• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

     На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, приета с Решение №238/27.02.2009г. на ОбС–Балчик,  Решения №561/30.06.2022 год, № 565/30.06.2022 год. на Общински съвет Балчик и във връзка със Заповед № 1006/11.08.2022 г. на Кмета на Община Балчик.   
              
        ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:  
        1. Незастроен урегулиран поземлен имот УПИ VІ, кв. 308 по ПУП на град Балчик, община Балчик, представляващ ПИ № 02508.84.192 по кадастралната карта на град Балчик, с площ 286.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 12 920.00 лева  /дванадесет хиляди деветстотин и двадесет лева/ без ДДС.
         2. Незастроен урегулиран поземлен имот УПИ ХІІІ, кв. 32 по ПУП на с.Соколово, община Балчик, представляващ ПИ № 67951.501.1106 по кадастралната карта на село Соколово, с площ 1 212.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 13 770.00 лева  /тринадесет хиляди седемстотин и седемдесет лева/ без ДДС.
        Търгът ще се проведе на 13.09.2022 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл. ”21 септември”  № 6.
        Закупуването на тръжни книжа – всеки работен ден от 29.08.2022 г. до 12.09.2022 на касата на ОбА - Балчик.
        Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 часа на 12.09.2022 г.
        Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на  12.09.2022 г. информационния център на Община Балчик.