Обявление за изработен проект за подробен устройствен план
 ОБЯВЛЕНИЕ            Община Балчик съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че е постъпило заявление с вх. УТ-2117-10_001/ 17.03.2022 г .  одобряване на проект на ПУП- ПП за захранващ водопровод за поливна система от ПИ 0673.502.93 по КК на с. Брястово до ПИ 18160.69.24, 18160.69.25, 18160.69.35 и 18160.70.9 по КК на с. Гурково, Община Балчик.         
            Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 004 в сградата на Община Балчик и сайта на Община Балчик.

            На основание чл. 128. ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.  


Прикачени файлове: