• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

П  О  К  А  Н  А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 23 септември 2022 година от 09.ºº часа, в залата на Общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния:

Д н е в е н  р е д:

1. Избор на временна комисия за актуализация и промяна на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общинските жилища, ползване и управление на Община Балчик.

Вносител: Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ

2 Вземане на Решение на общински съвет за удължаване на срока на Договор подписан между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България -  ФЛАГ" ЕАД

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

3. Вземане на Решение на общински съвет за удължаване на срока на Договор подписан между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България -  ФЛАГ" ЕАД

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

4. Разпределение на получена целева субсидия за капиталови разходи §§31-13 съгласно ПМС№229 от 29.07.2022г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

5. Отпускане на финансови средства от бюджета на Общината, за закупуване на отоплителна техника(климатици) за джамията в гр.Балчик в размер на 10 000 лева.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

6. Актуализация на бюджета за 2022 година в дофинансиране на читалище „Паисий Хилендарски - 1870" гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

7. Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета и сметките за средства от Eвропейския съюз (СЕС) към 30.06.2021г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

8. Разкриване на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания в община  Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

9. Разкриване на Център за настаняване от семеен тип за стари хора в община  Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

10. Предложение за безвъзмездно прехвърляне на движимо имущество - частна общинска собственост - дълготрайни материални активи, поискани от РУ - Балчик и закупени по функция „Отбрана и сигурност" за финансиране на издръжка на полицейски инспектори и детска педагогическа стая.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

11. Одобряване на ПУП - Парцеларен план за обект: „Захранващ водопровод и тласкател за курортни сгради със СПА комплекс, ресторанти и басейни" в ПИ № 53120.106.443 и 53120.106.417 на с. Оброчище, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

12. Сключване на окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху част от имот.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

13. Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2022 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

14. Разглеждане на заявление от Мехмед Нури Рушид за учредяване право на пристрояване към жилищна сграда в гр. Балчик, ул. „Г. С. Раковски"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

15. Разглеждане на заявление от Татиос Нишан Памукчиян и Снежанка Димитрова Памукчиян от гр. Варна за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 39459.506.220 по кадастралната карта на с. Кранево, м. „Поляните", общ. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

16. Разглеждане на заявление от Мария Димитрова Симеонова за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 58270.501.569 по кадастралната карта на с. Пряспа

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

17. Разглеждане на предложение от Захари Панайотов Харизанов за съгласие за продажба на сгради в ПИ № 02508.80.100 по кад. карта на гр. Балчик 

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

18. Разглеждане на заявление от Иванка Русева Колева за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 02508.83.50 по кадастралната карта на гр. Балчик
Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

19. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.80.209 по кадастралната карта на гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

20. Продажба чрез търг на ПИ № 06793.502.16 по кадастралната карта на с. Брястово, общ. Балчик.

 Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

21. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.81.74 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми "

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

22. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.81.55 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми "

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

23. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.81.83 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми "

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

24. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляващ тротоар на ул. „Струма", гр. Балчик, част от ПИ № 02508.69.104, за поставяне на 1 бр. рекламно-информационен елемент

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

25. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен на ул. „Черно море", обособена част от ПИ № 02508.82.145 по кадастрална карта на гр. Балчик, за поставяне на павилион за продажба на вестници и списания с площ 5.00 кв.м.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

26. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен до бивша „Автошкола" на ул. „Д-р Желязко Бончев" в ж.к "Балик", обособена част от ПИ № 02508.76.48 по кадастрална карта на гр. Балчик, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност с площ 10.00 кв.м.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

27. Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен на алея „Възкресия Деветакова", обособена част от ПИ № 02508.87.122 по кадастрална карта на гр. Балчик, за благоустрояване, включващо алея с осветление, пейки и тревобетонни елементи с площ 600 кв.м.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

28. Отпускане финансови помощи на граждани

Вносител: Симеон Симеонов - председател на ПКЗССД

29. Предоставяне за безвъзмездно право на ползване на дванадесет броя съоръжения /преместваеми обекти/ за съхранение на риболовни принадлежности и инвентар, поставени в поземлен имот № 02508.86.39 по КК на гр. Балчик на Сдружение „Балчик"

Вносител: Симеон Симеонов - председател на ПКЗССД

30. Разни.


Присъствието Ви като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран/а/ като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.

 

 

НИКОЛАЙ КОЛЕВ, 

Председател на

ОбС-Балчик