юг с 23м. хоризонтален сондаж по детайл, трасето пресича главния път до ново изградена кабелна шахта с един капак - КШ2 от другата страна на пътя в същия имот. От КШ2 продължава на юг в Поземлен имот 02508.540.18, област Добрич, Община Балчик, гр. Балчик, м. „Летището", вид собственост- Общинска публична, вид територия- Земеделска, категория 4. НТП- За селскостопански, горски, ведомствен път. площ 10403 кв. м. стар номер 540018 и Поземлен имот 02508.541.349. област Добрич, Община Балчик, гр. Балчик, м. „Летището", вид собственост- Общинска публична, вид територия- Земеделска. НТП- За селскостопански, горски, ведомствен път. площ 6856 кв. м. стар номер 249. квартал 0. като достига нова кабелна шахта 6. Оптичното трасе е с дължина 1737,1Зм. и се състои от 2бр. дебелостенни 11DPE тръби 0 40 - една с червена и една със синя лента, положени в кабелен изкоп 1.1 /0.4м. В една от тръбите се ..издухва" оптичен кабел с 24 влакна. Общ размер на сервитута 0.4 метра двустранно - 694.85 кв. m.
3. ПУП да се съобрази с предписания съгласно чл. 128а от ЗУТ, които са  неразделна част от решението.           
4. Във връзка с преминаването през цитираните имоти е необходимо учредяване на право на преминаване по реда на ЗУТ.        
5. Да съгласува проекта за Подробен устройствен план със специализираните контролни орган, съгласно чл. 128, ал. 6, което се извършва по реда на чл. 127, ал.            
 - здравно заключение, издадено по реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на Държавен здравен контрол.      
- становища или влезли в сила решения, издадени по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. 

Решението да се разгласи с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и се публикува на интернет страницата на общината, съгласно чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ;  
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124 б, ал. 4 от ЗУТ


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте г-н Христов:

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ приема -  Разрешение за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Оптично кабелно трасе на „А1 България" до за комплекс „Лайтхаус Голф". ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Оптично кабелно трасе на „А1 България" до за комплекс „Лайтхаус Голф", със „За" - 3 ; „Против"- 0; „Въздържал се" - 0;"Не гласувал" - 1;


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви,  колеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако няма  да преминем към поименно гласуване на проекта:

 

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Не гласувал"

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;"Не гласувал" - 1;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 580: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, във връзка чл. 150, ал. 6, чл. 125, ал. 1 ЗУТ,  чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ е допустимо възлагането и изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Оптично кабелно трасе на „А1 България" до за комплекс „Лайтхаус Голф". ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Оптично кабелно трасе на „А1 България" до за комплекс „Лайтхаус Голф", съгласно заявление с регистрационен индекс и дата УТ-2025-1/ 11.05.2022, в качеството му на възложител, проведени процедури за служебно съгласуване по чл. 128а, ал. 2 от ЗУТ, решение на ОБЕСУТ в т. 19 от Протокол № 2/ 12.05.2022 г. Общински Съвет- Балчик:
1. Одобрява задание, съставено от заявителя, в качеството му на възложител, за изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Оптично кабелно трасе на „А1 България" до за комплекс „Лайтхаус Голф". ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Оптично кабелно трасе на „А1 България" до за комплекс „Лайтхаус Голф". Общата дължина на проектното трасе е приблизително 1737 m. 2. Дава разрешение за изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: „Оптично кабелно трасе на „А1 България" до за комплекс „Лайтхаус Голф". ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Оптично кабелно трасе на „А1 България" до за комплекс „Лайтхаус Голф". Общата дължина на проектното трасе е приблизително 1737 m и преминава през следните поземлени имоти (ПИ):

Поземлен имот 02508.540.222, област Добрич, община Балчик, гр. Балчик, вид собственост- Частна, вид територия- Територия на транспорта. НТП- За път от републиканската пътна мрежа, площ 18428 кв. м. стар номер 222. квартал 0. след което продължава на юг с 23м. хоризонтален сондаж по детайл, трасето пресича главния път до ново изградена кабелна шахта с един капак - КШ2 от другата страна на пътя в същия имот. От КШ2 продължава на юг в Поземлен имот 02508.540.18, област Добрич, община Балчик, гр. Балчик, м. „Летището", вид собственост- Общинска публична, вид територия- Земеделска, категория 4. НТП- За селскостопански, горски, ведомствен път. площ 10403 кв. м. стар номер 540018 и Поземлен имот 02508.541.349. област Добрич, община Балчик, гр. Балчик, м. „Летището", вид собственост- Общинска публична, вид територия- Земеделска. НТП- За селскостопански, горски, ведомствен път. площ 6856 кв. м. стар номер 249. квартал 0. като достига нова кабелна шахта 6. Оптичното трасе е с дължина 1737,1Зм. и се състои от 2бр. дебелостенни 11DPE тръби 0 40 - една с червена и една със синя лента, положени в кабелен изкоп 1.1 /0.4м. В една от тръбите се ..издухва" оптичен кабел с 24 влакна. Общ размер на сервитута 0.4 метра двустранно - 694.85 кв. m.

3. ПУП да се съобрази с предписания съгласно чл. 128а от ЗУТ, които са  неразделна част от решението.           
4. Във връзка с преминаването през цитираните имоти е необходимо учредяване на право на преминаване по реда на ЗУТ.        
5. Да съгласува проекта за подробен устройствен план със специализираните контролни орган, съгласно чл. 128, ал. 6, което се извършва по реда на чл. 127, ал. 2.        
 - здравно заключение, издадено по реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол.       
- становища или влезли в сила решения, издадени по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

Решението да се разгласи с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината, съгласно чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ;
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124 б, ал. 4 от ЗУТ


Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Колеги продължаваме към десета точка от дневния ред -  Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2022 г., давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По десета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, във връзка с постъпило заявление вх. № 26-00-773/05.07.2022 г. от „Папас олио" АД гр. Ямбол за закупуване на общински имот с идентификатор 02508.55.85 в Промишлената зона на гр. Балчик, предлагам актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, със следното:


                                                        проекто - решение:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2022 г., приета с решение № 481 от 24.02.2022 г. на ОбС-Балчик, като допълва:

            Раздел ІІІ Б - „Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде", със следните имоти:

- Поземлен имот № 02508.55.85 по кад. карта на гр.Балчик, с площ от 6 961 м2.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  приема - Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2022 г, със „За" - 4, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Други колеги, г-н Христов заповядайте:

Г-н Христо Христов - председател на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ приема -  Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2022 г със „За" - 4 ; „Против"- 0; „Въздържал се" - 0;"

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря ви, колеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако не да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 18; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 581: На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2022 г., приета с решение № 481 от 24.02.2022 г. на ОбС-Балчик, като допълва:

 Раздел ІІІ Б - „Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде", със следните имоти:

- Поземлен имот № 02508.55.85 по кад. карта на гр.Балчик, с площ от 6 961 м2.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към единадесета точка от дневния ред - Продажба чрез  търг на ПИ № 67951.501.1136 по  кадастралната карта на  с. Соколово, давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По единадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2022 г. и реализиране на  приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното:

                                                             

        проекто - решение:

           

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4942/21.02.2022 г., представляващ незастроен УПИ ХVІІІ, кв. 35 по ПУП на гр. Балчик, ПИ № 67951.501.1136 по кадастралната карта на с. Соколово, общ. Балчик, с площ от 1232 м2  (хиляда двеста тридесет и два квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 14 000.00 лв. (четиринадесет хиляди лева), без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

3. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Соколово, община Балчик; 

4. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява  - Продажба чрез  търг на ПИ № 67951.501.1136 по  кадастралната карта на  с. Соколово, със „За" - 4 гласа; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря ви, колеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако не да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 582: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4942/21.02.2022 г., представляващ незастроен УПИ ХVІІІ, кв. 35 по ПУП на гр. Балчик, ПИ № 67951.501.1136 по кадастралната карта на с. Соколово, общ. Балчик, с площ от 1232 м2  (хиляда двеста тридесет и два квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 14 000.00 лв. (четиринадесет хиляди лева), без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

3. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Соколово, община Балчик; 

4. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

 


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към дванадесета точка от дневния ред - Продажба чрез  търг на ПИ № 67951.501.1137 по  кадастралната карта с. Соколово, давам думата на вносителя  г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик:

 

 


По дванадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в изпълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Балчик през 2022 г. и реализиране на  приходи от разпореждане с имоти - частна общинска собственост, предлагам да внесете за гласуване пред общински съвет Балчик следното

                                                             

        проекто - решение:   

1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4943/21.02.2022 г., представляващ незастроен УПИ ХІХ, кв. 35 по ПУП на с. Соколово, ПИ № 67951.501.1137 по кадастралната карта на с. Соколово, общ. Балчик, с площ от 1263 м2  (хиляда двеста шестдесет и три квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 14 350.00 лв. (четиринадесет хиляди триста и петдесет лева), без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

3. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Соколово, община Балчик; 

4. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангелов, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява - Продажба чрез  търг на ПИ № 67951.501.1137 по  кадастралната карта с. Соколово,., със „За" - 4 гласа; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря ви, колеги моля има ли други да се изкажат по точката, ако не да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „Отсъства"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „За"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „За"

Гласували със „За" - 17; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 583: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4943/21.02.2022 г., представляващ незастроен УПИ ХІХ, кв. 35 по ПУП на с. Соколово, ПИ № 67951.501.1137 по кадастралната карта на с. Соколово, общ. Балчик, с площ от 1263 м2  (хиляда двеста шестдесет и три квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 14 350.00 лв. (четиринадесет хиляди триста и петдесет лева), без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

3. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Соколово, община Балчик; 

4. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - общински съветник: Процедурно, тъй като е много горещо моля да обявите почивка. Благодаря.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги обявявам 10 минути почивка.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към тринадесета точка от дневния ред -  Продажба чрез търг на ПИ № 02508.55.85 по кадастралната карта на гр. Балчик, давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик:


По тринадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпило е заявление вх. № 26-00-773//05.07.2022 г. от „Папас олио" АД гр. Ямбол, за закупуване на незастроен терен в Промишлената зона на гр. Балчик, с площ от 6961 м2, представляващо ПИ № 02508.55.85 по кадастралната карта на гр. Балчик. Във връзка с проявен интерес към имота през 2009 г., е прието решение № 377 от 30.06.2009 г. на ОбС-Балчик за продажба на имота чрез публично оповестен конкурс с предмет: изграждане на паркинг за товарни автомобили, при начална цена за провеждане на конкурса в размер на 167 520.00 лв. В изпълнение на Решението на Общински съвет е проведен публично оповестен конкурс за продажба през 2009 г., на който не са се явили участници. Във връзка със заявлението на „Папас олио" АД и тъй като са изминали тринадесет години от приетото решение, е възложено изготвянето на нова пазарна оценка на имота, която е в размер на 192 370.00 лв. Предвид разпоредбите на Закона за защита от дискриминация, Община Балчик се въздържа от провеждането на процедури за продажба на общински имоти чрез публично оповестени конкурси. В тази връзка е необходимо да се отмени решение № 377 от 30.06.2009 г. на Общински съвет - Балчик да се приеме ново за продажба на имота чрез публичен търг. Във връзка с горното и в изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Балчик през 2022 г., предлагам да внесете за обсъждане следното

                                                             

                                                     проекто - решение:

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик:

1. Общински съвет - Балчик отменя свое решение № 377 от 30.06.2009 г.

2. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3221/28.02.2008 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот № 02508.55.85 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 6 961 м2 (шест хиляди деветстотин шестдесет и един квадратни метра).  

3. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 192 370.00 лв. (сто деветдесети две хиляди триста и седемдесет лева),  като начална цена за провеждане на търга;

4. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, моля имате думата  по точката, заповядайте г-жо Каменова:

Г-жа Елена Каменова - общински съветник: Правя предложение началната цена да се промени на 278 440.00 лв. (40 лв. кв.м. без ДДС), тъй като пазарните цени са завишени.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря, значи първоначалната цена от 192 370.00 лева. да стане 278 440.00 лева без ДДС, други колеги г-жо Фудулова моля:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ:  ПКБФЕЕ приема    -  Продажба чрез търг на ПИ № 02508.55.85 по кадастралната карта на гр. Балчик - със За" - 4 ; „Против"- 0; „Въздържал се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря ви, колеги моля  да преминем към  поименно гласуване на  предложението на г-жа Каменова- цената да се промени от 192 370.00 лева и да стане 278 440.00 лева :


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Предложението се приема.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря ви, колеги моля  да преминем към  поименно гласуване на целият проект с промените в цената:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 584: На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик:

1. Общински съвет - Балчик отменя свое решение № 377 от 30.06.2009 г.

2. Дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3221/28.02.2008 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот № 02508.55.85 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 6 961 м2 (шест хиляди деветстотин шестдесет и един квадратни метра).  

3. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 278 440.00 лв. (двеста седемдесет и осем хиляди и четиристотин и четиридесет лева), като начална цена за провеждане на търга;

4. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.


Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към четирина -десета точка от дневния ред - Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от ПИ №02508.5.24 по кадастралната карта на в.з. „Овчаровски плаж"-  публична общинска собственост, представляващ терен в гр. Балчик, за поставяне на павилион за продажба на плодове и зеленчуци с площ 8.00 кв.м., давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:


По четиринадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, в Община Балчик постъпи заявление с вх. №26-00-884/14.07.2022 г. от ЕТ „Галина Атанасова-74" с ЕИК: 202122439, относно подновяване на Договор за наем №567/23.10.2019 г. Предвид разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, съгласно които отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик и на основание чл. 87 от ПОДОбСНКВОА, предлагам на Вашето внимание следното:

 

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ :

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ терен с площ 8 кв.м., част от ПИ№02508.5.24 по кадастрална карта на в.з. „Овчаровски плаж", гр. Балчик за поставяне на павилион за продажба на плодове и зеленчуци, за срок от 5 години.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена за площ от 8 кв.м.  в размер на 125.28 лв./сто двадесет и пет лева и двадесет и осем стотинки/ без ДДС, като стъпката на наддаване е в размер на 5% /пет процента/ от началната цена. Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени на територията на Община Балчик - Зона 3, Дейност 4.

3.След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки за издаване на разрешение за поставяне, при спазване разпоредбите на Закон за устройство на територията и Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

4.След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва горепосоченият имот, съгласно описаното предназначение- за поставяне на павилион за продажба на плодове и зеленчуци.

5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, моля имате думата  по точката, заповядайте г-н Лафазански.

Г-н Владимир Лафазански - председателстващ на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ приема  -  Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от ПИ №02508.5.24 по кадастралната карта на в.з. „Овчаровски плаж"-  публична общинска собственост, представляващ терен в гр. Балчик, за поставяне на павилион за продажба на плодове и зеленчуци с площ 8.00 кв.м, със „За" - 4 гласа; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, г-жа Фудулова моля:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ:  ПКБФЕЕ  одобрява Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от ПИ №02508.5.24 по кадастралната карта на в.з. „Овчаровски плаж"- публична общинска собственост, представляващ терен в гр. Балчик, за поставяне на павилион за продажба на плодове и зеленчуци с площ 8.00 кв.м, със „За"- 4 гласа

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 585: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, Общински съвет Балчик:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ терен с площ 8 кв.м., част от ПИ№02508.5.24 по кадастрална карта на в.з. „Овчаровски плаж", гр. Балчик за поставяне на павилион за продажба на плодове и зеленчуци, за срок от 5 години.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена за площ от 8 кв.м.  в размер на 125.28 лв./сто двадесет и пет лева и двадесет и осем стотинки/ без ДДС, като стъпката на наддаване е в размер на 5% /пет процента/ от началната цена. Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени на територията на Община Балчик - Зона 3, Дейност 4.

3.След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки за издаване на разрешение за поставяне, при спазване разпоредбите на Закон за устройство на територията и Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

4.След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва горепосоченият имот, съгласно описаното предназначение- за поставяне на павилион за продажба на плодове и зеленчуци.

5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

и всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Колеги продължаваме към петнадесета точка от дневния ред - Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен до бивша „Автошкола" на ул. „Д-р Желязко Бончев" в ж.к "Балик", гр. Балчик, обособена част от ПИ № 02508.76.48 по кадастрална карта на гр. Балчик, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност /обущарски услуги/ с площ 10.00 кв. м., давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:

 

 

По петнадесета  точка от дневния ред:

 

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, във връзка с изтичане на Договор за наем №525/24.10.2017г. и предвид разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, съгласно които отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик и на основание чл. 87 от ПОДОбСНКВОА, предлагам на Вашето внимание следното:

 

ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ :

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен до бивша „Автошкола" на ул. „Д-р Желязко Бончев" в ж.к "Балик", гр. Балчик, обособена част от ПИ № 02508.76.48 по кадастрална карта на гр. Балчик, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност /обущарски услуги/ с площ 10.00 кв. м., за срок от 5г. /пет години/.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена за площ от 10 кв. м.  в размер на 163.80 лв. /сто шестдесет и три и осемдесет стотинки/ без ДДС, като стъпката за наддаване е в размер на 5% /пет процента/ от началната цена. Наемната цена е определена на база на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени на територията на Община Балчик, Зона 2, Дейност 4, при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване.

3.След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки за издаване на разрешение за поставяне, при спазване разпоредбите на Закон за устройство на територията и Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

4.Да бъде заложено изискване в договора за наем, с което след спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност, заложен в тръжните условия.

5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря Ви г-н Ангелов, заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова -председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ одобрява  Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен до бивша „Автошкола" на ул. „Д-р Желязко Бончев" в ж.к "Балик", гр. Балчик, обособена част от ПИ № 02508.76.48 по кадастрална карта на гр. Балчик, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност /обущарски услуги/ с площ 10.00 кв. м.,,със „За" - 4;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря Ви, заповядайте г-н Лафазански:

Г-н Владимир Лафазански - председателстващ на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ приема  Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен до бивша „Автошкола" на ул. „Д-р Желязко Бончев" в ж.к "Балик", гр. Балчик, обособена част от ПИ № 02508.76.48 по кадастрална карта на гр. Балчик, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност /обущарски услуги/ с площ 10.00 кв. м., със „За" - 4 гласа; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря  Ви, колеги  да преминем към  поименно гласуване на целият проект:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 586: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, Общински съвет Балчик:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен до бивша „Автошкола" на ул. „Д-р Желязко Бончев" в ж.к "Балик", гр. Балчик, обособена част от ПИ № 02508.76.48 по кадастрална карта на гр. Балчик, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност /обущарски услуги/ с площ 10.00 кв. м., за срок от 5г. /пет години/.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена за площ от 10 кв. м.  в размер на 163.80 лв. /сто шестдесет и три и осемдесет стотинки/ без ДДС, като стъпката за наддаване е в размер на 5% /пет процента/ от началната цена. Наемната цена е определена на база на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения и терени на територията на Община Балчик, Зона 2, Дейност 4, при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване.

