• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


OTЧЕТ НА ПРОГРАМАТА

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА БАЛЧИК
  2014-2020 ГОДИНА            Във връзка с изискванията на екологичното законодателство и чл. 52, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците е изготвена и приета Програма за управление на дейностите по отпадъците, формирани на територията на община Балчик. Програмата е приета с Решение 875 по Протокол №53 от 25 юни 2015 г. на ОбС-Балчик, съгласно чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците. Кметът на общината ежегодно до 31 март  внася в Общинския съвет отчет за изпълнението на Програма за управление на дейностите по отпадъците, формирани на територията на община Балчик и го изпраща на Регионалната инспекция по околната среда и водите - гр. Варна за сведение.

Отчета обхваща всички дейности отпадъците на територията на община Балчик.

            Програмата има за цел да отрази актуалното състояние и планиране на дейностите с отпадъците на територията на община Балчик, в съответствие с нормативните изисквания. Управлението на отпадъците се осъществява с цел да се предотврати, намали и ограничи вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда.

I. СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ

            За постигане на основните принципи на програмата и чиста и здравословна среда в населените места, в домовете, в обществените заведения, на работните места в община Балчик е въведено организирано сметосъбиране и сметоизвозване във всички населени места, вилни зони и урбанизирани територии. Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване се осъществяват от ОбП „БКС", фирма „ Глобъл Клинър" ООД и к.к. „Албена". Сметосъбирането и сметоизвозването се извършва по одобрен график, както следва:

-          КК „Албена" - обслужва само комплекса. Отпадъците, които се генерират включват - биоразградими отпадъци от кухни, отпадъци от почистването на паркове и градини, смесени битови отпадъци и отпадъци от почистване на улиците. Биоразградимите кухненски отпадъци се извозват директно до Регионално депо в с.Стожер.

-           „Глобъл Клинър" ООД обслужва следните селата - Църква, Рогачево, Оброчище и Кранево - по одобрен график.

-          ОП „БКС" обслужва следните населени места - гр. Балчик и вилните зони към него, селата - Стражица, Соколово, Гурково, Царичино, Дъбрава, Безводица, Ляхово, Бобовец, Храброво, Сенокос, Брястово, Преспа, Дропла, Змеево, Тригорци, Карвуна, Кремена - също по одобрен график.

 
ОП „БКС" разполага с 4 бр. специализирана сметоизвозваща техника, а  КК „Албена" с 5 бр.

През отчетната година от системата за събиране на отпадъци от община Балчик са образувани и събрани  тона отпадъци. / Таблица 1/. Образуваният отпадък е извозен до Претоварна станция - гр. Балчик. Претоварна станция - гр. Балчик обслужва общините - Балчик, Каварна и Шабла. На претоварна станция - Балчик се депонират и сепарират всички генерирани отпадъци от трите общини, като остатъка се извозва до регионално депо в с. Стожер.


Таблица 1 Образувани и събрани смесени битови отпадъци от община Балчик

Месец

                   община Балчик    к.к. "Албена
смесени битови

биоразградими

общо

смесени битови

биоразградими

общо
Януари

436,16

1,06

437,22

53,68

0

53,68

Февруари

431,58

                  3,72

435,3

65,54

0

38,3

Март

575,16

1,94

577,1

57,48

0

57,48

Април

713,82

1,74

715,56

49,72

0

49,72

Май

785,86

2,5

788,36

57,32

0

57,32

Юни

831,76

2,66

834,42

223,02

0

223,02

Юли

1076,24

3,42

1079,66

319,98

0

319,98

Август

1219,66

3,66

1223,32

453,12

0

453,12

Септември

831,56

1,4

832,96

206,7

0

206,7

Октомври

617,3

1,34

618,64

26,96

0

26,96

Ноември

587,56

1,2

588,76

71,64

0

71,64

Декември

503,54

0

503,54

34,2

0

34,2

Общо

8610,2

20,32

8634,84

1619,36

0

1619,36

 

 

Таблица 2 Генериран отпадък в общината Балчик на годишна база за последните 6 години

 

 

Година

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Количество депониран отпадък/тон/

11 476,6

11 505,6

11 504,5

12 476,1

9237,48
10 226,44

 

 

 

 

II. РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

 

Разделно събиране на отпадъци от цветните контейнери през отчетната 2021 година, съгласно отчета на „Екоколект" АД са: 76,9 тона, като 14,080 тона е количеството рециклируеми отпадъци от опаковки по материали /Таблица 3/.


Таблица 3 количества разделно събрани отпадъци

 
Пластмаси 19 12 04


Месец

Общо количество рециклируеми отпадъци след сортиране на разделно събрани отпадъци от опаковки и от жълти контейнери

Хартия 19 12 01

PET

HDPE


       LDPE

Черни метали (Fe) 19 12 02

Цветни метали (AI) 19 02 03

Стъкло 19 12 07


тон

тон

тон

тон

тон

тон

тон


Януари

0,520

0,420

0,110

0,000

0,000

0,000

0.000

0.000

Февруари

0,600

0,480

0,115

0,000

0,000

0,000

0.005

0.000

Март

0,580

0,470

0,100

0,005

0,000

0,000

0,005

0,000

Април

0,680

0,550

0,120

0,000

0,000

0,005

0,005

0,000

Май

0,960

0,780

0,155

0,015

0,000

0,000

0,005

0,000

Юни

1,300

1,100

0,165

0,020

0,000

0,000

0,015

0,000

Юли

1,100

0,900

0,160

0,030

0,000

0,000

0,010

0,000

Август

1,360

1,100

0,200

0,030

0,020

0,000

0,010

0,000

Септември

1,240

1,040

0,160

0,020

0,015

0,000

0,005

0,000

Октомври

0,700

0,580

0,080

0,015

0,020

0,000

0,005

0,000

Ноември

0,860

0,700

0,120

0,020

0,020

0,000

0,000

0,000

Декември

               0,820

0,680

0,095

0,020

0,015

0,000

0,010

0,000

Общо

             10,720

8,800

1,570

0,175

0,090

0,005

0,040

5,800

 Като количеството отпадъци извозени от жълти контейнери е 84,140 тона, а от зелените контейнери е 5,800 тона.

Община Балчик има сключен  договор №639/08.12.2020 г. за разделно събиране на отпадъци с „БУЛЕКОПАК" АД , гр. София, изпълнителен директор Катя Стенева.

На територията на общината са поставени съдове за разделно събиране - 79 бр. жълти /хартия, пластмаса и метал/ и 57 бр. зелени контейнера /стъкло/. Изготвен е и график за извозване на съдовете, който се актуализира всяка година, а при необходимост и по често. Съдове за разделно събиране на отпадъци има на територията на гр. Балчик, с. Соколово и с. Оброчище. Последната актуализация на графика е през 2021 г., с подписването на новият договор с фирма „БУЛЕКОПАК" АД има актуализирана програма  за разделно събиране от опаковки на територията на Община Балчик.  

Подизпълнител на „БУЛЕКОПАК" АД са фирмите":

-       За събиране и транспортиране на разделно събраните отпадъци от опаковки „Пъттранс" ООД със седалище и адрес гр. Варна, ул. „Андрей Сахаров" №1, представлявано от Петър Петров, тел. 0886 699034.

-       За сортиране и балиране на отпадъците е фирма „Екоинвест Асетс" АД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул."Андрей Сахаров", представлявано от Добромир Петров, както и „Унитрейд ЕКо" ЕООД и „Елбимекс" ООД.


Съвместно с „БУЛЕКОПАК" АД ще се провеждат и мероприятия за запознаване на децата от детските градини и училищата свързани с разделното събиране на отпадъци.

 

III. СИСТЕМА ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ


Налични съдове за 2021 г., както следва:

-       за гр. Балчик - 232 бр. контейнери тип "Бобър", 265 бр. кофи тип "Мева" и 46 бр. Кошчета, строителни контейнера 8 бр.;

-          за с. Оброчище - 64 бр. контейнери тип "Бобър"и 494 бр. кофи тип "Мева; 18 бр. кошчета;

-       за с. Кранево - 119 бр. контейнери тип "Бобър"и 50 бр. кофи тип "Мева и 55 бр. кошчета;

-          за с. Църква  - 39 бр. контейнери тип „Бобър", 10 бр. кофи тип "Мева

-       за с. Рогачево  - 49 бр. контейнери тип „Бобър"

-       за с. Стражица - 29 бр. контейнери тип "Бобър"

-       за с. Сенокос -   44 бр. контейнери тип "Бобър"и 174 бр. кофи тип "Мева;

-       за с. Соколово -  40 бр. контейнери тип "Бобър"и 302 бр. кофи тип "Мева;

-       за с. Бобовец -  4 бр. контейнери тип "Бобър"и 56 бр. кофи тип "Мева;

-       за с. Дъбрава -  11 бр. контейнери тип "Бобър", 104 бр. кофи тип "Мева и 2 бр. кошчета;

-       за с. Безводица -  13 бр. контейнери тип "Бобър", 161 бр. кофи тип "Мева

-       за с. Бобовец -  2 бр. контейнери тип "Бобър"и 56 бр. кофи тип "Мева;

-       за с. Ляхово -  6 бр. контейнери тип "Бобър"и 115 бр. кофи тип "Мева;

-       за с. Храброво -  3 бр. контейнери тип "Бобър" и 71 бр. кофи тип "Мева;

-       за с. Змеево - 10 бр. контейнери тип "Бобър"и 170 бр. кофи тип "Мева.

-       за с. Кремена - 3 бр. контейнери тип "Бобър"и 68 бр. кофи тип "Мева.

-       за с. Пряспа - 13 бр. контейнери тип "Бобър", 59 бр. кофи тип "Мева ;

-       за с. Тригорци  - 8 бр. контейнери тип "Бобър", 56 бр. кофи тип "Мева'';

-       за с. Дропла - 18 бр. контейнери тип "Бобър" и 171 бр. кофи тип "Мева'';

-       за с. Царичино - 29 бр. контейнери тип "Бобър" и 145 бр. кофи тип "Мева'';

-       за с. Гурково - 32 бр. контейнери тип "Бобър" и 165 бр. кофи тип "Мева''.


За 2021 няма закупени

-          контейнер тип „Бобър"

-          кофа тип „Мева"


Информацията по отчетността на отпадъците  ще  бъде предоставена на местната преса.


Генерирани и предадени за рециклиране са следните видове отпадъци за отчетната 2021г. от сградата на общинска администрация:

Кресметал ООД

Вид

кг

Хартия

120

Пластмаса

872

ИУМПС

1БалБог инженеринг АД

Вид

кг

Опасни

6,26

Лекасртва

1,34

Киселини

14,72

Пестициди

9,5


"Екобатери" ЕООД


кг

НУБА

89


За отчетната 2021 г. са извършени следните видове услуги, изготвени констативни протоколи, жалби и др., както следва:

-               констативни протоколи - 126 бр.;

-               входирани и приключени преписки - 746 бр.;

-               актове за административно нарушение - 1 бр.;

-       издадени заповеди за премахване и окастряне на дървета и храсти - 72 бр.

-     обявени решения за инвестиционни намерения -  25 бр.;

-               издадени пропуски за транспортиране на отпадъци - 157 бр.

-               издадени разрешения за тротоарни площи - 5 бр.

-               обявени разрешения за водоползване на подземни води - 7 бр. 

-               издадени превозни билети - 3 бр.

Информацията по отчетността на отпадъците  ще  бъде предоставена на местната преса.IV.  ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ


Претоварна станция - гр. Балчик


От 13.05.2016 г. твърдите битови отпадъци се извозват и депонират на „Претоварна станция гр. Балчик", с което бе изпълнена значително част от проект „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Добрич". „Претоварна станция - гр. Балчик" обслужва общините Балчик, Каварна и Шабла. През 2021 е проведена обществената поръчка с предмет „Избор на оператор на Претоварна Станция Балчик за управление на дейностите по приемане на ТБО от общините Шабла, Каварна и Балчик". След проведената процедура е сключен договор №


За изпълнение на задълженията ни по чл. 16 от ЗУО (Закона за управление на отпадъците) и чл. 27 от Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори (приета с ПМС № 144/05.07.2005 г.) общината има сключен договор с "ЕКОБАТЕРИ" (№527/16.10.2020 г.) за организиране на дейностите с излезлите от употреба батерии и акумулатори на територията на община Балчик.

За изпълнение на задълженията ни по чл. 16, ал. 3, т. 7 от Закона за управление на отпадъците и чл. 14 от Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства е сключен договор за сътрудничество № 409/15.08.2018 г. с „КРЕСМЕТАЛ" ООД, гр. Варна, ул. „Петко Стайнов" № 12, представлявано от Кирил Петков Петков.

За изпълнение на задълженията ни по чл. 16, ал. 3, т. 7 от Закона за управление на отпадъците и чл. 14 от Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване бе сключен договор за сътрудничество №426/22.08.2018 г. с "ЕСКАЛИБУР" ЕООД, гр. Добрич, ул. „Богдан" №6, представлявано  от Татяна Василева Манчева и №291/10.05.2018г. и  „КРЕСМЕТАЛ" ООД, гр. Варна, ул. „Петко Стайнов" № 12, представлявано от Кирил Петков Петков.

-Договор за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата №409/15.08.2018г. сключен с „КРЕСМЕТАЛ" ООД, гр. Варна, ул. „Петко Стайнов" № 12, представлявано от Кирил Петков Петков.

Други сключени договори:

-          Договор  № 409/15.08.2018 г. с „КРЕСМЕТАЛ" ЕООД за предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в. ч. едрогабаритни, опасни и др. отпадъци.

-          Анекс от 03.09.2019 г.  с „Евротранс-Метал" ООД за предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в. ч. едрогабаритни, опасни и др. отпадъци.

-          Договор №528/16.10.2020 г. с „Евротранс-Метал" ООД за приемане на излезли от употреба негодни з употреба гуми, образувани на територията на община Балчик.

-          Анекс №1/22.08.2019 г. към договор №426/22.08.2018 г. с „ЕСКАЛИБУР" ЕООД за събиране на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване

-          Договор № 496/30.09.2020 г. с „Евротекст" ЕООД за събиране на стари дрехи и обувки на територията на община Балчик.

-          Договор №576/10.11.2020 г. с „БалБок инженеринг" АД организиране на мобилни събирателни пунктове за последващо третиране на опасни битови отпадъци.


Рекултивация на депото за ТБО


Депото за ТБО (твърди битови отпадъци), чийто собственик е общината  се намира в землището на гр. Балчик ПИ № 02508.542.180. През 2015 г. бе проведена процедура за ОП „ „Закриване и рекултивация на общинско депо. След проведената процедура, през май 2016 г. бе започнат първия етап на проекта - техническа рекултивация, която приключи м. декември 2016 г. През 2020 година завърши биологичната рекултивация.


-          Участие на обществеността


Поради създалата се епидемична обстановка през 2021 г.  всички акции свързани с участието на гражданите бяха отменени.

 

-          Нерегламентирани сметища

 

Нерегламентираното депониране на отпадъци създава предпоставки за образуване на огнища на зарази и увреждане здравето на населението. На тези терени се изхвърлят битови, строителни и селскостопански отпадъци. Почистването на тези терени се осъществява с фадрома или друг вид техника. През изминалата година бяха взети и мерки относно нерегламентираните сметища на територията на община Балчик. Извършени бяха проверки съвместно с РИОСВ-Варна. Служители от общинска администрация периодично извършват контролни проверки на потенциално застрашени места и бивши почистени нерегламентирани сметища.

 

V. НОРМАТИВНО РЕГУЛИРАНЕ

Община Балчик работи със следните приети и одобрени наредби и програми, както и всички нормативни актове:

 

№ по ред

 

Нормативно изискване

1.

Закон за опазване на околната среда (ЗООС) обн. ДВ бр. 91/25.09.2002г.

2.

Закон за водите  (обн. ДВ. бр. 67 от 27 юли 1999г., в сила от 28.01.2000г.)

3.

Закон за устройство на територията (ДВ, бр.1 от 02.01. 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.)

4.

Наредба 1за опазване на озеленените площи и декоративната растителност ( 10.03.1993 г.)

5.

Закон за опазване на селскостопанското имущество(обн. ДВ бр.54/12.07.1974, в сила от 01.10.1974г.)

6.

