• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

     На основание  чл. 35, ал. 1 от ЗОС;  чл. 44 от  НОРПУРОИ  на  ОбС - Балчик, приета  с  Решение  №238/27.02.2009 г. на  ОбС-Балчик,  Решения  № 336/03.06.2021 г г., № 562/30.06.2022 г.,  № 563/30.06.2022 на Общински съвет Балчик  и във връзка със   Заповед  № 1122/31.08.2022 год. на Кмета на Община Балчик.                  
               ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:   
               1.Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.81.79 по кадастралната карта на град Балчик, местност „Двете чешми", община Балчик  с площ 521.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 15 030.00 лева  /петнадесет хиляди и тридесет лева/.
               2.Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.81.34 по кадастралната карта на град Балчик, местност „Двете чешми", община Балчик  с площ 582.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 17 770.00 лева  /седемнадесет хиляди седемстотин и седемдесет лева/.
               3.Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 39459.506.308 по кадастралната карта на село Кранево, местност „Поляните", община Балчик  с площ 391.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 14 980.00 лева  /четиринадесет хиляди деветстотин и осемдесет лева/.
               Търгът ще се проведе на 28.09.2022 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл. "21 септември"  № 6.
               Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 12.09.2022 г. до 26.09.2022 г. на касата на ОбА - Балчик.
Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15:30 часа на 26.09.2022 г.
Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи, се подава в срок до 16:00 ч. на  26.09.2022 г. в информационния център на Община Балчик.

За справки : тел.:  0579 7-10-41  М. Караиванова,  Й. Денева