3.След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки за издаване на разрешение за поставяне, при спазване разпоредбите на Закон за устройство на територията и Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

4.Да бъде заложено изискване в договора за наем, с което след спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност, заложен в тръжните условия.

5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви колеги, преминаваме  към шестнадесета точка Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на павилион за продажба на закуски и пакетирани стоки с площ 30.00 м2, намиращ се на първи етаж в „МЦ I" ЕООД, гр. Балчик., давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик


По шестнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, във връзка с изтичане на Договор за наем № 482/26.09.2017г.  и предвид разпоредбите на Закона на общинската собственост /ЗОС/, съгласно които отдаването под наем на имоти - публична общинска собственост, както и части от тях, се извършва след решение на Общински Съвет Балчик и на основание чл. 87 от ПОДОбСНКВОА, предлагам на Вашето внимание следното:


ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ :


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ павилион за продажба на закуски и пакетирани стоки с площ 30.00 м2, част от ПИ №02508.82.2 по кадастралната карта на гр. Балчик, намиращ се на първи етаж в „МЦ I" ЕООД, актуван с АОС 217/22.02.1999г., за срок от 5 години.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена за площ от 30.00 м2  в размер на 586.80лв./петстотин осемдесет и шест лева и осемдесет стотинки/ без ДДС. Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения  и терени  на територията на Община Балчик - Зона 2, Дейност 5. Стъпката за наддаване е в размер на 5% от началната цена.

3.До участие в търга се допускат кандидати, които:

3.1. са регистрирани по ТЗ;

3.2. спазват предмета на дейност на търга.

4. След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва горепосоченият имот съгласно описаното предназначение и да спазва предмета на дейност - продажба на закуски и пакетирани стоки.

5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, моля имате думата  по точката,заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема  Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на павилион за продажба на закуски и пакетирани стоки с площ 30.00 м2, намиращ се на първи етаж в „МЦ I" ЕООД, гр. Балчик,със „За" - 4;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги,някой друг има ли въпроси, заповядайте г-н Лафазански:

Г-н Владимир Лафазански - председателстващ на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ приема  Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на павилион за продажба на закуски и пакетирани стоки с площ 30.00 м2, намиращ се на първи етаж в „МЦ I" ЕООД, гр. Балчик. със „За" - 4;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги, моля да преминем към  поименно гласуване на  проект-решението:

 

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 587: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, Общински съвет Балчик:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ павилион за продажба на закуски и пакетирани стоки с площ 30.00 м2, част от ПИ №02508.82.2 по кадастралната карта на гр. Балчик, намиращ се на първи етаж в „МЦ I" ЕООД, актуван с АОС 217/22.02.1999г., за срок от 5 години.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена за площ от 30.00 м2  в размер на 586.80лв./петстотин осемдесет и шест лева и осемдесет стотинки/ без ДДС. Наемната цена е определена на базата на Тарифа за определяне на базисните наемни цени на общински помещения  и терени  на територията на Община Балчик - Зона 2, Дейност 5. Стъпката за наддаване е в размер на 5% от началната цена.

3.До участие в търга се допускат кандидати, които:

3.1. са регистрирани по ТЗ;

3.2. спазват предмета на дейност на търга.

4. След сключване на договора за наем, спечелилият участник следва да използва горепосоченият имот съгласно описаното предназначение и да спазва предмета на дейност - продажба на закуски и пакетирани стоки.

5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви колеги, преминаваме  към седемнадесета точка- Отпускане финансови помощи на граждани, давам думата на вносителя г-н Симеон Симеонов - председател на ПКЗССД


 

По седемнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Симеон Симеонов - председател на ПКЗССД: Уважаеми господин председател, уважаеми г-н Ангелов,уважаеми общински съветници, във връзка с постъпили молби за отпускане на помощи от граждани за лечение, закупуване на лекарства и социално подпомагане, Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности се събра на заседание на 18 юли   2022 година разгледа молбите и след станалите разисквания и гласуване на основание чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, комисията предлага следния


Проект за решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и постъпило предложение  от Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности, на  осн. чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Р. М. Демиров - за лечение в размера на 250,00 (двеста и петдесет)лева, от гр. Балчик.

2. Е. С. Иванова - лечение, в размер на   250,00 (двеста и петдесет) лева,  от гр. Балчик.

3. К. П. Купенов - лечение в размер на   500,00 (петстотин) лева, от с. Рогачево.

4. Г. Т. И. и Д. С. Д. от гр. Балчик. - заявление за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Балчик,  3 000 лева ( три хиляди лева) на основание чл.20, ал. 1 от „Правилник за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми жители на Община Балчик "-приет с Решение № 95, Протокол 8 от 23.04.2020 г.

5. С. К. И. и С. И. С. от гр. Балчик. - заявление за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Балчик,  3 000 лева ( три хиляди лева) на основание чл.20, ал. 1 от „Правилник за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми жители на Община Балчик "-приет с Решение № 95, Протокол 8 от 23.04.2020 г.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, моля имате думата  по точката,заповядайте г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ приема  Отпускане финансови помощи на граждани със „За" - 4;, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0 гласа;

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, колеги, моля да преминем към  поименно гласуване на проекто-решението:

 

1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 588: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и постъпило предложение  от Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности, на  осн. чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Р. М. Демиров - за лечение в размера на 250,00 (двеста и петдесет)лева, от гр. Балчик.

2. Е. С. Иванова - лечение, в размер на   250,00 (двеста и петдесет) лева,  от гр. Балчик.

