ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че с протокол № 34 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 30 Юни 2022 г., решение 553 е допуснато изработването на ПУП- Парцеларен план за линеен обект  „ВЛ 110 kV oт п/ст 33/110 kV ВяЕЦ „Стражица" до п/ст "Балчик" за присъединяване на ВЯЕЦ "Стражица" към електропреносната мрежа (ЕПМ) 110kV", съгласно преписка с  вх.  № УТ-2060-9/ 22.06.22 г.          Прикачени файлове: