• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


Лого_Развитие_на_селските_райони


     Община Балчик изпълнява проект „Строителство и рехабилитация на улици и тротоари в гр. Балчик" по Административен договор BG06RDNP001-7.001-0057-C01 от 03.12.2021 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. По Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони". BG 06 RDNP001-7.001 - Улици.


     Проектът предвижда строителството на две нови улици с тротоари в гр. Балчик, както следва:

     1. ул. "Генерал Колев", с дължина 400 м. ОТ 999 ДО 1048. Посоченият участък не е изграден. Трасето преминава през незастроен терен.Посочената улица обслужва голям жилищен квартал.

     2. ул.  "Д-р Желязко Бончев" ОТ 1002 ДО 1127 с дължина 230 м. Трасето преминава през незастроен терен.Посочената улица също обслужва голям жилищен район. 

     3. Рехабилитация на ул. "Струма", включваща ремонт на улично платно  с дължина 647 м.


     Главната цел на настоящия проект е да ускори социално-икономическото развитие на община Балчик, осигуряващо нови работни места, да създаде условия за намаляване на бедността и подобряване на социалното включване и да подобри качеството на живот на населението в гр. Балчик и общината посредством изграждане на съвременна улична мрежа.


УНР: 4217164

Бюджет на проекта: 1 172611,23 лв.

Срок на изпълнение: 36 месеца (до15.09.2023 г.)