• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Министерство на земеделието
Областна дирекция "Земеделие"
Общинска служба по земеделие - Балчик

О Б Я В А

Днес 02.08.2022 г., в гр. Балчик на основания чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, ОСЗ – Балчик обявява и уведомява всички заинтересовани собственици и ползватели на земеделски земи, че за стопанската 2022/2023 г. по реда на чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ са изготвени предварителни регистри на имоти въз основа на подадени декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ за землищата на територията на Община Балчик.

Обявата за изготвените регистри на основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ е изнесена на информационното табло в сградата на Общинската служба по земеделие   гр. Балчик.

Справка в регистрите може да се извърпши в ОСЗ - Балчик, с адрес: улица "Черно море" № 16.

Промени в предварителните регистри, могат да се правят в срок до 15.08.2022 г. при промяна в декларациите/заявленията, както и за остраняване на допуснати грешки и неточности по инициатива на общинската служба по земеделие или въз основа на одобрени заявления на заинетересованите лица.  


Таня Илиева
Началник в ОСЗ