3. К. П.Купенов - лечение в размер на   500,00 (петстотин) лева, от с. Рогачево.

4. Г.Т. И. и Д.р С. Д. от гр. Балчик. - заявление за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Балчик,  3 000 лева ( три хиляди лева) на основание чл.20, ал. 1 от „Правилник за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми жители на Община Балчик "-приет с Решение № 95, Протокол 8 от 23.04.2020 г.

5. С. К. И. и С.И. С. от гр. Балчик. - заявление за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Балчик,  3 000 лева ( три хиляди лева) на основание чл.20, ал. 1 от „Правилник за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми жители на Община Балчик "-приет с Решение № 95, Протокол 8 от 23.04.2020г.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви колеги, преминаваме  към осемнадесета точка -  Разрешение за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: "Повишаваща подстанция СрН/110kV, представляваща част от инвестиционен проект „Вятърна електрическа централа (ВяЕЦ), в землището Община Балчик, м. Кремена - Тригорци, обл. Добрич с обща инсталирана мощност 70 MW"", засягащо ПИ 23769.29.15 по КККР на с. Дропла, ЕКАТТЕ 23769, общ. Балчик, обл. Добрич., давам думата на г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик:

 

 

По осемнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на Община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, постъпили са заявления с вх. вх. № УТ-2002-22/ 20.07.22г.и-вх.№УТ-2025-3/ 20.07.22 г.. Заявителя желае да бъде допуснато възлагането и изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: "Повишаваща подстанция СрН/110kV, представляваща част от инвестиционен проект „Вятърна електрическа централа (ВяЕЦ), в землището Община Балчик, м. Кремена - Тригорци, обл. Добрич с обща инсталирана мощност 70 MW"", засягащо ПИ 23769.29.15 по КККР на с. Дропла, ЕКАТТЕ 23769, общ. Балчик, обл. Добрич. Като част от комплексния проект е ЧИ на ОУП на Община Балчик, засягащо ПИ 23769.29.15 по КККР на с. Дропла, ЕКАТТЕ 23769, общ. Балчик, обл. Добрич. От направено обследване на зоната на Общия устройствен план (ОУП), в която попада ПИ 23769.29.15, се налага предприемане на действия по актуализация  и частично изменение на ОУП на Община Балчик. Частичното изменение на Общия устройствен план на Община Балчик няма за цел промяна на прогнозният период на действие, нито преобладаващото предназначение на териториите и устройственото зониране. Проектът за изменение на Общият устройствен план ще наследи изцяло концепцията на действащия план, чиито дефинирани цели продължават да са с вярна насоченост и актуалност. Тази промяна няма  да промени устройствените условия за по-нататъшното комплексно и устойчиво развитие и ефективно функциониране на общинската територия и за опазване на природното и културно наследство. Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 87 ал.1 от ПОДОбСНКВОбА внасям следното:            Проекто-решение:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 127, ал. 9 от ЗУТ, във връзка чл. 150, от ЗУТ. Общински Съвет- Балчик реши:           
1. Приема е предложението за изменение на действащ общ устройствен план на Община Балчик в обхвата на ПИ 23769.29.15 по КККР на с. Дропла, ЕКАТТЕ 23769, общ. Балчик, обл. Добрич, с цел промяна на предназначението от земеделска  територия в урбанизирана територия с конкретното предназначение „За инженерно-техническа инфраструктура", при наличие на следното задължително условие:        
а) влязла в сила заповед за разрешение за изработване на изменение на действащ общ устройствен план на Община Балчик, съгласно  чл. 124, ал. 2 от ЗУТ, в обхвата на ПИ 23769.29.15 по КККР на с. Дропла, ЕКАТТЕ 23769, общ. Балчик, обл. Добрич

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангелов, колеги имате думата по точката, заповядайте г-н Лафазански:

Г-н Владимир Лафазански - председателстващ на ПКУТСЕ: ПКУТСЕ приема  Разрешение за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: "Повишаваща подстанция СрН/110kV, представляваща част от инвестиционен проект „Вятърна електрическа централа (ВяЕЦ), в землището Община Балчик, м. Кремена - Тригорци, обл. Добрич с обща инсталирана мощност 70 MW"", засягащо ПИ 23769.29.15 по КККР на с. Дропла, ЕКАТТЕ 23769, общ. Балчик, обл. Добрич. със „За" - 3 ; „Против"- 0; „Въздържал се" - 0;"Не гласувал" - 1;


Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „Против"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 15; „Против" - 1; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 589: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 127, ал. 9 от ЗУТ, във връзка чл. 150, от ЗУТ. Общински Съвет- Балчик:          
1. Приема е предложението за изменение на действащ общ устройствен план на Община Балчик в обхвата на ПИ 23769.29.15 по КККР на с. Дропла, ЕКАТТЕ 23769, общ. Балчик, обл. Добрич, с цел промяна на предназначението от земеделска  територия в урбанизирана територия с конкретното предназначение „За инженерно-техническа инфраструктура", при наличие на следното задължително условие:                                                              
а) влязла в сила заповед за разрешение за изработване на изменение на действащ общ устройствен план на Община Балчик, съгласно  чл. 124, ал. 2 от ЗУТ, в обхвата на ПИ 23769.29.15 по КККР на с. Дропла, ЕКАТТЕ 23769, общ. Балчик, обл. Добрич

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към деветнадесета точка от дневния ред - Предложение за даване на разрешение за формиране на паралелки под минималния брой ученици и на паралелки от два класа (слети) в общинските училища за учебна 2022/2023г., съгласно чл. 68 и чл. 69 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование от 05.09.2017г.., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик

 

По деветнадесета точка от дневния ред:

 

