• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

З  А П О В Е Д

981/09.08.2022 год.


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.8, ал.2 и ал.4  от Изборния кодекс, във връзка с произвеждане на избори за народни представители на 02.10.2022 год.., насрочени с Указ № 213/02.08.2022 г. на Президента на РБ и решение № 1201-НС/02.08.2022 год. на ЦИК

Н А Р Е Ж Д А М  :

І.  ОБРАЗУВАМ 38 (тридесет и осем)  ИЗБИРАТЕЛНИ  СЕКЦИИ на територията на община Балчик за произвеждане на избори за народни представители на 02.10.2022 год.


ІІ. УТВЪРЖДАВАМ  тяхната номерация, както следва:


080300001      -гр. Балчик, пл. "Кап. Георги Радков" № 1/ТИЦ Мелницата/

080300002      -гр. Балчик, пл. "Кап. Георги Радков" № 1/ТИЦ Мелницата/

080300003      -гр. Балчик, ул. "Черно море" № 40 /СУ „Христо Ботев"/

080300004      -гр. Балчик, ул. "Черно море" № 40 /СУ „Христо Ботев"/

080300005      -гр. Балчик, ул. "Черно море" № 40 /СУ „Христо Ботев"/

080300006      -гр. Балчик, ул. "Христо Ботев" № 6 /ОУ „Св.св.Кирил и Методий"/

080300007      -гр. Балчик, ул. "Дунав" № 16 /ОУ „Антим I"/

080300008      -гр. Балчик, ул. "Дунав" № 16 /ОУ „Антим I"/

080300009      -гр. Балчик, ул. "Асен Петков" № 16 /ДГ „Братя Мормареви"/

080300010      -гр. Балчик, ул. "Асен Петков" № 16/ДГ „Братя Мормареви"/

080300011      -гр. Балчик, ул. "Дунав" № 16 /ОУ „Антим I"/

080300012      -гр. Балчик, ул. "Христо Ботев" № 6 /ОУ „Св.св.Кирил и Методий"/

080300013      -гр. Балчик, ул. "Дунав" № 16 /ОУ „Антим I"/

080300014      -гр. Балчик, ул. "Дунав" № 16 /ОУ „Антим I"/

080300015      -гр. Балчик, ул. Д-р Зл. Петков" № 34 /МБАЛ Балчик/

                                    /При наличие на не по-малко от по 10 (десет) избиратели и при

спазване изискванията на чл. 9, ал. 6, 8, 9 от Изборния кодекс/

080300016      -с. Безводица, ул. "Девета" № 7 /клуб/

080300017      -с. Бобовец, ул. "Първа" № 6 /клуб/

080300018      -с. Гурково, ул. "Възход" № 1 + с. Брястово /бившо училище/

080300019      -с. Дропла, ул. "Стара планина" № 1 /клуб РПК/

080300020      -с. Дъбрава, ул. "Първа" № 22 /клуб кметство/

080300021      -с. Змеево, ул. "Искър" № 38 /клуб кметство/

080300022      -с. Кранево, ул. "Черно море" № 7Б /физкултурен салон/

080300023      -с. Кремена, ул. "Първа" № 13 /клуб/

080300024      -с. Ляхово, ул. "Първа" № 14 /клуб/

080300025      -с. Царичино, ул. "Девета" № 31 /клуб/

080300026      -с. Оброчище, ул. "Мусала" № 1+КК "Албена"/СУ „Хр. Смирненски"/

080300027      -с. Оброчище, ул. "Мусала" № 1 /СУ „Хр. Смирненски"/

080300028      -с. Рогачево, ул. "Лозар" № 22 /клуб/

080300029      -с. Преспа, ул. "Седма" № 12 /читалище/

080300030      -с. Сенокос, ул. "Девети септември" № 53 /клуб/

080300031      -Държавна психиатрична болница - Карвуна /Карвуна/

                                    /При наличие на не по-малко от по 10 (десет) избиратели и при

спазване изискванията на чл. 9, ал. 6, 8, 9 от Изборния кодекс/

080300032      -с. Соколово, ул. "Кирил и Методий" № 57 /НЧ Просвета/

080300033      -с. Стражица, ул. "Четвърта" № 5 /клуб/

080300034      -с. Тригорци, ул. "Втора" № 14 /клуб/

080300035      -с. Храброво, ул. "Първа" № 13 /клуб/

080300036      -с. Църква, ул. "Втора" № 5А /клуб/

080300037      -СБР „Тузла" /м-т Тузлата/

                                    /При наличие на не по-малко от по 10 (десет) избиратели и при

спазване изискванията на чл. 9, ал. 6, 8, 9 от Изборния кодекс/

080300038      -СБР „Медика-Албена /КК Албена/

                                    /При наличие на не по-малко от по 10 (десет) избиратели и при

спазване изискванията на чл. 9, ал. 6, 8, 9 от Изборния кодекс/


3. УТВЪРЖДАВАМ  адресите и обхвата на избирателните секции:

3.1. адресите на избирателните секции са по Приложение № 1, неразделна част от заповедта

3.2. обхватът на избирателните секции са по Приложение № 2, неразделна част от заповедта


4. Заповедта да се обяви на населението на общината чрез средствата за масово осведомяване и интернет страницата на Община Балчик, а копия от нея да се изпрати на РИК - Добрич e mail: rik08@cik.bg  ТЗ "ГРАО"-Добрич на mail: do@grao.government.bg и ръководствата на политически партии и коалиции.


5. Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Къймет Тургут - секретар на Община Балчик.


Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл. 8, ал. 4 от Изборния кодекс в три дневен срок от обявяването й пред областния управител.


НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик