• Размер на текста:
 • Намали размера на текста
 • Увеличи размера на текста

публикувано на 25.07.2022 г.


На основание чл. 68 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Балчик и Заповед №886/18.07.2022 г. на Кмета на Община Балчик,

 

ОБЩИНА БАЛЧИК ОБЯВЯВА

търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот в с.Оброчище

при следните параметри:

 

 • Цел на търга: Отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост, представляващи медицински кабинети с обща площ 49,20 кв.м, обособена част от Здравна служба /сграда с идентификатор № 53120.502.491.1 по кадастралната карта на с. Оброчище/, цялата с площ 124 м2 и гаражна клетка с площ 24,00 кв.м /сграда с идентификатор № 53120.502.490.3 по кадастралната карта на с. Оброчище/ с обща ЗП 61,00 кв.м, актувани с АОС 434/27.01.2015 г.
 • Отдаваните под наем общински имоти са за осъществяване на медицинска дейност.
 • Начална годишна наемна цена

Медицински кабинети с обща площ 49,20 кв.м - 1907.00 лв. /хиляда деветстотин и седем лева/ без ДДС

Гаражна клетка с площ 24,00 кв.м - 51.84 лв. /петдесет и един лева и осемдесет и четири ст./ без ДДС

 • Стъпка на наддаване - 5% от началната цена.
 • Срок на договора: пет години
 • Цена на тръжната документация - 12.00 лв. с включен ДДС, платими всеки работен ден от 22.07.2022 г. до 15.00 часа на 05.08.2022 г. от касата на ОбА - Балчик.
 • Депозит за участие в търга, вносим до 15.00 часа на 05.08.2022 г.:

За медицински кабинети с обща площ 49.20 кв.м - 190.70 лв. /сто и деветдесет лева и седемдесет стотинки/ без ДДС

За гаражна клетка с площ 24,00 кв.м - 5.18 лв. /пет лева и осемнадесет стотинки/ без ДДС

 • Срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 часа на 05.08.2022г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл. "21 септември" № 6.
 • Дата и място на провеждане - 09.08.2022 г. от 10.00 ч. в зала на първи етаж в сградата на Община Балчик.
 • Оглед на имота - обезпечава се от служител, отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик

За справки и допълнителна информация: 0579 71054