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници,  по прогнозни данни за учебната 2022/2023 година в пет от общинските училища има недостиг на минимален брой ученици за формиране на някои от паралелките по класове. Съгласно чл. 68, ал. 2 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование от 05.09.2017 г. (поел. изм. и доп. ДВ бр.36 от 3 май 2019 г.) при формиране на паралелките в отделните класове изключения от минималния брой се допускат с разрешение на финансиращия орган, ако са осигурени допълнително средства за обезпечаване на учебния процес, извън определения единен разходен стандарт за издръжка на един ученик. По чл. 68, ал. 8 от посочената наредба директорите ОУ "Васил Левски" село Соколово, ОУ "Г. С. Раковски" село Сенокос, СУ „Хр. Смирненски" с. Оброчище ОУ „Св. Св.Кирил и Методий" Балчик и СУ „Христо Ботев" Балчик представят мотивирани искания за това разрешение, към които са приложени четири становища на началника на РУО Добрич. Представено е едно искане за формиране на паралелка с по-малко от 10 ученици, допустимо по чл, 69 от цитираната наредба с решение на Общински съвет, и то се отнася за трети клас в ОУ „Кирил и Методий" Балчик. Предлагам следното:ПРОЕКТО - РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 68 и чл. 69 от Наредбата за финансиране на институциите в системата па предучилищното и училищното образование от 05.09.2017 r. във връзка с докладни записки от директорите на ОУ „Г.С.Раковски" е. Сенокос с изх. № 117/14.07.2022 г„ ОУ „В. Левски" с. Соколово с изх. № 18/18.07.2022 г„ СУ ,,"Хр. Ботев" Балчик с изх. № РД 18-253/18.07.2022 г., ОУ „Кирил и Методий" Балчик с вх.№ 24-00-945/14.07.2022г. и СУ „Хр. Смирненски" с. Оброчище, както и становища от началника на РУО Добрич с изх. № РД-31-1042/22.07.2022, РД-З1-1043/22.07.2022, РД-31-1069/19.07.2022, РД-31-1082/19.07.2022 и РД-31-1084/20.07.2022 г., Общински съвет-Балчик:

РЕШИ:

1.Разрешава изключения от минималния брои на учениците в паралелките в ОУ „Г. С. Раковски" с. Сенокос, ОУ „В. Левски" с. Соколово, СУ „Хр. Ботев", ., ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" Балчик и СУ „Хр, Смирненски" Оброчище за учебната 2022/2023 година, по чл.68, ал. 1, т. 2 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, както следва:

1.1.  ОУ"Г. С. Раковски" село Сенокос_____________ бр. уч.__________ недостиг

III клас                                                       14 ученици              2 уч.

                          IV клас                                                               15 ученици              1 уч.              

V   клас                                                      14 ученици              4 уч.

1.2.  ОУ "Васил Левски" село Соколово____________ бр, уч,__________ Недостиг

                          VII клас                                                               11 ученици  7 уч.

1.3.   СУ "Христо Ботев" град Балчик______________ бр. уч.__________ Недостиг

                           I a клас                                                     15 ученици              1 уч.

                          III а клас                                                           15 ученици              1 уч.

V б клас                                                            15 ученици              3 уч.

VIII б клас                                                        15 ученици              3 уч.

IX б клас                                                           15 ученици              3 уч.

XI a клас                                                           15 ученици              3 уч.

IX в клас                                                   15 ученици чл.65, ал. 5 НФИСПУО

Х в клас                                                     15 ученици чл.65, ал. 5 НФИСПУО

1.4       .СУ "Хр. Смирненски" село Оброчище_______ бр. уч.__________ недостиг

I клас                                                         11 ученици              5 уч.

V клас                                                                14 ученици                4 уч.

II.    клас                                                      16 ученици              2 уч.

III.    клас                                                       16 ученици      чл.65, ал. 5 НФИСПУО

IV.       клас                                                            11 ученици      чл.65, ал. 5 НФИСПУО

1.5       ОУ   "Св.св. Кирил и Методий"  град Балчик             бр.   уч.                                 Недостиг

                           IV клас                                                                12 ученици                4 уч.

                           VII клас                                                               12 ученици                6 уч.

2.Разрешава изключения от минималния брой на учениците в паралелките в ОУ „В. Левски" с. Соколово за учебната 2022/2023 година, по чл. 68, ал. 1, т. 3 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, както следва:

2.1         ОУ "Васил Левски" село Соколово_____________ бр. уч.______ Недостиг

паралелка от два класа (слята) I - IV клас (6+7)        13 ученици      3 уч.

паралелка от два класа (слята) II - III клас (3+9)       12 ученици      4 уч.

паралелка от два класа (слята) V - VI клас (6+6)      12 ученици      6 уч.


3.Допуска формиране на паралелка с по-малко от 10 ученици в СУ "Хр. Смирненски" село Оброчище за учебната 2022/2023, година по чл. 69, ал. 1 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, както следва:

3.1 СУ   "Христо Смирненски"  село Оброчище____ бр. уч.___________ Недостиг


Една паралелка в III клас                                   8 ученици                8 уч.

4.Осигурява допълнително финансиране от местни приходи за учебната 2022/2023 г., по чл. 68, ал. 4, т, 2 и т. 3 и по чл. 68, ал. 6, т. 2 от Наредбата за финансиране

на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, както следва:

4.1.    Допълнително финансиране в размер на 20 на сто от размера на съответния единен разходен стандарт за издръжка на ученик, за общо 7 ученици от VII клас на ОУ „В. Левски" с. Соколово по т. 1.2.

4.2.    Допълнително финансиране в размер на 40 на сто от размера на съответния единен разходен стандарт за издръжка на ученик за общо 13 ученици от ОУ „В. Левски" с.

Соколово в паралелките от два класа по т. 2.1

4.3.    Недостигът на ученици в останалите паралелки под минимума не попада в обсега на изискванията за осигуряване на допълнително финансиране по чл. 68, ал. 4 и ал. 6 и се финансира от бюджетите на училищата.

5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението, включително мотивирано искане до началника на РУО Добрич във връзка е т. 3 от настоящото решение.


Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви г-н Ангелов, заповядайте

 г-жо Фудулова:

Г-жа Сияна Фудулова -председател на ПКБФЕЕ: ПКБФЕЕ  одобрява предложението за  - Предложение за даване на разрешение за формиране на паралелки под минималния брой ученици и на паралелки от два класа (слети) в общинските училища за учебна 2022/2023г., съгласно чл. 68 и чл. 69 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование от 05.09.2017г., със „За" - 4, „Против" - 0; „Въздържали се" - 0; 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, заповядайте г-н Лафазански:

Г-н Владимир Лафазански - председател на ПКОКМД: ПКОКМД приема Предложение за даване на разрешение за формиране на паралелки под минималния брой ученици и на паралелки от два класа (слети) в общинските училища за учебна 2022/2023г., съгласно чл. 68 и чл. 69 от Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование от 05.09.2017г., със „За" - 3 гласа; „Против" - 0 гласа; „Въздържали се" - 0 глас

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля ако няма други въпроси да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 590: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 68 и чл. 69 от Наредбата за финансиране на институциите в системата па предучилищното и училищното образование от 05.09.2017 r. във връзка с докладни записки от директорите на ОУ „Г.С.Раковски" е. Сенокос с изх. № 117/14.07.2022 г„ ОУ „В. Левски" с. Соколово с изх. № 18/18.07.2022 г„ СУ ,,"Хр. Ботев" Балчик с изх. № РД 18-253/18.07.2022 г., ОУ „Кирил и Методий" Балчик с вх.№ 24-00-945/14.07.2022г. и СУ „Хр. Смирненски" с. Оброчище, както и становища от началника на РУО Добрич с изх. № РД-31-1042/22.07.2022, РД-З1-1043/22.07.2022, РД-31-1069/19.07.2022, РД-31-1082/19.07.2022 и РД-31-1084/20.07.2022 г., Общински съвет-Балчик:

1.Разрешава изключения от минималния брои на учениците в паралелките в ОУ „Г. С. Раковски" с. Сенокос, ОУ „В. Левски" с. Соколово, СУ „Хр. Ботев", ., ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" Балчик и СУ „Хр, Смирненски" Оброчище за учебната 2022/2023 година, по чл.68, ал. 1, т. 2 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, както следва:

1.1  ОУ        "Г. С. Раковски" село Сенокос__________ бр. уч.__________ недостиг

III клас                                                       14 ученици              2 уч.

                          IV клас                                                               15 ученици              1 уч.               

V   клас                                                      14 ученици              4 уч.

1.2. ОУ       "Васил Левски" село Соколово__________ бр, уч,__________ Недостиг

                          VII клас                                                               11 ученици  7 уч.

1.3. СУ       "Христо Ботев" град Балчик____________ бр. уч.__________ Недостиг

                           I a клас                                                     15 ученици              1 уч.

                          III а клас                                                           15 ученици              1 уч.

V б клас                                                            15 ученици              3 уч.

VIII б клас                                                        15 ученици              3 уч.

IX б клас                                                           15 ученици              3 уч.

XI a клас                                                           15 ученици              3 уч.

IX в клас                                                   15 ученици чл.65, ал. 5 НФИСПУО

Х в клас                                                     15 ученици чл.65, ал. 5 НФИСПУО

1.4.СУ        "Хр. Смирненски" село Оброчище_______ бр. уч.__________ недостиг

I клас                                                         11 ученици              5 уч.

V клас                                                                14 ученици                4 уч.

V.     клас                                                      16 ученици              2 уч.

VI.    клас                                                       16 ученици      чл.65, ал. 5 НФИСПУО

VII.    клас                                                            11 ученици      чл.65, ал. 5 НФИСПУО

1.5       ОУ   "Св.св. Кирил и Методий"  град Балчик             бр.   уч.                                 Недостиг

                           IV клас                                                                12 ученици                4 уч.

                           VII клас                                                               12 ученици                6 уч.

2.Разрешава изключения от минималния брой на учениците в паралелките в ОУ „В. Левски" с. Соколово за учебната 2022/2023 година, по чл. 68, ал. 1, т. 3 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, както следва:

2.2         ОУ "Васил Левски" село Соколово_____________ бр. уч.______ Недостиг

паралелка от два класа (слята) I - IV клас (6+7)        13 ученици      3 уч.

паралелка от два класа (слята) II - III клас (3+9)       12 ученици      4 уч.

паралелка от два класа (слята) V - VI клас (6+6)      12 ученици      6 уч.       

3.Допуска формиране на паралелка с по-малко от 10 ученици в СУ "Хр. Смирненски" село Оброчище за учебната 2022/2023, година по чл. 69, ал. 1 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, както следва:

3.1 СУ   "Христо Смирненски"  село Оброчище____ бр. уч.___________ Недостиг


Една паралелка в III клас                                   8 ученици                8 уч.

4.Осигурява допълнително финансиране от местни приходи за учебната 2022/2023 г., по чл. 68, ал. 4, т, 2 и т. 3 и по чл. 68, ал. 6, т. 2 от Наредбата за финансиране

на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, както следва:

4.4.    Допълнително финансиране в размер на 20 на сто от размера на съответния единен разходен стандарт за издръжка на ученик, за общо 7 ученици от VII клас на ОУ „В. Левски" с. Соколово по т. 1.2.

4.5.    Допълнително финансиране в размер на 40 на сто от размера на съответния единен разходен стандарт за издръжка на ученик за общо 13 ученици от ОУ „В. Левски" с.

Соколово в паралелките от два класа по т. 2.1

4.6.    Недостигът на ученици в останалите паралелки под минимума не попада в обсега на изискванията за осигуряване на допълнително финансиране по чл. 68, ал. 4 и ал. 6 и се финансира от бюджетите на училищата.

5.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението, включително мотивирано искане до началника на РУО Добрич във връзка е т. 3 от настоящото решение.

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесета точка от дневния ред - Актуализация на списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи за 2022г., давам думата на г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик


По двадесета точка от дневния ред:

 

Г-н Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници, на основание чл.21, ал.1 т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 39 от Закона за публичните финанси, и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината, предлагам следния проект за:


Р Е Ш Е Н И Е:

 

1. Общински съвет Балчик актуализира списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи за 2022 г. съгласно Приложение № 11-Б-2:

1.1. Добавя Д. И. Андреева - ст. Счетоводител към списъка на служители, пътуващи от местоживеене до месторабота в населени места от други общини, когато в Община Балчик няма съответните специалисти (приложение №11-Б-2) -  90 %.

2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСБлагодаря виколеги моля да преминем към  поименно гласуване на  проекта:


1. Атанас Жечев Георгиев                                 „За"

2. Атанас Илиев Атанасов                                 „За"

3. Бисер Алтънчев Демиров                              „За"

4. Велко Георгиев Михайлов                            „За"

5. Виктор Лучиянов Митраков                          „Отсъства"

6. Владимир Бориславов Лафазански               „За"

7. Галин Петров Началников                            „За"

8. Гюнай Мюмюн Узун                                      „За"

9. Даниел Гочев Димитров                                „За"

10. Димитър Веселинов Николов                     „За"

11. Елена Кирилова Каменова - Стелиянова   „За"

12. Ивелин Пейчев Ройдев                                „Отсъства"

13. Илиян Стефанов Станоев                            „За"

14. Кирил Йорданов Кирев                                „За"

15. Маргарита Калинова Вичева                       „Отсъства"

16. Мехмед Хасан Расим                                    „Отсъства"

17. Николай Филипов Колев                             „За"

18. Симеон Димитров Господинов                   „За"

19. Симеон Димитров Симеонов                      „За"

20. Сияна Атанасова Фудулова                         „За"

21.  Христо Петров  Христов                             „Отсъства"

Гласували със „За" - 16; „Против" - 0; „Въздържали се" - 0;

Точката е приета.

РЕШЕНИЕ № 591: На основание чл.21, ал.1 т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 39 от Закона за публичните финанси, и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината, предлагам следния проект:

1. Общински съвет Балчик актуализира списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи за 2022 г. съгласно Приложение № 11-Б-2:

1.1. Добавя Д. И. Андреева - ст. Счетоводител към списъка на служители, пътуващи от местоживеене до месторабота в населени места от други общини, когато в Община Балчик няма съответните специалисти (приложение №11-Б-2) -  90 %.

2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

Г-н Николай Колев - председател на ОбСКолеги продължаваме към двадесет и първа точка от дневния ред - Разни.По двадесет и първа точка от дневния ред:

 

 


 

 

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, преминаваме към точка Разни, моля имате думата, заповядайте  г-н Станоев:

Г-н Илиян Станоев - общински съветник: Благодаря ви г-н Председател, аз съм в течение всъщност на проблема, който ще поставя. Искам все пак лично г-н Ангелов да обясни и да потвърди за намереното решение. Проблема е следния: Имаше процедура за новото сметоизвозване в Кранево, по старата процедура до колкото ми е известно е имало ръчно метене. Имаше една жена, която беше назначена постоянно в Кранево към  фирмата, която  минаваше всяка сутрин и събираше  боклуците на центъра и почистваше, жената си вършеше работата и горе-долу имаше някаква сравнителна чистота. Към настоящият момент по незнайна за мен причина, тази позиция „ръчно метене" я няма, от фирмата казват „ние няма да метем", те го нямат като позиция. И всъщност в момента центъра на селото е изключително мръсен. До колкото знам предната седмица или преди десет дни от Общината, понеже сигнализираха зам.кмет, той изпрати някаква машина, която почисти, но това с една машина да мине - не става. Там трябва всеки ден да минава една или две женички, които да почистват или машината всеки ден да минава. До колкото знам,  тя и Общината ще потвърди - към  БКС имало свободни бройки и  е възложено на БКС да изпрати хора, но проблема май  бил, че нямало хора. Нека на този въпрос да отговорят  от  Общината, аз това знам и трябва да намерим най-скоро решение на този проблем защото наистина  срамота на центъра има фасове, обелки от плодове и всякакви боклуци, които се веят около улицата и гледката е страшна. Вторият проблем който ще поставя и ще помоля да ми бъде отговорено е по отношение на таксиметровите автомобили, до колкото знам има схема, но няма обозначение на мястото, където тези таксиметрови автомобили трябва да спират и идеята ми е ако може Общината за сложат по един знак, че значи всъщност там има едно или две места за таксиметрови автомобили. Това се касае за центъра на Кранево. Това са двата проблема, които наистина моля Общината  да вземе в най скорошно време някакви адекватни мерки особено по отношение на това „ръчно метене". Благодаря.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС:  Благодаря ви г-н Станоев, заповядайте  г-н Ангелов:

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: По две линии работим или да назначим хора, които не можем да намерим и вчера съм писал искане  до фирмата  за предоставяне, но може пък те да намерят хора да се съгласят да метат, каквото ди да е още тази седмица, по всяка вероятност в събота защото сме по свободни, ще пратим хора от БКС да изметат там, това е което можем да направим до момента. А за табелите не знаех, че ги няма навсякъде сме обозначили стоянките за таксита, вероятно са изчезнали или някой ги е махнал.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Благодаря ви, г-н Господинов заповядайте:

Г-н Симеон Господинов - общински съветник: И аз искам да маркирам един подобен проблем, става въпрос за Балчик алея „Дамбата", говорихме с колегите и доста голяма част от тях изразиха съгласие да дадат някакви средства ако трябва, но да може да се минава по алея „Дамбата" минимум два пъти на седмица с някаква машина, която да събира и измива праха защото се замърсява чувствително, тя сега се ползва много. Крайбрежната е лицето на града, има го този проблем и когато почнаха да го решават по най ..как да кажа , елементарния и некрасив начин за пред туристите, като веки си изкарва по една водоструйка и си почиства пред заведението, но остават доста участъци не измити и прави лошо впечатление, това как да кажа ..доста  всеки по различно време да изкарва водоструйка. Съгласен съм, че  по някое време може да мине кола, ако се намери някакво камионче, аз съм го маркирал този проблем и можем с г-н Павлов да потърсим някакво решение, защото действително доста се замърсява, прах, дъвки всякакви отпадъци се замърсява. Маркирам този проблем и бях помолен да го сведа до Общинската управа.

Г-н  Николай Ангелов - кмет на община Балчик: Да, имаме промишлена  водоструйка миналата година я купихме и вложихме много средства знаете, че всяка сутрин чистим „Дамбата", и пак не можем да насмогнем и вечерта в 22:00ч. вече е мръсно. Имаме голяма професионална машина просто по често трябва да бъде.

Г-н Николай Колев - председател на ОбС: Колеги, ако няма други въпроси, преди да закрия,  традиционно август месец колеги към момента няма да се събираме, само една Обща комисия ще проведем може би  в началото на август, това е като съобщение, успешно лято и закривам заседанието  на Общински съвет на 28.07.2022г   Благодаря ви.

НИКОЛАЙ КОЛЕВ,

Председател на

ОбС - Балчик