Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план

 

 

 

 

ПУБЛИКАЦИЯ
            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, че със заповед № 928/

27.07.22 г, e одобрен ПУП - ПPЗ за УПИ XVIII и УПИ XVIII, кв. 1 по плана "Стопански двор" гр. Балчик, община Балчик, съгласно преписка с  вх. № УТ-2117-4/ 19.01.2021 г.  

            Като индивидуален административен акт, настоящата заповед подлежи на съдебен контрол по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава X, раздел I от Административно-процесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд-Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.      Прикачени файлове: