• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ ПСИК


Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласува с подвижна секционна избирателна кутия, заявява желанието си в писмена форма. Заявлението по Приложение №67-НС се подава не по-късно от 14 дни преди изборния ден - 17.09.2022 г. (събота).

Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 ИК по постоянния адрес.

Ако е подадено заявление  по чл. 36 ИК за гласуване по настоящ адрес и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес - настоящото заявление се подава пред органите по чл. 23 ал.  1 ИК по настоящ адрес.

При подаване на електронно заявление не се изисква подпис.

В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН/личен номер, постоянният адрес /адрес на пребиваване, или настоящият адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК.

Органът по чл. 23, ал. 1 ИК извършва проверка и установява увреждането на избирателя по служебен път, като вътрешна електронна административна услуга по реда на Закона за електронното управление. Когато служебната проверка е неуспешна, органът по чл. 23, ал. 1 ИК изисква от ТЕЛК/НЕЛК документ, удостоверяващ увреждането.

На територията на всяка община (район - в градовете с районно деление) се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия.

Когато избирателят не е подал  заявление в указания по-горе срок, може да гласува с подвижна избирателна кутия, ако заяви това не по-късно от 5 дни преди изборния ден (26.09.2022 г.-понеделник) и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия.

Заявленията се подават:

1/по пощата на адрес: 9600 гр.Балчик, пл."21 септември" № 6, Център за административно обслужване, гише ГРАО

2/на факс: 057974117

3/на е-адрес: izbori@balchik.bg

4/през Системата за сигурно електронно връчване- https://edelivery.egov.bg/

Всички образци на заявления съдържат допълнителни пълни разяснения.