Закон за защитените територии (обн. ДВ бр. 133/11.11. 1998 г.)

7.

Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ бр. 53/13.07.2012г.)

8.

- Наредба № 6 от27 август 2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на др. съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

9.

Наредба № 7 от 24.08.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръженията за третиране на отпадъците.

10.

Наредба за отработени масла и отпадъчни нефтопродукти (обн. ДВ бр. 2/08.01.2013г.)

11.

Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци(обн. ДВ бр. 29/30.03.1999г.)

12.

 Наредба за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества (обн. ДВ бр.24/12.03.2013г.)

13.

Наредба за управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (обн. ДВ бр. 89/13.11.2012г.)

14.

Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (обн. ДВ бр. 7/25.01.2013г.)

15.

Наредба за реда за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали (обн. ДВ бр. 105/30.11.2004г.)

16.

Наредба за третиране на биоотпадъците (обн. ДВ бр. 92/22.10.2013 г.)

17.

Закон за ветеринарномедицинската дейност (обн. ДВ бр. 87/01.11.2005г.)

  18.

Закон за защита на животните (обн. ДВ бр. 13/08.02.2008г.)

19.

Закон за лечебните растения (обн. ДВ бр. 29/07.04.2000г.)

20.

Закон за обществените поръчки (обн. ДВ бр. 28/06.04.2004г.)

21.

ЗМСМА (обн. ДВ бр. 77/17.09.1991г.)

22.

Наредба № 2 от 23.07.2014 за класификация на отпадъците

23.

Закон за чистотата на атмосферния въздух (обн. ДВ бр. 45/18.05.1996г.)


24.

Наредба №8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопастност при екслоатация на обектите /обн. в ДВ. 89/28.10.2014 г./


Наредби, решения на Об. съвет, заповеди на Кмета, договори, РИОСВ,РЗИ, и др.

25.

Наредба за   обществения ред на  територията на Община Балчик (приета на 30.06.2010г.)

 

26.

Наредба за изграждане, стопанисване, контрол, и опазване на  зелената система на територията на Община Балчик/

27.


Наредба за управление на общинските пътища в Община Балчик

28.

Наредба за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет в Община Балчик

  29.

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Балчик

30.

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Балчик

31.

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Балчик

32.

Наредба за притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Балчик

 

33.

Програма за опазване на околната среда на община Балчик

 

Договори


Договор с «Евротранс-метал» ООД


Договор с „Екобатери" АД


Договор с „Евротекс" ООД


Договор с „Кресметал" ЕООД


Договор с „Ескалибур" ЕООД


Договор с „БалБок инжинеринг" АД

 

 

            През 2021 е изготвена „ „Програмата за опазване на околната среда на община Балчик - 2021-2025 г." и „Програмата за управление на отпадъците на община Балчик" от фирма ААЗ инжинеринг" ООД.

 

 


VII.
ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ГЕНЕРИРАНИТЕ ОТПАДЪЦИ, ПОВИШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ, ОТГОВОРНОСТ И МОТИВАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО

            Постоянен контрол се осъществява от РИОСВ - Варна и от служители при дирекция "Туризъм, Еврофондове Международно сътрудничество и Екология" на територията на общината.

            Извършват се проверки и при подавани сигнали от граждани за нерегламентирани сметища.

            При констатирани замърсявания - ОП «БКС» извръшва почистване, когато не е открит нарушителя.       


VII НАМАЛЯВАНЕ НА ЗДРАВНИЯ И ЕКОЛОГИЧЕН РИСК

                       

I.                   ДДД - дейностите се извършват от ОбП "БКС"  по предварително изготвен график.

През отчетната 2021 г. са извършени следните дейности:

ДДД - дейностите се извършват от ОП "БКС" с директор инж. Павел Павлов по предварително изготвен график.

През периода 2021 г. е извършена дезакаризация на тревни площи:

Дезакаризация на обществени площи на територията на община Балчик

 - паркове, детски площадки, стълбища и др. - 67,5 декара (Дезакаризацията се извършва задължително два пъти годишно/ пролет и есен/, или повече при сигнал.

1.         Дезакаризация  ЦГД - гр. Балчик, с.Оброчище, с.Кранево, с.Соколово, с.Сенокос, с.Църква, с.Пряспа, с.Дропла, с.Стражица, с.Гурково, с.Ляхово - 59 декара (Дезакаризацията се извършва задължително два пъти годишно/ пролет и есен/, или повече при сигнал.)

-     Дезакаризация кметства/сгради - Общинска администрация Балчик, Старо кметство, Художествена галерия, Музей, Етнографска къща, Взаимно училище, с.Оброчище, с. Църква, с. Кранево, с.Соколово, с.Сенокос, с.Пряспа, с. Кремена, с.Дропла, с.Гурково, с.Стражица, с.Ляхово, с.Бобовец, с.Тригорци, с.Царичино, с.Безводица, с.Дъбрава, с.Змеево, с.Рогачево, с.Храброво. (Дезакаризацията се извършва задължително два пъри годишно/ пролет и есен/, или при сигнал. През месец Октомври на места се наложи за трети път декаризация.)

-       Дератизация складове „Гражданска защита" към Община Балчик - извършва се задължително два пъти годишно.

-       Дератизация шахти гр. Балчик и Калова станция, с.Кранево - броя на шахтите - 872 бр. ( Дератизация на шахти се извършва задължително два пъти годишно. При нужда се обработват и шахтите за комуникационните кабели.);

            Извършена дезинсекция през периода от м. Октомври 2020 г. до м. Ноември 2021 г, както следва:

-       против оси, земни пчели, стършели и бълхи - 7,6 декара;

-       в  офиси, складове, кухненски помещения и др. - 5,2 декара;

-       Дератизацията на детски градини - гр.Балчик, с.Оброчище, с.Кранево, с.Соколово, с.Сенокос, с.Пряспа, с.Дропла, с.Стражица, с.Гурково, с.Ляхово - неотровни точки. Декаризацията се извършва задължително два пъти годишно / пролет и есен/, или повече при сигнал. Чрез неотровни капани /неотровно лепило/;

-       Дезакаризация кметства/сгради/ - Общинска администрация Балчик, Старо кметство, Художествена галерия, Музей, Етнографска къща, Взаимно училище, с.Оброчище, с.Църква, с.Кранево, с. Соколово, с. Сенокос, с.Пряспа, с.Кремена, с.Дропла, с.Гурково, с.Стражица, с.Ляхово, с.Бобовец, с.Тригорци, с.Царичино, с.Безводица, с.Дъбрава, с.Змеево, с.Рогачево, с.Храброво. (Дезакаризацията се извършва задължително два пъти годишно/ пролет и есен/, или повече при сигнал).

                 Обема на работа в детските градини през 2021 г. е намален поради ковид пандемията и затварянето на две детски градини на територията на общината.       


1            Извършено озеленяване на територията на град Балчик през 2021 г.

1.      ул. „Черно море" /паметник на К. Кисимов/

-          2 бр. Киаприси

2.      ул. „Иван Вазов"

-          20 бр. Рози

3.      пл. „Кап. Г. Радков"

-          30 бр. Рози

-          6 бр. Японска дюля /Цидония/

-          20 корена Лавандула

4.      зелени площи църква „Св. Георги"

-          40 бр. Рози

5.      ново кръстовище ул. „Хр. Ботев" и ул. „Черно море"

-          3 бр. Конски кестен

-          3 бр. Явор

6.      парк „Васил Левски"

-          30 бр. Рози

-          3 бр. Летен дъб

7.      ж.к. „Балик" /зелени площи/

-          15 бр. Рози

-          5 бр. храст „Потинциала"

8.      ж.к. „Балик" /бл. 11, археологически разкопки/

-          4 бр. Паоловен импералис

-          6 бр. Гръцка ела

-          10 бр. Хибискус

-          4 бр. Японска мехурник

-          6 бр. Гиниста германика

9.      зелени площи църква „Св. Николай"

-          3 бр. Спирея

-          5 бр. Хибискус

-          3 бр. Див Рошков

10.  пл. „Възраждане" /Гемиджи/

-          2 бр. Аризонски кипарис

11.  зелени площи „Общинска болница"

-          18 бр. Мини рози

12.  парк срещу „Оранжерия"

-          1 бр. кипарис

-          1 бр. Червен клен